Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW NGÀY 19/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT HUY VAI TRÒ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

2. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo theo 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm và trọng điểm phù hợp, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, tranh thủ được nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Sơn La góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại chung và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác phổ biến, quán triệt: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La tổ chức quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và từng cá nhân về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và của tỉnh Sơn La trong tình hình mới.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm

a) Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La trong tình hình mới

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; có vai trò nòng cốt trong hoạt động trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Sơn La với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; vị trí vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Đảm bảo cơ cấu tổ chức, kinh phí và các điều kiện làm việc của Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo quy định.

- Thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng về tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với nhân dân các nước trên cơ sở phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt với các tỉnh của nước CHDCND Lào. Chú trọng phát triển, duy trì, thúc đẩy quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và công tác cán bộ.

- Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định.

- Tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Sơn La với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết và phát triển. Chủ động và tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực với các tỉnh thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người Sơn La ở nước ngoài, đặc biệt là các doanh nhân hướng về đất nước đầu tư, đóng góp xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La và Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước và phát triển quan hệ hữu nghị của tỉnh với các đối tác nước ngoài.

- Tăng cường vận động, hợp tác hiệu quả với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và thông tin đối ngoại của Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

- Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Liên hiệp hữu nghị tỉnh với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, nhất là Sở Ngoại vụ trong thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân và vận động, tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức phí chính phủ nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

c) Đảm bảo cơ cấu tổ chức, biên chế và chế độ chính sách của Liên hiệp hữu nghị tỉnh: Xây dựng cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đơn vị thành viên; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện (hoàn thành trong Quý I/2020).

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành trong Quý I/2020. Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 11 gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Ngoại vụ - Cơ quan thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Ngoại vụ

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 11.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động, tích cực trong công tác vận động viện trợ và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thường xuyên rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

- Thường xuyên rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; vị trí vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

6. Sở Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu VT, NC, ĐH30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh