Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3763/KH-UBND

Hải Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Căn cứ Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí;

Căn cứ Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc: Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh Hải Dương,

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 817/TTr-STTTT ngày 27/9/2019 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hoạt động TTĐN tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh, giúp công tác TTĐN được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động TTĐN trong việc đăng, phát nội dung thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TTĐN để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng. Từ đó, thúc đẩy công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hải Dương với các địa phương khác trong nước, với nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quản lý điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh về công tác TTĐN.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động TTĐN của tỉnh trong tình hình mới.

- Hoạt động TTĐN của tỉnh phải bám sát các chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Hoạt động TTĐN phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN theo các quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và các cơ quan liên quan trong việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí để cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TTĐN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: Giai đoạn 2019 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác TTĐN

Căn cứ khoản 4, Điều 9, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 447-QĐ/TU ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh Hải Dương; Thông báo số 01-TB/BCĐTTĐN ngày 08/02/2018 của Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh Hải Dương về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh Hải Dương, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác TTĐN và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác TTĐN tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn bản phân công cán bộ phụ trách công tác TTĐN của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ghi rõ họ và tên, chức vụ, tên cơ quan/đơn vị/địa phương, điện thoại di động/cơ quan, email) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) trước ngày 10/5 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN

Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác TTĐN, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh...

Nội dung trọng tâm: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về TTĐN; Phương pháp và kỹ năng công tác TTĐN; Kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông; Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh; Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền, tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh; Quy định việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí...

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh, các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội

4.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

4.2. Hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, thành phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác; đồng thời thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí và các quy định khác của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến hoạt động TTĐN.

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; các kênh truyền hình đối ngoại Trung ương; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới lãnh thổ quốc gia

Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật tập trung vào các nội dung: Cộng đồng ASEAN; các Hiệp định thương mại tự do; Liên hợp quốc; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại về tự do thế hệ mới”...

Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới lãnh thổ quốc gia tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN với Lào và Campuchia theo các văn bản chỉ đạo về tăng cường TTĐN với Lào và Campuchia trong tình hình mới; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh dân tộc và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế...

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội... nhằm tăng cường hiệu quả công tác TTĐN

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

7. Theo dõi, tổng hợp dư luận, báo chí trong và ngoài nước viết về tỉnh Hải Dương; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

8. Hàng năm, căn cứ quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác TTĐN Trung ương, của tỉnh để tổ chức các hoạt động TTĐN cụ thể từng năm cho phù hợp, có hiệu quả thiết thực.

9. Sơ kết, tổng kết hoạt động TTĐN

Tổ chức, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với tỉnh về những vấn đề cần giải quyết trong công tác TTĐN.

- Thời gian: Theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác TTĐN được cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, cung cấp thông tin liên quan về tình hình thu hút đầu tư, các dự án FDI và các chính sách khuyến khích đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh...; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://pci.haiduong.gov.vn.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp các thông tin, dữ liệu, giới thiệu về lịch sử truyền thống, văn hóa du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Hải Dương nay và Xứ Đông xưa; xây dựng các chương trình du lịch thông minh; triển khai Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Sở Tài chính bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

5. Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

6. Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác TTĐN của tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các kênh TTĐN của Trung ương, của tỉnh và quốc tế.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động TTĐN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT; (Để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCĐ công tác TTĐN tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh;
- Phòng Ngoại vụ - VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, (80b) Nam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu