Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3953/KH-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Công văn số 4438/BKHĐT-PTDN ngày 10/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và văn bản liên quan; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo cân đối nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ DNNVV vào trong các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm nguồn lực.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực:

a) Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh:

- Tổ chức ít nhất 01 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 01 lớp quản trị kinh doanh (30 học viên/lớp) cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên tập trung đào tạo cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

- Phối hợp Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía nam triển khai các hoạt động hỗ trợ nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021

b) Hỗ trợ đào tạo nghề:

- Hỗ trợ 50% học phí khóa đào tạo trình độ sơ cấp 3 tháng cho người điều hành vận tải của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải

- Thời gian thực hiện: năm 2021

2. Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 03 doanh nghiệp siêu nhỏ. Kinh phí hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/1 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 05 doanh nghiệp nhỏ. Kinh phí hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/1 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 10% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 10 doanh nghiệp vừa. Kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/1 doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: quý III/2021

3. Hỗ trợ pháp lý:

a) Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Cục Thuế tỉnh

- Thời gian thực hiện: năm 2021

b) Tổ chức hội thảo giới thiệu chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: năm 2021

4. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

a) Hỗ trợ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ:

- Tập huấn 03 lớp: theo các chuyên đề nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp về pháp luật sở hữu trí tuệ; thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ; thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu.

- Đào tạo 02 khóa các kiến thức cơ bản về pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp.

- Đào tạo 01 khóa nâng cao về Quản trị tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp.

- Hỗ trợ chi phí đăng ký xác lập quyền về sở hữu trí tuệ (bản quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp...): từ 10 triệu đến 15 triệu/đối tượng đăng ký tại Việt Nam, đối với đối tượng đăng ký nước ngoài khoảng từ 40 đến 60 triệu/đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: năm 2021

b) Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh):

- Tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện phát triển ý tưởng khởi nghiệp; phát triển dự án khởi nghiệp và đào tạo về đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp

- Hỗ trợ ươm tạo phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo của các DNVVN

- Hỗ trợ thực hiện các nội dung tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ

- Hỗ trợ thực hiện các nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới;

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ;

- Hỗ trợ phát triển các thành trong hệ sinh thái khởi nghiệp: các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp; tổ chức thúc đẩy kinh doanh; khu làm việc chung,...

- Hội nghị, hội thảo kết nối cố vấn khởi nghiệp, nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp

- Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tham dự các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: năm 2021

5. Hỗ trợ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng:

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng chất lượng.

- Hỗ trợ tập huấn xây dựng TCCS, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn.

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: năm 2021

6. Các hoạt động hỗ trợ khác:

a) Thông tin, tuyên truyền hỗ trợ DNNVV:

- Thực hiện phóng sự tuyên truyền về hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (02 phóng sự/ năm).

- Thực hiện tờ rơi tuyên truyền hỗ trợ DN nhỏ và vừa (500 tờ/năm).

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương

- Thời gian thực hiện: năm 2021

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo hỗ trợ DNNVV:

- Hội nghị tháo gỡ khó khăn DNNVV (02 hội thảo/năm).

- Tổ chức 01 Hội thảo phổ biến quy định của Hiệp định EVFTA cho DNNVV

(Hình thức online và offline cho 100 người/hội thảo).

- Tổ chức 01 Hội thảo phổ biến quy định Halal cho DNNVV (Hình thức online và offline cho 100 người/hội thảo).

- Tổ chức 01 Hội thảo phổ biến quy định của Hiệp định CPTPP cho DNNVV (Hình thức online và offline cho 100 người/hội thảo).

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương

- Thời gian thực hiện: năm 2021

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đối với các nhiệm vụ được quy định trong Kế hoạch này do cơ quan nào chủ trì thực hiện thì cơ quan đó có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí trình Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo hoàn thành từng nội dung cụ thể theo đúng thời gian nêu trên.

2. Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương để chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị, phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH BD, Website tỉnh;
- LĐVP, Tạo, CV, HCTC, TH;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2021-2023

(Kèm theo Kế hoạch số 3953/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương)

 

STT

HOẠT ĐỘNG

Dự toán 2021

Kế hoạch ngân sách 2022

Kế hoạch ngân sách 2023

1

Các hoạt động hỗ trợ DNNVV

 

 

 

 

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

7.028.000.000

28.000.000

28.000.000

 

- Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên

50.000.000

100.000.000

100.000.000

 

- Hỗ trợ thông tin, pháp lý

152.400.000

 

 

 

- Đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; Các lớp tập huấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp

1.958.000.000

1.958.000.000

1.958.000.000

2

Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Quyết định 826/QĐ- UBND ngày 27/3/2020)

6.500.000.000

10.000.000.000

13.000.000.000

3

Hội nghị, hội thảo

492.000.000

492.000.000

492.000.000

 

Tổng cộng

16.180.400.000

12.578.000.000

15.578.000.000