Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4612/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ”

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” và văn bản số 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án. UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện TTHC, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

- Giảm chi phí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ triển khai thực hiện những nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và những yêu cầu đối với việc thực hiện liên thông các TTHC đến cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(Theo phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án theo Kế hoạch. Chủ trì phối hợp với Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh

- Triển khai thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực do mình quản lý để phối hợp, liên thông với các TTHC được quy định trong Đề án ở địa phương; cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông TTHC.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc có trách nhiệm báo cáo về Bộ, ngành theo chức năng quản lý nhà nước và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

- Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí, sử dụng kinh phí, đảm bảo các điều kiện tổ chức triển khai thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm sử dụng chuyển bản điện tử và chữ ký số. Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC và các TTHC liên thông để Nhân dân biết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh và xã hội.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, tháo gỡ các khó khăn thuộc chức năng quản lý của mình để các cơ quan có liên quan thực hiện liên thông các TTHC ở địa phương được đảm bảo theo quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã, triển khai thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn;

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông TTHC trên địa bàn;

Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các TTHC.

7. UBND các xã, phường, thị trấn

Triển khai thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các TTHC.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC được thực hiện liên thông.

Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các TTHC.

Công khai quy trình liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các TTHC nêu trên theo quy định của pháp luật.

Kịp thời phản ánh với UBND cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

8. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung được giao tại Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP UBND tỉnh; các Phòng chuyên môn.
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4612/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Tháng 11/2018

Kế hoạch triển khai.

2

Hội nghị triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 12/2018

Hội nghị triển khai

3

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; Tuyên truyền cho người dân; Cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông TTHC.

Sở Tư pháp; Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Tháng 12/2018 và các năm tiếp theo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, Hội nghị tuyên truyền và biên soạn các tài liệu liên quan.

4

Xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Sở Tư pháp

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh.

Tháng 12/2018

Quy chế phối hợp

5

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

Sở Tư pháp

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh.

Tháng 12/2018

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Bố trí công chức và các điều kiện thực hiện liên thông các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Sở Tư pháp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh.

Tháng 12/2018 và các năm tiếp theo

- Kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện liên thông TTHC.

- Chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các TTHC và kinh phí bảo đảm cho việc nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết TTHC.

- Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông TTHC.

7

Triển khai thực hiện liên thông các TTHC, tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân. Công khai quy trình liên thông các TTHC.

UBND cấp xã

UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp, Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công an cấp huyện

Tháng 12/2018

TTHC liên thông được tiếp nhận

8

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

Sở Tư pháp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Công an tỉnh UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Thực hiện thường xuyên ngay sau khi Kế hoạch được ban hành

Các hình thức tuyên truyền qua Hội nghị, tờ rơi, tờ gấp, video, phóng sự…

9

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Hàng năm

Kết luận, Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo

10

Sơ kết, báo cáo thực hiện Đề án

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Quý IV/2019 và hàng năm

- Hội nghị sơ kết.

- Báo cáo của UBND tỉnh.