Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4617/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Giáo dục đời sống gia đình nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều kiện cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu:

a) 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình;

b) 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình;

c) 50% trở lên thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình;

d) 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp nơi có tổ chức công đoàn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình;

e) 100% cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình;

f) 80% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

3. Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, vùng có nhiều khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình.

2. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các huyện, thị, thành; xã, phường, thị trấn.

3. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

4. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các khu dân cư, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu công nghiệp.

5. Tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh để nhận rộng chương trình sau năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh hàng năm. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước cho các ngành, đoàn thể ở huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

- Xây dựng, cấp phát tài liệu giáo dục đời sống gia đình; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thành, thị về kiến thức, kỹ năng trong việc phổ biến, giáo dục đời sống gia đình; hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm a, Phần mục tiệu cụ thể của Kế hoạch;

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan và Hội khuyến học tỉnh hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học khác để thực hiện kế hoạch;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm b, Phần mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội khác tham gia các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về giáo dục đời sống gia đình;

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, chương trình học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí hàng năm cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương để bảo đảm thực hiện các hoạt động của kế hoạch giáo dục đời sống gia đình tỉnh đến năm 2020.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về nội dung giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, binh sỹ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, chú trọng đối tượng là chiến sỹ mới;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm e, Phần mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

6. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông và sinh hoạt chuyên đề về nội dung giáo dục đời sống gia đình phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật cuat Nhà nước.

7. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng chung về đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình, giáo dục đời sống gia đình đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Thực hiện tuyên truyền nội dung về giáo dục đời sống gia đình.

9. Ban quản lý các Khu công nghiệp

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình và tạo điều kiện để cán bộ, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp được tham gia;

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nội dung tại điểm d, khoản 2, Mục I của Kế hoạch.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên về giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

11. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên đặc biệt là thanh niên khu vực nông thôn được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình, tuyên truyền, tư vấn cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm c và f, Phần mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức cho các hội viên phụ nữ trong công tác giáo dục đời sống gia đình; tạo điều kiện để thành lập, củng cố và duy trì hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ về gia đình hạnh phúc...hướng dẫn bổ sung các nội dung về giáo dục đời sống gia đình trong sinh hoạt của các loại hình Câu lạc bộ;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm f, Phần mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác giáo dục đời sống gia đình cho các đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đối tượng đoàn viên công đoàn các khu công nghiệp;

- Chủ trì thực hiện nội dung tại điểm d và f, Phần mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

14. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người Cao tuổi tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên về giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Xây dựng kế hoạch, lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này vào chương trình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội hằng năm, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch;

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa; tạo điều kiện để phát triển, duy trì hoạt động và bổ sung nội dung về giáo dục đời sống gia đình trong các loại hình Câu lạc bộ về gia đình; đặc biệt tập trung cho các hoạt động tuyên truyền, tư vấn dành cho hộ gia đình và nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn về giáo dục đời sống gia đình;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đài truyền thanh của địa phương tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình đến các thành viên gia đình;

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, đoàn thể có tên trong kế hoạch;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San