Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH VÀ ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 và Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lồng ghép thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp nhằm phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Quá trình triển khai phải bám sát nội dung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Lồng ghép thực hiện kế hoạch với Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí các cấp. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính, nơi công cộng và địa bàn dân cư, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Gia đình trẻ”,... Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; thông qua việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình gắn với các thiết chế văn hóa ở cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực và các hoạt động vùng nông thôn, vùng khó khăn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

4. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

5. Tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương và các tổ chức, quốc gia trên thế giới về công tác giáo dục đời sống gia đình.

6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cấp ngành, đoàn thể và địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định về ngân sách Nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

b) Chủ trì xây dựng, cung cấp tài liệu hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện nội dung giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giáo dục đời sống gia đình.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cung cấp nội dung, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các cụm công nghiệp, khu công nghiệp,

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên học sinh, sinh viên.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức khuyến học.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đời sống gia đình...

5. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha, mẹ, cách ứng xử mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch của địa phương, lồng ghép các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí ngân sách và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống Trung tâm văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ về gia đình.

c) Tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình trên hệ thống đài Truyền thanh, đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

d) Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch lồng ghép thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh), trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục IV;
- VP: CVP, PCVP và các CV; (gửi qua mạng)
- Lưu; VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung