Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022-2026

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 06/TTr-SNV ngày 03/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57/NQ-HĐND) theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và các quy định pháp luật chuyên ngành.

- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với các lĩnh vực được phân cấp quản lý, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống trong công tác quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp.

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, các Nghị định của từng ngành, lĩnh vực và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để đạt được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mục tiêu Nghị quyết số 57/NQ-HĐND đề ra.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Sở, Ban, ngành; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện và giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn phân cấp, ủy quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

4. Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, ủy quyền quản lý.

5. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương tự cân đối ngân sách để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khắc phục tình trạng cào bằng về cơ chế, chính sách giữa các huyện, thị xã, thành phố.

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát của các Sở, Ban, ngành đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định sau phân cấp, ủy quyền. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm giao quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.

7. Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá nội dung phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện (hoàn thành chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch này, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh); chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước.

- Tổng hợp, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 57/NQ- HĐND thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước (bao gồm cả phân cấp việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được ủy quyền ổn định trong thời gian dài); hướng dẫn, thực hiện chuyển giao công nghệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu có liên quan cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quyết định công bố thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý.

- Căn cứ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương các nội dung cần phân cấp phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của tỉnh.

- Rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, bố trí nhân lực phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao đi đối với bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá lại các nội dung đã phân cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý để đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung phân cấp, ủy quyền cho phù hợp.

- Định kỳ hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nội dung đã phân cấp, ủy quyền và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).

- Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch với người dân, doanh nghiệp và với cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền, gửi về Sở Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

2. Trách nhiệm của một số Sở, Ban, ngành

Ngoài các nhiệm vụ nêu tại mục 1, các Sở, ngành có trách nhiệm triển khai một số nội dung nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra và công tác xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với các Sở, Ban, ngành kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo yêu cầu tại Kế hoạch này và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định loại bỏ các quy định phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý trong quá trình thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung, nhiệm vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định.

b) Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cơ chế quản lý tài chính, ngân sách phù hợp với các nội dung được phân cấp, ủy quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình.

c) Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thanh tra, kiểm tra việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về thực hiện phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước.

e) Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan cho ý kiến về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền đảm bảo theo mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND đề ra.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí tổ chức thực hiện việc phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước vào nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hằng năm.

- Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND trong quý I năm 2024; đề xuất các giải pháp về cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành để xây dựng Kế hoạch cụ thể của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn của địa phương, rà soát, đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành nội dung cần phân cấp, ủy quyền phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương.

- Rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với các Phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung phân cấp theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và những nội dung phân cấp, ủy quyền cho các Phòng, Ban chuyên môn; Ủy ban nhân dân cấp xã; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

- Định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền, gửi về Sở Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có những vấn đề mới, phát sinh, chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND cấp huyện;
- Báo Quảng Nam; Đài PT-TH tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh