Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG DOANH NHÂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 204/SKHĐT-ĐKKD ngày 13/01/2020 và Công văn số 491/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/02/2020 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2020, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đào tạo khởi sự doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp cho các đối tượng được đào tạo, từ đó tạo phong trào khởi nghiệp sâu rộng, khuyến khích ham muốn thành lập doanh nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng trong nhân dân.

- Bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh, các nhân đang hoặc dự định kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử để từng bước hình thành các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng chuyên nghiệp, có uy tín, thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân nhằm cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh, nâng cao trình độ, kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham mưu công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

- Phấn đấu năm 2020 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải xác định rõ hình thức, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện.

- Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng để cung cấp và trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh của Trung ương và của tỉnh mới ban hành để các học viên kịp thời nắm bắt.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu:

Năm 2020, tổ chức đào tạo 218 lớp cho 20.740 lượt học viên, trong đó:

- Tổ chức 110 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho khoảng 11.000 lượt học viên, tối thiểu 100 học viên/lớp.

- Tổ chức 03 lớp đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng cho khoảng 300 lượt học viên, tối thiểu 100 học viên/lớp.

- Tổ chức 108 lớp bồi dưỡng doanh nhân cho khoảng 8.640 lượt học viên, tối thiểu 80 học viên/lớp.

- Tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp tại một số huyện và một số xã, thị trấn cho khoảng 800 học viên, tối thiểu 100 học viên/lớp.

- Tổng kết đánh giá công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020.

2. Đào tạo khởi sự doanh nghiệp

a) Đối tượng đào tạo: tập trung vào các đối tượng gồm:

Nhóm 1: chủ hộ kinh doanh, chủ hộ trong các làng nghề, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nhóm 2: học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông nhưng chưa có việc làm; học sinh, sinh viên đang học năm cuối ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các cá nhân khác có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp.

Nhóm 3: lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu công tác phát triển doanh nghiệp; thành viên ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp cấp huyện, cấp xã.

b) Địa điểm tổ chức đào tạo: tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,... (nơi có đủ điều kiện theo quy định).

c) Thời gian đào tạo: mỗi lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp được tổ chức trong 02 ngày.

d) Tài liệu sử dụng đào tạo khởi sự doanh nghiệp: theo bộ giáo trình, tài liệu đào tạo khởi sự doanh nghiệp do UBND tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật liên quan.

e) Đội ngũ giảng viên, giáo viên: giảng viên, giáo viên được lựa chọn để đào tạo khởi sự doanh nghiệp là người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính có uy tín và nhiều kinh nghiệm giảng dạy về khởi sự doanh nghiệp; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân thành đạt.

j) Phân công nhiệm vụ

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, phân loại cụ thể đối tượng có tiềm năng thành lập doanh nghiệp để tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và tổ chức lớp học.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý đào tạo; có trách nhiệm tổ chức lựa chọn cơ sở đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan, kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

3. Đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng

a) Đối tượng đào tạo: các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang hoặc dự định kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh.

b) Địa điểm tổ chức đào tạo: trên địa bàn các Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh (nơi có đủ điều kiện theo quy định).

c) Thời gian đào tạo: mỗi lớp đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng được tổ chức trong 02 ngày.

d) Tài liệu sử dụng đào tạo khởi sự doanh nghiệp: lựa chọn các chuyên đề đào tạo phù hợp theo bộ giáo trình, tài liệu đào tạo khởi sự doanh nghiệp do UBND tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật liên quan liên quan trong lĩnh vực du lịch.

e) Đội ngũ giảng viên, giáo viên: giảng viên, giáo viên được lựa chọn để đào tạo khởi sự doanh nghiệp du lịch cộng đồng là người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính có uy tín và nhiều kinh nghiệm giảng dạy về chuyên ngành du lịch hoặc các chuyên gia, các doanh nhân thành đạt hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

f) Phân công nhiệm vụ

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, phân loại cụ thể đối tượng có tiềm năng thành lập doanh nghiệp để tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và tổ chức lớp học.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý đào tạo; có trách nhiệm tổ chức lựa chọn cơ sở đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với các ngành, UBND các huyện Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và đơn vị có liên quan, kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng.

4. Bồi dưỡng doanh nhân

a) Đối tượng đào tạo: bồi dưỡng kiến thức cho các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ quản lý, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán doanh nghiệp, các chức danh quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (Trưởng, phó các phòng, ban; Giám đốc các chi nhánh; tổ trưởng, dội trưởng các phân xưởng...).

b) Địa điểm tổ chức đào tạo: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố,... (nơi có đủ điều kiện).

c) Thời gian đào tạo: mỗi lớp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân được tổ chức trong 03 ngày, trong đó có 1/2 ngày đi thực tế ở các doanh nghiệp.

d) Tài liệu sử dụng đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân: theo bộ giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng doanh nhân do UBND tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật liên quan.

e) Đội ngũ giảng viên, giáo viên: giảng viên, giáo viên được lựa chọn để đào tạo bồi dưỡng doanh nhân là người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính có uy tín và nhiều kinh nghiệm giảng dạy về khởi sự doanh nghiệp; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân thành đạt.

f) Phân công nhiệm vụ

- Cục thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách học viên, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và tổ chức lớp học.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý đào tạo; có trách nhiệm tổ chức lựa chọn cơ sở đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, kiểm tra, giám sát các lớp bồi dưỡng danh nhân.

5. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp tại một số huyện và một số xã, thị trấn

a) Đối tượng đào tạo: lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND một số huyện, UBND một số xã, thị trấn và lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp; thành viên ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp cấp huyện, cấp xã.

b) Địa điểm tổ chức đào tạo: tại trung tâm các huyện nơi tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

c) Thời gian đào tạo: thời gian tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp là 02 ngày, trong đó có 1/2 ngày đi thực tế.

d) Tài liệu sử dụng đào tạo: theo bộ giáo trình, tài liệu do UBND tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật liên quan. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về các quy định của pháp luật về chính sách thuế; đăng ký doanh nghiệp; trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

e) Đội ngũ giảng viên, giáo viên, báo cáo viên: giảng viên, giáo viên, báo cáo viên được lựa chọn để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính có uy tín và nhiều kinh nghiệm giảng dạy đối với nội dung đào tạo nêu trên hoặc các chuyên gia kinh tế; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

f) Phân công nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý đào tạo; có trách nhiệm tổ chức lựa chọn cơ sở đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tổng kinh phí: Khái toán kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân: 15.771 triệu đồng (mười lăm tỷ, bảy trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp và đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan quản lý đào tạo, có trách nhiệm lập dự toán chi tiết và kế hoạch đấu thầu, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đào tạo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; định kỳ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Cung cấp thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các sở, ban, ngành, địa phương nắm bắt, tuyên truyền, tổ chức chiêu sinh học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổng hợp, thanh quyết toán kinh phí đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân thuộc nhiệm vụ của kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, thẩm định dự toán kinh phí đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020, kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng; cân đối nguồn vốn trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn các đơn vị có liên quan về hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020 gắn với tuyên truyền về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp và bản thân doanh nghiệp, doanh nhân về công tác phát triển doanh nghiệp; dành nhiều thời lượng và bổ sung các chương trình, chuyên mục về phát triển doanh nghiệp.

4. Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội

Tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nhiệm vụ có liên quan được nêu trong kế hoạch này.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở chỉ tiêu số lớp học, số học viên tham gia các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân tại Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội, tổ chức chiêu sinh; đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo lựa chọn, mời học viên tham dự các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn huyện, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tổ chức lớp đào tạo; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo tổ chức, giám sát các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn theo kế hoạch này.

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và chiêu sinh học viên tham gia các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn.

6. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở chỉ tiêu số lớp học, số học viên các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại Kế hoạch này, chủ trì, phân loại cụ thể các đối tượng, học sinh, sinh viên để tổ chức chiêu sinh; tổng hợp và lập danh sách học viên là các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và có nhu cầu, ý tưởng khởi nghiệp để tham gia các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tổ chức lớp đào tạo.

7. Đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng

- Trên cơ sở hợp đồng đào tạo ký với đơn vị quản lý đào tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo phải thành lập Ban quản lý lớp đào tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán tổ chức từng lớp đào tạo; trực tiếp triển khai thực hiện các lớp đào tạo theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, không được thuê lại hoặc giao lại cho tổ chức cung cấp dịch vụ khác thực hiện đào tạo, bồi dưỡng.

- Khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng, tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đào tạo cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ cơ sở pháp lý của hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật. Định kỳ, hàng tháng báo cáo đơn vị quản lý đào tạo kết quả triển khai thực hiện.

8. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức chiêu sinh học viên tham gia các lớp đạo tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- VCCI Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH.
(1696.3900.SonHa)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC 01

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Đơn vị chiêu sinh

Số lớp đào tạo

Số học viên

Đối tượng đào tạo gồm: Chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại, người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong hai năm; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông nhưng chưa có việc làm; học sinh, sinh viên đang học năm cuối ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các cá nhân khác có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã

 

 

Tổng cộng

110

11.000

11.000

 

1

Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

35

3.500

3.500

 

-

UBND thành phố Thanh Hóa

18

1.800

1.800

 

-

Trường Đại học Hồng Đức

4

400

400

 

-

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

3

300

300

 

-

Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

2

200

200

 

-

Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa

2

200

200

 

-

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT

2

200

200

 

-

Trường Trung cấp nghề xây dựng Thanh Hóa

 

2

200

200

 

-

Trường Trung cấp nghề thương mại du lịch Thanh Hóa

2

200

200

 

2

Thị xã Bỉm Sơn

3

300

300

 

3

Huyện Đông Sơn

3

300

300

 

4

Huyện Thiệu Hóa

3

300

300

 

5

Huyện Thọ Xuân

4

400

400

 

6

Huyện Yên Định

4

400

400

 

7

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn

5

500

500

-

UBND huyện Triệu Sơn

4

400

400

-

Trường Cao đẳng nông lâm Thanh Hóa

1

100

100

8

Huyện Vĩnh Lộc

3

300

300

9

Huyện Nông Cống

4

400

400

10

Huyện Hà Trung

3

300

300

11

Thành phố Sầm Sơn

3

300

300

12

Huyện Hoằng Hóa

4

400

400

13

Huyện Hậu Lộc

4

400

400

14

Huyện Nga Sơn

4

400

400

15

Huyện Quảng Xương

4

400

400

16

Huyện Tĩnh Gia

3

300

300

17

Huyện Thạch Thành

3

300

300

18

Huyện Cẩm Thủy

3

300

300

19

Huyện Bá Thước

3

300

300

20

Huyện Ngọc Lặc

2

200

200

21

Huyện Như Thanh

2

200

200

22

Huyện Như Xuân

2

200

200

23

Huyện Thường Xuân

2

200

200

24

Huyện Lang Chánh

1

100

100

25

Huyện Quan Hóa

1

100

100

26

Huyện Quan Sơn

1

100

100

27

Huyện Mường Lát

1

100

100

 

PHỤ LỤC 01

CHỈ TIÊU BỒI DƯỠNG DOANH NHÂN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Đơn vị chiêu sinh

Số lớp bồi dưỡng

Học viên

Đối tượng bồi dưỡng gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán doanh nghiệp, các chức danh quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và người lao động của doanh nghiệp

 

Tổng cộng

108

8.640

8.640

1

Thành phố Thanh Hóa

39

3.120

3.120

2

Thị xã Bỉm Sơn

4

320

320

3

Huyện Đông Sơn

3

240

240

4

Huyện Triệu Sơn

4

320

320

5

Huyện Thiệu Hóa

3

240

240

6

Huyện Thọ Xuân

5

400

400

7

Huyện Yên Định

4

320

320

8

Huyện Vĩnh Lộc

3

240

240

9

Huyện Nông Cống

3

240

240

10

Huyện Hà Trung

3

240

240

11

Thành phố Sầm Sơn

4

320

320

12

Huyện Hoằng Hóa

4

320

320

13

Huyện Hậu Lộc

3

240

240

14

Huyện Nga Sơn

3

240

240

15

Huyện Quảng Xương

4

320

320

16

Huyện Tĩnh Gia

4

320

320

17

Huyện Thạch Thành

2

160

160

18

Huyện Cẩm Thủy

2

160

160

19

Huyện Bá Thước

2

160

160

20

Huyện Ngọc Lặc

1

160

160

21

Huyện Như Thanh

1

80

80

22

Huyện Như Xuân

1

80

80

23

Huyện Thường Xuân

1

80

80

24

Huyện Lang Chánh

1

80

80

25

Huyện Quan Hóa

1

80

80

26

Huyện Quan Sơn

1

80

80

27

Huyện Mường Lát

1

80

80

 

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI CÁC HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Đơn vị cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Số lớp đào tạo, bồi dưỡng

Số cán bộ, công chức

Đối tượng đào tạo gồm: Lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND các huyện, UBND các các xã, thị trấn; Lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp phát triển doanh nghiệp; thành viên ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp cấp huyện, cấp xã

 

Tổng cộng

8

800

 

1

UBND huyện Như Xuân

1

100

 

2

UBND huyện Thường Xuân

1

100

 

3

UBND huyện Ngọc Lặc

1

100

 

4

UBND huyện Cẩm Thủy

1

100

 

5

UBND huyện Bá Thước

1

100

 

6

UBND huyện Thạch Thành

1

100

 

7

UBND huyện Thiệu Hóa

1

100

 

8

UBND huyện Quan Hóa

1

100