Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4519/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 5938/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác Khuyến nông đến năm 2020; Kế hoạch số 2362/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền nhằm góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, liên kết theo chuỗi. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới để giúp cho nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, của tỉnh, các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình mới, phổ biến những kinh nghiệm, những cách làm hay trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Đồng thời góp phần định hướng sản xuất, nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản đảm bảo an toàn; thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới...

Xây dựng được các chương trình tuyên truyền trọng tâm, chuyên biệt về các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo hướng tập trung vào lĩnh vực trọng điểm (cây trồng, vật nuôi chủ lực: Cây bưởi, cây chè, cây lâm nghiệp...) với các phương thức sáng tạo, hiệu quả, trên tất cả các kênh, áp dụng công nghệ 4.0, Internet, các phương tiện thông tin tuyên truyền trung ương và địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đổi mới, cải tiến về nội dung, phương thức tuyên truyền, cập nhật, đưa các thông tin về dự báo thị trường, dự báo về diễn biến thời tiết, dịch bệnh; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước; các tiến bộ kỹ thuật; các hình thức tổ chức sản xuất; các điển hình tiên tiến. Đảm bảo các cây trồng, vật nuôi chủ lực thông tin thường xuyên với mọi hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các chương trình, hội nghị, diễn đàn, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

- Phối kết hợp với các kênh thông tin của Trung ương như Đài phát thanh truyền hình VTV1, VTV2, VTV16, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay... xây dựng, phát sóng và đăng bài tuyên truyền hàng tháng, hàng quý về các hoạt động liên quan đến sản xuất Nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

- Các mô hình, cách làm tiêu biểu trong sản xuất cây trồng chủ lực và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được cập nhật và đưa tin trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời để mọi người dân ứng dụng, học hỏi nhanh chóng nhân rộng.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phát sóng vào khung giờ cố định trong tuần và trong tháng hiện đang phát sóng; xây dựng và mở thêm 3 - 4 chuyên trang, chuyên mục mới phát sóng vào khung thời gian cố định trong tháng để phản ánh đầy đủ, kịp thời các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh và các kết quả, thành tựu của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng 01 tập san phát hành hàng quý để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh (chè, bưởi...); đổi mới, bổ sung nội dung Bản tin Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ đang phát hành nhằm cập nhật giá cả thị trường, các kênh liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, địa chỉ cung ứng và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp... để giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách nhà nước, của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các nội dung liên quan. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất đã được phê duyệt nhất là lĩnh vực sản xuất trọng điểm và xây dựng nông thôn mới; định hướng xu thế, nhu cầu của xã hội về sản phẩm nông nghiệp và các chủ trương của Nhà nước trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để nhiều người dân biết, thực hiện.

- Cập nhật, tuyên truyền những mô hình, tiến bộ KHKT mới, công nghệ cao theo hướng an toàn, hữu cơ, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; những phương pháp, cách làm hay trong tổ chức sản xuất; các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hiệu quả, làm cơ sở để tham quan và nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh;

- Thông tin tuyên truyền kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thông tin về dự báo, định hướng thị trường; chia sẻ các kênh, địa chỉ phân phối giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, các địa chỉ tin cậy của bà con nông dân, làm cầu nối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

- Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu thế mạnh của tỉnh Phú Thọ và các địa phương nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng thời chia sẻ thông tin kết nối thị trường và quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, làm cho người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

2. Hình thức tuyên truyền.

2.1. Trên Đài phát thanh - truyền hình.

- Trên Đài PT - TH Trung ương: Tăng cường tương tác, phối hợp với các kênh thuộc Đài phát thanh truyền hình Trung ương như VTV1, VTV2, VTC16... xây dựng và phát sóng từ 10 - 12 phóng sự/năm tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Trên Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ:

+ Phối hợp với Đài PT - TH tỉnh nâng cao chất lượng chương trình và tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục, chuyên trang phát sóng vào khung giờ cố định trong tuần và trong tháng hiện đang phát sóng như chuyên mục “Kinh tế phát triển, Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ, Muôn cách làm giàu, Xây dựng nông thôn mới ...”; nghiên cứu xây dựng mở thêm các chuyên mục, chuyên trang mới chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo duy trì phát sóng từ 5 - 6 phóng sự/tháng để phản ánh đầy đủ, kịp thời quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh và các kết quả, thành tựu của ngành Nông nghiệp trên địa bàn.

+ Phối hợp với Đài PT - TH tỉnh xây dựng và mở thêm các chuyên trang, chuyên mục mới như “Nông sản an toàn Phú Thọ, Nông dân Phú Thọ thời @, Công nghệ và đời sống...” phát sóng từ 3 - 4 phóng sự/tháng để phản ánh đầy đủ, kịp thời quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh và các kết quả, thành tựu của ngành Nông nghiệp trên địa bàn.

+ Trên chương trình thời sự: Phối hợp quay và đưa tin từ 4 - 5 phóng sự/tháng và các tin phản ánh hoạt động các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; thông tin, cảnh báo về tình hình thiên tai, dịch bệnh, thị trường,...

- Trên hệ thống Đài truyền thanh:

Định kỳ hàng tháng, biên soạn 4 - 6 tin, bài gửi đọc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã. Nội dung tập trung chủ yếu phản ánh các thông tin cảnh báo về thời tiết, dịch bệnh đột xuất; thông tin lịch thời vụ, cơ cấu giống; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thông tin về dịch vụ vật tư, thị trường...

2.2. Trên báo in và các tập san, bản tin và ấn phẩm xuất bản.

- Trên Báo Trung ương: Tăng cường tương tác và phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và các Báo Trung ương khác để xây dựng và đăng từ 1 - 2 tin bài/tháng;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua Bản tin sinh hoạt Chi bộ hàng số phát hành đều có tin, bài tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Trên Báo Phú Thọ:

+ Chuyên mục định kỳ: “Nông nghiệp Phú Thọ, Xây dựng nông thôn mới”: Phối hợp xây dựng và đăng từ 8 - 10 bài/tháng;

+ Các chuyên mục khác: Xây dựng và đăng từ 4 - 6 tin, bài/tháng;

- Trên Bản tin và các xuất bản phẩm:

+ Gửi đăng 1-2 tin/bài/quý trên các ấn phẩm, chuyên trang của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm KNQG.

+ Xây dựng, biên tập 01 tập san để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản thế mạnh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, 01 “Bản tin Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ” in, cấp phát hành trên 6.000 cuốn/năm trong tỉnh và các tỉnh bạn.

+ In, cấp phát 10.000 tờ/năm (5.000 tờ/vụ) “Hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ một số cây trồng chính" cấp phát cho tất cả các khu dân cư, các xã phường, thị trấn, các cơ quan liên quan của huyện, tỉnh.

+ Rà soát hệ thống các pano, khẩu hiệu đã tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, chỉnh trang, thay thế các pano, khẩu hiệu đã cũ hỏng. In bổ sung các pano, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền các văn bản, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường...

2.3. Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các Sở, ban, ngành, địa phương và các trang mạng xã hội.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Nâng cấp phần mềm, cập nhật, lựa chọn đăng tải thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận 100% các câu hỏi của người dân liên quan đến nông nghiệp và xây dựng NTM gửi các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Cải tiến phương pháp đưa tin, bài, ảnh theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tăng tính hấp dẫn cho người đọc.

- Trên Website của các cơ quan, đơn vị, Sở, ban, ngành và địa phương:

+ Trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường hoạt động kiểm soát, cập nhật, tổng hợp, Dowload và đăng trên Website của sở đầy đủ, kịp thời các tin/bài/phóng sự tuyên truyền trên Báo hình, Báo in, các tập san và chuyên trang khác nhằm đa dạng kênh thông tin và giúp công tác lưu giữ, tra cứu hiệu quả.

+ Trên Website của các cơ quan, đơn vị, Sở, ban, ngành và địa phương: Chủ động tương tác, phối hợp, kết nối với ngành Nông nghiệp và PTNT để đăng tải thông tin tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung cần tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đối với các lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các trang Facebook, Fanpage, nhóm Zalo.., chuyên trang tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, chia sẻ thông tin về thị trường, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, các cách làm hay, cung ứng các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh, các chuỗi sản xuất cung ứng nông sản an toàn, các địa chỉ cung ứng nông sản tin cậy trên địa bàn tỉnh để người tiêu dùng tiếp cận, tương tác mua bán, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh;

- Nghiên cứu chắt lọc đưa thông tin về xây dựng nông thôn mới, nhất là các thông tin quảng bá sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh đã được chứng nhận, kiểm định lên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube...

2.4. Tuyên truyền qua việc triển khai thực hiện các mô hình trình diễn và các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, đối thoại, tọa đàm.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành nhằm Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền lồng ghép qua việc xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức các buổi thăm quan, hội thảo, tập huấn, đào tạo và các hội nghị, diễn đàn... nhằm chia sẻ, chuyển tải kịp thời đến người nông dân trong tỉnh những nội dung, hình ảnh, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, cách làm hay, từ đó tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở có liên quan đến chủ trương chính sách thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.5. Tuyên truyền trong triển lãm, lễ hội.

Chủ động kết nối, liên kết quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tham gia triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội, hội chợ tổ chức trong và ngoài tỉnh. Kết nối cho các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh tham gia các diễn đàn, hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố để đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị tiêu thụ.

2.6. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phát động phong trào thi đua.

- Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức ký cam kết giữa các hộ gia đình với chính quyền, MTTQ ở các địa phương trong việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Lồng ghép các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hội thi, hội diễn, sáng tác nghệ thuật... nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân nông thôn hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

III. NHU CẦU KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được trích từ nguồn ngân sách chi cho hoạt động thông tin tuyên truyền của các đơn vị trong ngành và Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh hàng năm; các địa phương cân đối bố trí nguồn ngân sách hằng năm cho công tác tuyên truyền và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến: 7.515 triệu đồng.

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 500 triệu đồng (phân bổ theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ triển khai từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019).

- Ngân sách tỉnh: 2.415 triệu đồng. Trong đó: 2.070 triệu đồng (theo nội dung kế hoạch số 5938/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác khuyến nông đến năm 2020); đề nghị cấp bổ sung dự kiến là 345 triệu đồng;

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 4.600 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Củng cố và nâng cao năng lực tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền ở các cơ quan liên quan và các cơ quan tuyên truyền trong lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện phụ trách về công tác truyền thông của ngành Nông nghiệp các kỹ năng truyền thông, báo chí, quản trị hệ thống thông tin. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin, bài; về sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin về lĩnh vực Nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Củng cố bộ phận làm công tác truyền thông của ngành Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và cấp huyện; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn.

3. Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thông tin, phần mềm ứng dụng, các trang thiết bị hỗ trợ công tác sản xuất, biên tập các nội dung tuyên truyền ngành Nông nghiệp đảm bảo chủ động, chuyên nghiệp trong tuyên truyền.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan, xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp với các cơ quan truyền thông các ngành, tổ chức chính trị xã hội, Đoàn thể..., đặt hàng các đơn vị báo chí, truyền thông để xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới để đưa tin, bài viết, hình ảnh thời sự, phóng sự tại địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan truyền thông tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế của sản xuất, thị trường và nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp có hiệu quả với các cơ quan truyền thông của tỉnh: Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ, Sở thông tin và Truyền thông...; các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương, nhất là Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay... tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mới về nhận thức đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng Bản tin Nông nghiệp Nông thôn Phú Thọ; chủ trì in ấn các tập san, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền liên quan đến chủ trương, cơ chế chính sách về lĩnh vực Nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tổng hợp tình hình kết quả nhiệm vụ tuyên truyền của các ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan truyền thông báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên chuyên trang tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để thành lập các chuyên trang (fanpage), thành lập các nhóm (group) trên các mạng xã hội để hỗ trợ, chia sẻ thông tin, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện kế hoạch.

4. Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng các phóng sự, tin bài về lĩnh vực Nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh hiện đang thực hiện; nghiên cứu xây dựng bổ sung các chuyên trang, chuyên mục mới chuyên sâu để phản ánh kịp thời, đầy đủ các nội dung tuyên truyền đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

5. UBND các huyện, thành, thị: Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách hàng năm thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2020; Chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND cấp xã phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên các Bản tin sinh hoạt Chi bộ.

7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các nội dung, hình ảnh, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, cách làm hay liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- CT, các PCT;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CVNCTH;
- Lưu VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hải

 

PHỤ BIỂU

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 4519/UBND-KH, ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Kinh phí (tr.đ)

Nguồn kinh phí thực hiện (Tr.đ)

Ghi chú

2019

2020

Tổng s

2019

2020

Tổng số

TW

Tnh

Huyện

Nguồn khác

1

CM/PS trên Đài PTTH TW

CM

2

3

5

6

9

15

 

15

 

 

Cấp bổ sung năm 2019, 2020

2

CM Trên các báo Trung ương, ấn phẩm, chuyên trang thuộc Báo Trung ương

CM

4

6

10

8

12

20

 

20

 

 

Cấp bổ sung năm 2019, 2020

3

CM trên Đài PTTH tỉnh

CM

52

52

104

46

46

92

 

92

 

 

Theo KH số 5938

4

Sản xuất, phát sóng chuyên mục "chung sức xây dựng nông thôn mới" trên Đài PTTH tỉnh

CM

1

1

2

120

0

120

120

 

 

 

Theo QĐ số 1523

5

Tin, PS trên Đài PTTH tỉnh

PS

52

52

104

28

28

56

 

56

 

 

Theo KH số 5938

6

CM Trên Báo Phú Thọ

CM

52

52

104

15

20

35

 

35

 

 

Theo KH số 5938

7

Tin/bài trên Báo Phú Thọ

Tin

52

52

104

20

20

40

 

40

 

 

Theo KH số 5938

8

Hỗ trợ biên soạn, biên tập, nhuận bút cho các tác phẩm tin, ảnh, bài viết tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tên Báo Phú Thọ

Chuyên trang

1

1

2

120

0

120

120

 

 

 

Theo QĐ số 1523

9

Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (cập nhật thông tin tuyên truyền về NTM; duy trì chuyên trang, xây dựng logo, baner; quản lý, giám sát chuyên trang)

Chuyên trang

1

1

2

40

0

40

40

 

 

 

Theo QĐ số 1523

Tin/bài

100

100

200

10

Tập san giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản thế mạnh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ

Cuốn

0

2000

2000

0

100

100

 

100

 

 

Cấp bổ sung nguồn KP năm 2020

11

Bài Truyền thanh

Bài

104

104

208

4

4

8

 

8

 

 

Theo KH số 5938

12

Lịch thời vụ

Tờ

10000

10000

20000

36

36

72

 

72

 

 

Theo KH số 5938

13

Bản tin NNNT Phú Thọ

Cuốn

6000

6000

12000

150

150

300

 

300

 

 

Theo KH số 5938

14

Tờ gấp kỹ thuật

Tờ

15000

15000

30000

30

30

60

 

60

 

 

Theo KH số 5938

15

Sách mỏng

Cuốn

8000

10000

18000

40

50

90

 

90

 

 

Theo KH số 5938

16

Băng hình kỹ thuật

Băng

4000

5000

9000

40

50

90

 

90

 

 

Theo KH số 5938

17

Tài liệu kỹ thuật

Bộ

40000

50000

90000

65

100

165

 

165

 

 

Theo KH số 5938

18

Video, Clips khoa giáo

Clips

52

52

104

26

26

52

 

52

 

 

Theo KH số 5938

19

Dựng hình, biên tập

Tr.đ

 

 

0

30

40

70

 

70

 

 

Theo KH số 5938

20

Phát hành, nhuận bút

Tr.đ

 

 

0

70

80

150

 

150

 

 

Theo KH số 5938

21

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên trang điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh

Chuyên trang

1

1

2

100

0

100

100

 

 

 

Theo QĐ số 1523

22

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên bản tin, chuyên trang của Ban Tuyên giáo

Chuyên trang

1

1

2

120

0

120

120

 

 

 

Theo QĐ số 1523

23

Tham gia các Hội chợ Nông sản và Thương mại; Diễn đàn @ Nông nghiệp...

HC

8

8

16

800

800

1600

 

1000

0

600

Nguồn vốn huy động xã hội hóa năm 2019, 2020

24

TC Hội chợ, Triển lãm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh

HC

1

1

2

2000

2000

4000

 

 

0

4000

Nguồn vốn huy động xã hội hóa năm 2019, 2020

 

Cộng

 

 

 

 

3914

3601

7515

500

2415

0

4600