Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, VẬT NỔ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm tình hình:

Trong những năm chiến tranh, Hà Tĩnh là trọng điểm đánh phá của Đế quốc Mỹ, hiện nay lượng bom mìn vật nổ còn sót lại trong lòng đất còn rất nhiều. Theo kết quả điều tra, tất cả các xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành phố, thị xã đều bị ô nhiễm (100% địa phương). Với diện tích ô nhiễm bom mìn chiếm 38,8%, Hà Tĩnh là một trong 05 tỉnh có mật độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ cao nhất cả nước.

Hậu quả tai nạn bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh hết sức nặng nề. Theo thống kê từ năm 1975 đến nay, toàn tỉnh có 2.212 nạn nhân bom mìn (1.002 người chết, 1210 người bị thương).

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025. Ngày 19/4/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010-2015, với tổng diện tích 34.700 ha (trong đó phần diện tích khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư 347 ha, diện tích dự án 34.353 ha); tổng mức đầu tư 508.454 triệu đồng (trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư 6.323 triệu đồng, giai đoạn thực hiện dự án 502.131 triệu đồng). Đến nay, nguồn ngân sách đã bố trí thực hiện Dự án là 118.101 triệu đồng (trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư 5.851 triệu đồng, giai đoạn thực hiện dự án 112.250 triệu đồng), đạt xấp xỉ 23,5 %, trong đó ngân sách Trung ương 113.517 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.584 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị Công binh trong toàn quân tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ đạt khối lượng 7.888 ha, đạt 22,96% tổng diện tích. Do không có nguồn vốn nên Dự án chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch.

2. Kết quả khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh tập trung giải ngân vốn tồn đọng của giai đoạn 2010-2015 với kinh phí 66.669 triệu đồng (giai đoạn 2011 - 2015 đã giải ngân 40.997 triệu đồng). Hiện nay đang triển khai rà phá bom mìn, vật nổ theo Chương trình 504 với diện tích 387 ha trên địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà và kinh phí đã được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương là 4.584 triệu đồng dự kiến hoàn thành tháng 11 năm 2020.

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án đầu tư: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010 - 2015, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 nhằm giảm thiểu, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Huy động đủ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để tiếp tục tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trên phần diện tích còn lại theo Dự án đầu tư: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010 - 2015 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, hoàn thành trước tháng 12/2025. Cụ thể: diện tích còn lại 26.465 ha; nguồn vốn: 390.353 triệu đồng theo dự toán đã được phê duyệt.

III. THỜI GIAN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2025.

2. Phạm vi hoạt động kế hoạch: Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

- Tập trung huy động nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để bảo đảm kinh phí cho hoạt động Rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh còn lại đã được phê duyệt.

- Quản lý và tổ chức thực hiện dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nhằm ổn định đời sống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

V. CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Chỉ tiêu thực hiện kế hoạch

- Tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ và đưa vào sử dụng toàn bộ phần diện tích đã được phê duyệt còn lại (26.465 ha). Không để xảy ra tai nạn và rủi ro do bom mìn trên phần diện tích đã xử lý bom mìn, vật nổ.

- Chỉ tiêu nguồn lực, chỉ tiêu huy động nguồn lực so với nhu cầu:

+ Nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án là 390.353 triệu đồng (trong đó vốn chưa giải ngân trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 472 triệu đồng, nguồn vốn để thực hiện xong dự án giai đoạn 2021 - 2025 là 389.881 triệu đồng).

+ Huy động đủ 100% nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương để thực hiện dự án.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch

Xác định, đưa dự án khắc phục hậu quả bom mìn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lồng ghép dự án của Chương trình vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động khác liên quan trong quá trình triển khai; cân đối nguồn lực cho việc khắc phục hậu quả bom mìn. Đồng thời với việc triển khai Dự án, tăng cường tuyên truyền hậu quả do bom mìn gây ra; vận động tài trợ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.

- Giải pháp nguồn vốn: Nguồn vốn bảo đảm cho các dự án thuộc Chương trình cân đối từ ngân sách Trung ương.

- Giải pháp nhân lực: Xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

VI. HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH

Làm giảm bớt và tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom mìn, vật nổ gây ra, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn và người dân vùng ô nhiễm bom mìn trên địa bàn Hà Tĩnh.

VII. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Quản lý, điều hành

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo 504 và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khắc phục bom mìn, quy chế quản lý, điều hành, tiếp nhận và sử dụng kinh phí cho thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

- Ban Chỉ đạo 504 tỉnh và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo phải thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, theo đúng quy chế; các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tốt vai trò tham mưu theo phạm vi chức trách được phân công.

2. Phân công tổ chức thực hiện

2.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 504 tỉnh chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan: Xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để huy động nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện hoàn thành Dự án theo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

- Căn cứ vào nguồn Ngân sách Trung ương bố trí, phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành các bước lập hồ sơ đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh cho giai đoạn 2021 - 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý tổ chức thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định của pháp luật.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp, thẩm định, tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của pháp luật.

2.3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, phân bổ, quản lý sử dụng nguồn vốn để thực hiện các dự án thuộc Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

2.4. Các sở, ban,ngành liên quan

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án.

2.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nằm trong phạm vi triển khai của Dự án

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã rà soát, nắm chắc diện tích các khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ theo số liệu đã điều tra, khảo sát. Thường xuyên theo dõi kết quả rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn (rà phá để triển khai các dự án, công trình xây dựng...) để báo cáo điều chỉnh giảm diện tích bị ô nhiễm bom mìn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho Nhân dân.

VIII. CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC, NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH

1. Xác định các ưu tiên

Ưu tiên nguồn vốn triển khai thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ hết phần diện tích đã được phê duyệt trong giai đoạn 2010-2015.

2. Các dự án thuộc kế hoạch

2.1. Các dự án, hạng mục, nhiệm vụ rà phá bom mìn

Tổ chức triển khai hoàn thành các hạng mục rà phá bom mìn, vật nổ còn lại của Chương trình 504 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khối lượng: 26.465 ha; nguồn vốn: 390.353 triệu đồng (trong đó vốn chưa giải ngân trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 472 triệu đồng, nguồn vốn để thực hiện xong dự án giai đoạn 2021-2025 là 389.881 triệu đồng).

2.2. Các dự án khác

Ngoài ra tùy thuộc vào nguồn vốn ngân sách và vận động tài trợ để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khác về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

IX. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kinh phí để thực hiện các dự án thuộc Chương trình 504 rất lớn, địa phương không cân đối được ngân sách để bảo đảm hoàn thành dự án, kính đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh theo đúng Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- VNMAC;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, Tài chính;
- UBND các huyện và thị xã Kỳ Anh;
- Trung tâm Thông tin - CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC, NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ
(Kèm theo Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Danh mục dự án hạng mục, nhiệm vụ

Địa điểm điều tra khảo sát, rà phá bom mìn

Thời gian khởi công, hoàn thành

Diện tích điều tra, khảo sát rà phá bom mìn (ha)

Quyết định đầu tư

Lũy kế tổng số các nguồn vốn đã bố trí đến hết năm 2020 (Triệu đồng)

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (triệu đồng)

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Nguồn vốn (Triệu đồng)

Tổng các nguồn vốn

Trong đó NSTW

Ghi chú

Tổng số các nguồn vốn

NSTW

NSĐP

Các doanh nghiệp, vốn nước ngoài tài trợ

Khác

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

TỔNG SỐ

 

 

34.700

 

508.454

113.517

4.584

-

-

118.101

390.353

390.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chuẩn bị đầu tư

 

 

347

 

6.323

5.851

 

 

 

5.851

472

472

 

1

Khảo sát để lập dự toán hạng mục rà phá bom mìn 11 huyện, thị (trừ TP. Hà Tĩnh và TX. Hồng Lĩnh)

11 huyện thị (trừ TP.Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh)

Tháng 10/2010 đến 12/2010

347

Quyết định 504/QĐ - TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ

6.323

5.851

 

 

 

5.851

472

472

 

II

Kết quả thực hiện đến 2020

 

 

7.888

 

112.250

107.666

4.584

 

 

112.250

 

 

 

1

Kết quả thực hiện giai đoạn 2011- 2015

11 huyện thị (trừ TP.Hà Tĩnh và TX. Hồng Lĩnh)

Tháng 4/2011 đến 12/2015

7.501

Quyết định số 1276/QĐ- UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

40.997

40.997

 

 

 

40.997

 

 

 

2

Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Thạch Hà

Tháng 7/2020- tháng 11/2020

387

71.253

66.669

4.584

 

 

71.253

 

 

 

A

Các dự án hạng mục, nhiệm vụ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2020

 

 

7.501

 

107.666

107.666

 

 

 

107.666

 

 

 

B

Các dự án hạng mục, nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong năm 2020

Tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà

Tháng 7/2020 - tháng 11/2020

387

Văn bản số 3392/UBND- NC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh V.v/ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư RPBM, VN còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh

4.584

 

4.584

 

 

4.584

 

 

 

III

Các hạng dự kiến năm 2021 - 2025

 

 

26.465

 

389.881

 

 

 

 

 

389.881

389.881

 

 

Các dự án hạng mục nhiệm vụ dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021 đến 2025

Tiếp tục triển khai phần còn lại của dự án (11 huyện thị, trừ TP.Hà Tĩnh và TX. Hồng Lĩnh)

Tháng 1/2021 đến 12/2025

26.465

 

389.881

 

 

 

 

 

389.881

389.881