Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC ĐỐI VỚI TRẺ EM, HỌC SINH NĂM 2021

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;

Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công các phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước năm 2021, cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh phổ thông.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; Tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước và phong trào tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước.

3. Trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, trẻ em những kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước khi tham gia sinh hoạt trong đời sống hàng ngày và khi tiếp xúc môi trường nước.

II. Thời gian: Triển khai từ tháng 03 đến hết tháng 11 năm 2021

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030 theo Chương trình của Chính phủ;

- Tổ chức phát động phong trào tập luyện môn bơi, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; xây dựng các sản phẩm truyền thông và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, mạng xã hội để thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong phối hợp, triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh;

- Chuẩn hóa hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, tài liệu dạy bơi an toàn trong các trường phổ thông của ngành Giáo dục và tổ chức hướng dẫn sử dụng tài liệu trong các cơ sở giáo dục;

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn kĩ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường mầm non, phổ thông;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục.

(Các hoạt động cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

2. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vùng miền triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng, hình thành cho học sinh tự ý thức, chủ động phòng tránh tại thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước;

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi... trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

- Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào học sinh học bơi, học các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước;

- Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học thể dục, các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng, tránh; khuyến khích nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường xã hội hóa, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường;

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và gia đình học sinh trong tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp nghỉ hè năm 2021; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức tại địa phương tổ chức các lớp học bơi, lớp học kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh tham gia;

- Triển khai bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên dạy bơi cho các nhà trường, cơ sở giáo dục nhằm từng bước đảm bảo số lượng, chất lượng để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh; cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

- Thường xuyên cập nhật, thống kê, báo cáo tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước của học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh/thành phố;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các trường học và cơ sở giáo dục.

IV. Kinh phí: Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, nhà trường và các cơ sở giáo dục chủ động bố trí ngân sách được cấp năm 2021 và các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức triển khai.

V. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giao Vụ Giáo dục thể chất là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành và đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng, xây dựng Kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo: Bám sát các nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà trường, cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục thể chất) số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước 15/12/2021 và qua emai: pvtinh@moet.gov.vn, điện thoại: 0946083535.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH; CA, TW Đoàn;
- Tổng cục TDTT, Cục Trẻ em;
- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, Cục CSVC;
- Cẩc sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT ngày 01/4/2021)

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Lễ phát động phong trào học bơi an toàn, phòng chống đuối nước.

6/2021

Dự kiến Quảng Trị

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động y tế chính sách toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

2

Hội thảo về thực trạng PCĐN trong nhà trường (Lồng ghép cùng đợt tổ chức Lễ phát động)

6/2021

Dự kiến Quảng Trị

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

3

Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030 theo Chương trình của Chính phủ.

10/2021

Hà Nội

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

4

Chuẩn hóa tài liệu kĩ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước trong ngành giáo dục và nâng cao năng lực quản lý và triển khai, giám sát chương trình

4.1

Đánh giá hiệu quả của việc giảng dạy 2 cuốn tài liệu tập huấn về bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước

6/2021

Đồng Tháp

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

4.4

Thẩm định tài liệu và trình lãnh đạo Bộ GD ĐT phê duyệt tài liệu.

8/2021

Hà Nội

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

4.4

Tập huấn triển khai tài liệu cho các tỉnh khu vực miền Bắc.

10/2021

Hà Nội

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

4.5

Giám sát việc giảng dạy 2 tài liệu tập huấn về bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại địa phương.

9-10/2021

Một số địa phương

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

4.6

Hội thảo phổ biến tài liệu trong ngành Giáo dục.

9/2021

Hà Nội

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.

5

Xây dựng Clip tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng, tránh đuối nước và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

8/2021

Hà Nội

Bộ GDĐT

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;

- Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI);

- Các đơn vị liên quan.