Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3057/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và thực chất nội dung Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định Thông tư số 03/2018/TT-BTP nhằm góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu; khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề ra giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và đánh giá thực chất hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thực hiện đúng quy định nội dung Thông tư số 03/2018/TT-BTP gắn với triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện; bảo đảm rõ ràng, đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ph biến, giáo dục pháp luật (Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

2.1. Đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 13 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các thông tin pháp luật được đăng tải đầy đủ, kịp thời theo quy định.

2.2. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý (khoản 2, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.3. Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản 3, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.4. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân; giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý (khoản 4, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; văn bản, báo cáo rà soát, chuẩn hóa đội ngũ; văn bản rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình.

2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoản 5, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm; tập trung thực hiện bắt đầu từ 01/9 đến hết ngày 30/11 hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; báo cáo kết quả, mô hình triển khai thực hiện.

3. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

3.1. Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định pháp luật (khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn; báo cáo kết quả thực hiện.

3.2. Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật (khoản 2, Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

3.3. Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật (Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội tham gia theo chủ trương xã hội hóa.

3.4. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật (khoản 4, Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (máy tính, máy in, máy chiếu, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,...).

4. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội (Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Xây dựng phiếu khảo sát, thu thập kết quả khảo sát theo phương pháp điều tra khảo sát xã hội học.

5. Nhóm tiêu chí khác: Triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định kiện toàn; báo cáo kết quả thực hiện; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo,...

6. Kỳ đánh giá, cách thức đánh giá, chấm điểm

- Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước;

Kỳ đánh giá đầu tiên được tính từ ngày 31/12/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2020.

- Nội dung đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần dựa trên kết quả đạt được, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và điểm số quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Là đơn vị đầu mối giúp UBND tỉnh hướng dẫn, tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp, UBND tỉnh trước ngày 28 tháng 02 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, định kỳ gửi báo cáo kèm theo tài liệu kiểm chứng như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn,... để xác minh độ tin cậy của kết quả tự đánh giá, chấm điểm hoặc có giải trình về cách đánh giá, tính điểm (đối với tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng).

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương theo nội dung Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này của cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh đến UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP.Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên