Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3647/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vôn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Cao Bằng như sau:

I. Bố trí cho các dự án theo Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 960.275 triệu đồng.

Trong đó:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 313.800 triệu đồng.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 464.475 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu 1 kèm theo).

2. Nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 181.490 triệu đồng.

Trong đó:

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 50.000 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án.

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 5.045 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: 7.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án.

- Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: 27.460 triệu đồng, bố trí 01 dự án.

- Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 27.532 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án.

- Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: 15.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án.

- Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương: 34.101 triệu đồng.

- Thu hồi ứng các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-BTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg: 15.343 triệu đồng, bố trí 01 dự án.

(Chi tiết như biểu 1 kèm theo).

3. Nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước: 73.503 triệu đồng, bố trí cho 06 dự án (chi tiết như biểu 2 kèm theo).

4. Nguồn vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước: 140.516 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án (chi tiết như biểu 3 kèm theo).

5. Nguồn dự phòng 10% nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 119.400 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án (chi tiết như biểu 4 kèm theo).

II. Các dự án đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn trong năm 2019:

1. Các dự án sử dụng vốn dự phòng ngân sách trung ương

- Cải tạo, nâng cấp đường Nà Pồng- Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sử dụng vốn dự phòng ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 tại Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 09/02/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

- Xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu, huyện Phục Hòa, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 tại thông báo số 70/TB-VPCP ngày 09/02/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

(Chi tiết như biểu 1a kèm theo).

2. Các dự án sử dụng vốn nước ngoài đã ký hiệp định nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

- Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng. Với lý do sau: dự án đã được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định vay số 3633 ngày 12/4/2018 với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

- Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng. Với lý do sau: dự án đã được Chính phủ ký kết hiệp định vay ngày 24/3/2017, tuy nhiên, trong năm 2018 dự án mới được Thủ tướng chính phủ nhất trí điều chuyển vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 từ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020) là 8.272 triệu đồng (công văn số 9582/VPCP-KTTH ngày 04/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2018 của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn). Số vốn này thấp hơn rất nhiều so với số vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW của dự án được phê duyệt là 387.677 triệu đồng.

- Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2. Với lý do sau: Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á ký kết Hiệp định khoản vay vào ngày 02 tháng 3 năm 2017. Mặt khác, tại công văn số 1261/QLCDA-PTDA ngày 27/6/2018 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn khoản vay chính sách Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, tỉnh Cao Bằng được phân bổ 35.000 triệu đồng từ Khoản vay chính sách thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

(Chi tiết như biểu 3a kèm theo).

Trên đây là kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan để tổng hợp, xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh