Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 2 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 -2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 253/SNV-CCVC ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực thi công vụ hiệu quả và chuyên nghiệp.

2. Đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, quản lý và các chức danh ngạch, bậc theo quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo thời gian, chương trình, tài liệu theo quy định và thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại các Nghị định của Chính phủ.

2. Số lượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

a) Số lượng: 33 lóp.

b) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức các ngạch và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các đối tượng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở;

- Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Bồi dưỡng quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử cho công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;

- Bồi dưỡng sử dụng phần mềm theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính các cấp;

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lập kế hoạch báo cáo cho công chức làm công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

(có Phụ lục kèm theo)

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo quy định hiện hành. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Căn cứ Kế hoạch này, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo quy định.

- Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp khác theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính:

Tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn sử dụng, quản lý kinh phí đảm bảo đúng chế độ, quy định tài chính hiện hành.

3. Trường Chính trị Trần Phú:

Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp theo Kế hoạch, bố trí phòng học và các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các học viên ở xa (nếu có nhu cầu).

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Phối hợp với Sở Nội vụ khảo sát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ theo kế hoạch.

Quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Học viện Hành chính QG;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Trường Chính trị Trần Phú;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KGVX, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 44/KH-UBND ngày 27/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

Số lớp

Thời gian

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí - thực hiện

1

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch công chức, hạng viên chức nghề nghiệp viên chức và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý

02

05 ngày/lớp

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Học viện Hành chính Quốc gia

Sở Nội vụ

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm

02

06 ngày/lớp

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Học viện Hành chính Quốc gia

Sở Nội vụ

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các đối tượng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch chức vụ

03

05 ngày/lớp

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Học viện hành chính Quốc gia

Sở Nội vụ

4

Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở

02

05 ngày/lớp

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Sở Nội vụ