Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi); đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

2. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có).

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định liên quan đến Kỳ thi những năm tiếp theo.

II. YÊU CẦU

1. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh), Sở GDĐT và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng (gọi tắt là cơ sở đào tạo) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi:

a) Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.

b) UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ (nếu có) và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

c) Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở đào tạo (CSĐT) trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

3. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, khoảng trống, không bị động.

4. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi khoa học, phù hợp, không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Điều động cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, không bố trí CSĐT của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương (trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng).

5. Tổng kết đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024, kịp thời có hình thức động viên khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024; đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025.

B. NỘI DUNG

I. BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

1. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia

a) Thành lập các đoàn của Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia làm việc với BCĐ cấp tỉnh, Sở GDĐT, Hội đồng thi (HĐT).

b) Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ GDĐT.

c) Thành viên đoàn: Là thành viên BCĐ cấp quốc gia, tổ thư ký giúp việc BCĐ cấp quốc gia và các thành viên khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

d) Thanh tra Bộ tham mưu tổ chức đoàn.

đ) Văn phòng Bộ GDĐT chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của đoàn BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ; dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Sở GDĐT tham mưu BCĐ cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương bảo đảm theo quy định của Quy chế thi.

II. CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TẬP HUẤN VÀ TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA CÁC KHÂU CỦA KỲ THI

1. Chỉ đạo, hướng dẫn

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phù hợp với Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ.

- Thanh tra Bộ chủ trì rà soát, chỉnh sửa Sổ tay nghiệp vụ, Tài liệu điện tử và bộ câu hỏi/đáp án đánh giá nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phù hợp với Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại địa phương theo yêu cầu của BCĐ thi cấp tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Thanh tra Chính phủ (nếu có).

2. Tập huấn

100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phải được tham gia tập huấn.

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi bảo đảm phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

a) Tổ chức hội nghị tập huấn cốt cán

- Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2024 đến ngày 30/5/2024.

- Hình thức: Tập huấn nghiệp vụ trực tiếp.

- Địa điểm, số lượng và thành phần: Khoảng 600 đại biểu.

+ Địa điểm: Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số lượng và thành phần:

(1) Đại biểu đến từ 63 Sở GDĐT và 145 CSĐT.

(2) Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các các đơn vị thuộc Bộ dự kiến tham gia các đoàn kiểm tra, phóng viên báo: 40 người (Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Báo Giáo dục Thời đại); công chức của Thanh tra Bộ dự kiến tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất;

(3) Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an mỗi đơn vị 01 người;

(4) Đại diện Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng: 02 người.

Ghi chú: Mỗi Sở GDĐT cử 03 người (01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Thanh tra sở và 01 thanh tra viên của thanh tra Sở; riêng Sở GDĐT Hà Nội và Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi sở cử 05 người); 145 CSĐT, mỗi cơ sở 02 người (01 lãnh đạo CSĐT và 01 Cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ của Trường; 2 ĐH Quốc gia, 3 ĐH vùng mỗi đơn vị 8 người; ĐH Bách Hà Nội và ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vùng mỗi đơn vị 5 người).

- Ma két hội nghị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024

 

….. , ngày    tháng    năm 2024

b) Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đoàn thanh tra, kiểm tra

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2024 đến ngày 10/6/2024.

- Hình thức: Hội nghị trực tiếp tập huấn về nghiệp vụ.

- Địa điểm, số lượng: Khoảng 310 đại biểu, tổ chức tại Đà Nẵng.

- Thành phần:

+ Chủ trì: Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ đoàn thanh tra, kiểm tra.

+ Đại biểu triệu tập: (1) Cán bộ, công chức, viên chức dự kiến huy động từ các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (30 người); Cán bộ, giảng viên cơ hữu của các CSĐT (80 CSĐT mỗi đơn vị 02 người) và cán bộ, công chức các Sở GDĐT (mỗi Sở GDĐT 02 người) dự kiến huy động tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra chấm thi, đột xuất của Bộ GDĐT.

- Ma két hội nghị:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

 

HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA CHẤM THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024

 

…......, ngày    tháng    năm 2024

c) Báo cáo viên

- Lãnh đạo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng.

- Cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.

d) Nội dung tập huấn

- Quy chế thi, Hướng dẫn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 và Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi của Bộ GDĐT.

- Luật Thanh tra số 11/2022/QH15.

- Các quy định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra có liên quan;

- Kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ của người tham dự tập huấn dự kiến bố trí tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra chấm thi, đột xuất của Bộ GDĐT.

đ) Tài liệu tập huấn

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT (nếu có).

- Quy chế thi.

- Công văn số 3101/ANCTNB&QLCL ngày 11/5/2023 của Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an và Cục QLCL - Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi.

- Hướng dẫn số 1277/BGDĐT-QLCL.

- Công văn của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra, kiểm tra Kỳ thi (nếu có).

- Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

- Sổ tay và bộ câu hỏi đánh giá kết quả tập huấn.

- Tài liệu điện tử: Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

3. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT; việc chuẩn bị in sao đề thi.

- Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

- Hình thức: Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ; 03 người/đoàn.

- Thời gian kiểm tra trực tiếp: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT, HĐT.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi, khu vực in sao đề thi.

- Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng thanh tra hoặc kiểm tra: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu, quyết định.

4. Thanh tra, kiểm tra công tác coi thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác tổ chức thanh tra coi thi của Sở GDĐT, HĐT và Điểm thi. Kiểm tra trực tiếp tại các HĐT, Điểm thi.

- Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia).

- Số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 40 phòng thi: 03 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 04 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Cán bộ, giảng viên cơ hữu các CSĐT do Bộ trưởng Bộ GDĐT điều động.

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Mỗi Điểm thi có 01 tổ kiểm tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng cán bộ kiểm tra như trên.

+ Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giao Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên cơ hữu được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi của HĐT và Điểm thi. Thanh tra trực tiếp tại HĐT và các Điểm thi trong thời gian tổ chức thi.

- Số lượng cán bộ tối thiểu của một Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 30 phòng thi: 03 người.

+ Từ 31 đến 40 phòng thi: 04 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 05 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra quyết định.

- Thời gian thanh tra: Theo lịch thi Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Mỗi Điểm thi có 01 tổ thanh tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng cán bộ thanh tra như trên.

+ Chánh Thanh tra Sở GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn thanh tra, phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo hoạt động đoàn thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra.

5. Thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác tổ chức thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

- Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT; mỗi Đoàn từ 03 đến 05 người do Bộ GDĐT điều động từ các Sở GDĐT và CSĐT.

+ Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ của CSĐT.

+ Thành viên: Công chức, viên chức của Sở GDĐT; Cán bộ, giảng viên cơ hữu của CSĐT.

- Thời gian: Theo lịch chấm thi của Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Người của Sở GDĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GDĐT khác (không đảo chéo nhau).

+ Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi.

+ Giao Giám đốc Sở GDĐT/Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, công chức, giảng viên cơ hữu được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách, nhập điểm bài thi của HĐT và các ban có liên quan.

- Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng tối thiểu 05 người/Đoàn do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu, quyết định.

- Thời gian: Theo lịch chấm thi của Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Chánh Thanh tra Sở GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn thanh tra, phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo hoạt động đoàn thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra.

+ Đảm bảo có cán bộ thanh tra trực tiếp công tác làm phách trong khu vực cách ly (mỗi vòng làm phách có 01 cán bộ làm công tác thanh tra được cách ly cùng Ban làm phách trong quá trình thực hiện làm phách; cán bộ thanh tra làm phách vòng 2 không trùng với cán bộ thanh tra làm phách vòng 1).

+ Đủ số lượng cán bộ thanh tra tại khu vực chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm theo yêu cầu công việc và địa hình khu vực chấm thi.

6. Thanh tra, kiểm tra phúc khảo bài thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo và thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT.

- Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 Sở GDĐT.

- Thành phần: 03 người/đoàn, là công chức Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra công tác phúc khảo bài thi.

- Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng, thành phần do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu, quyết định, bảo đảm đoàn thanh tra có ít nhất là 03 người/đoàn.

- Thời gian: Theo lịch phúc khảo của Kỳ thi.

7. Thanh tra việc xét công nhận tốt nghiệp

a) Sở GDĐT thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương.

b) Thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu, quyết định.

8. Thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, theo phản ánh hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống bất khả kháng khác.

9. Trực thanh tra, kiểm tra thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT: Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở theo quy định.

10. Kinh phí

a) Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì lập dự toán, thanh toán, quyết toán cho các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của Bộ GDĐT.

b) Văn phòng Bộ GDĐT dự toán, thanh toán, quyết toán cho các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia.

c) CSĐT thanh toán, quyết toán kinh phí cho cán bộ, giảng viên cơ hữu của đơn vị được Bộ GDĐT điều động tham dự tập huấn, tham gia đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC) và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

d) Sở GDĐT thanh toán, quyết toán kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn cốt cán và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, viên chức do Sở GDĐT cử tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THANH TRA BỘ

1. Xây dựng Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

2. Hoàn thiện tài liệu tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

3. Dự thảo các quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi của Bộ GDĐT

4. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (Nhật ký Đoàn thanh tra; các biểu mẫu, biên bản thanh tra/kiểm tra; thẻ thanh tra, kiểm tra,...) cho các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT, các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia.

5. Thành lập Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi của Bộ GDĐT.

6. Chủ trì tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

7. Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024; tham mưu có hình thức động viên khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024; đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025.

8. Chủ trì thanh toán, quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành, trường hợp phát sinh kinh phí ngoài dự toán, Thanh tra phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

II. VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trên cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu về giáo dục đại học của Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học phối hợp rà soát về đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của các CSĐT, trường Cao đẳng Sư phạm chuyển đến Thanh tra trước ngày 10/5/2024 để Thanh tra xem xét báo cáo Lãnh đạo Bộ điều động tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi của Bộ GDĐT.

III. CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Tổng hợp và cung cấp danh sách số lượng Điểm thi của Sở GDĐT, số lượng phòng thi tại từng Điểm thi gửi Thanh tra Bộ trước ngày 20/5/2024.

2. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc tập huấn, hướng dẫn về Quy chế thi cho những người liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo yêu cầu.

IV. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

V. VĂN PHÒNG BỘ

1. Bố trí phương tiện, điều kiện và cơ sở vật chất để các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ thi cấp quốc gia năm 2024 làm nhiệm vụ theo quy định.

2. Dự toán, thanh toán, quyết toán cho các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ thi cấp quốc gia năm 2024.

3. Thực hiện công tác truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo quy định.

VI. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phối hợp với Thanh tra Bộ tham mưu Bộ trưởng có hình thức động viên khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024.

VII. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Lựa chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi khi có yêu cầu.

VIII. CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại địa phương theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho những người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương.

4. Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

5. Giao Giám đốc Sở GDĐT có cán bộ, công chức, viên chức được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT duyệt ký kế hoạch tiến hành kiểm tra.

6. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định.

7. Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo quy định.

8. Thanh toán, quyết toán chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, viên chức của Sở cử tham gia đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi Kỳ thi của Bộ GDĐT theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

IX. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi cho những người được điều động tham gia công tác kiểm tra coi thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

3. Cử cán bộ, giảng viên cơ hữu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

4. Giao Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên cơ hữu được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra coi thi hoặc chấm thi của Bộ GDĐT phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra và chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác coi thi hoặc chấm thi Kỳ thi theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

5. Thanh toán, quyết toán chế độ cho cán bộ, giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong trường hợp Kỳ thi phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của các đợt thi được thực hiện theo Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng, Cục, Vụ thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo (để thực hiện);
- Các Sở GĐĐT (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 420/KH-BGDĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 420/KH-BGDĐT
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản