Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH NĂM 2023, NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ NĂM 2024

Căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính (chỉ số PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế các chỉ số năm 2023, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2024 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Duy trì kết quả các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) của các chỉ số đạt tỷ lệ điểm tối đa và khắc phục những TC, TCTP không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023, để cải thiện, nâng cao các chỉ số năm 2024.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao các chỉ số cấp tỉnh. Phấn đấu các chỉ số năm 2024 ở vị trí cao hơn năm 2023 và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các nội dung TC, TCTP không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cần khắc phục để cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số năm 2024.

- Khắc phục những điểm số không đạt trong năm 2023 phải gắn với duy trì, nâng cao các nội dung đạt điểm chỉ số tốt trong những năm qua. Đồng thời, phải gắn với việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm của tỉnh và các kế hoạch thuộc chuyên môn của ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh giao tham mưu tổ chức thực hiện.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung Chỉ số CCHC đã đạt được kết quả và đạt điểm tối đa trong năm 2023 để nâng cao chỉ số năm 2024 với mục tiêu các TC, TCTP duy trì đạt điểm tối đa (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế các nội dung Chỉ số CCHC không đạt điểm và chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023 để nâng cao chỉ số năm 2024 với mục tiêu phấn đấu các TC, TCTP đạt điểm cao hơn năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

3. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế các TC, TCTP Chỉ số SIPAS đạt tỷ lệ thấp trong năm 2023 để nâng cao chỉ số năm 2024 với mục tiêu phấn đấu các TC, TCTP đạt tỷ lệ cao hơn năm 2023 tối thiểu là 10% (chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).

4. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế các chỉ số nội dung, nội dung thành phần Chỉ số PAPI đạt điểm thấp trong năm 2023 để nâng cao chỉ số năm 2024 với mục tiêu phấn đấu các chỉ số nội dung thành phần đạt điểm cao hơn năm 2023 tối thiểu 0,1 điểm (chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành và tương đương; UBND cấp huyện

- Căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp được giao chủ trì thực hiện tại Mục II Kế hoạch này xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 20/6/2024 để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện.

- Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định về phân cấp để thực hiện.

- Chỉ đạo lãnh đạo các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học các chỉ số hàng năm.

- UBND cấp huyện, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các đơn vị cấp xã trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện và triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Các sở, ngành được giao chủ trì tham mưu thực hiện 08 lĩnh vực chỉ số CCHC của tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành và tương đương, UBND cấp huyện thực hiện tốt những nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực. Khi thực hiện tự chấm điểm bám sát yêu cầu hướng dẫn của Bộ Nội vụ và cung cấp tài liệu kiểm chứng đầy đủ, kịp thời.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thường xuyên thông tin, tuyên truyền kịp thời tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tích cực đưa tin, bài về tình hình triển khai, kết quả thực hiện CCHC của tỉnh, nhất là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về CCHC của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở vận động các đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện công tác CCHC.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương, kiến nghị kịp thời thực hiện các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC tại các địa phương.

7. Cục Thuế tỉnh (là đơn vị quản lý về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh): Cung cấp tài liệu, số liệu kiểm chứng kịp thời đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần liên quan đến thu ngân sách của tỉnh (Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp; Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo kế hoạch được Chính phủ giao).

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này.

9. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch đề ra.

10. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực về CCHC của tỉnh):

- Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện tốt công tác điều tra xã hội học chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS năm 2024.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo hướng đi sâu vào chất lượng thực hiện công tác CCHC, phù hợp với thực tiễn công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch; trước tháng 12/2024 báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI năm 2023, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Báo Bắc Kạn;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn;
- Các sở, ngành và tương đương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công ty điện lực Bắc Kạn;
- Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 386/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023, nâng cao các chỉ số năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

  • Số hiệu: 386/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 07/06/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Nguyễn Đăng Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản