Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTR/TU NGÀY 10/12/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh; triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng nơi cư trú.

Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy ngoài xã hội, nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện; hạn chế tái nghiện và phát sinh người nghiện mới; từng bước kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy và hạn chế các vụ việc phức tạp do người nghiện ma túy gây ra, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

2. Yêu cầu

Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, chủ trì với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên liên tục, lâu dài, do đó phải kiên trì, quyết liệt. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Tăng cường mọi nguồn lực để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đạt hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hàng năm, phải ban hành chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy; định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Người đứng đầu chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hàng năm.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực trong công tác phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, cách nhận biết các chất ma túy. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức đa dạng các hình thức, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, những đối tượng có nguy cơ cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục người thân tham gia phòng, chống ma túy; không mắc tệ nạn ma túy.

Tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống ma túy; quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; không để xảy ra việc sản xuất ma túy trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Quán bar, massage, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... ) nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đồng thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

4. Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nâng cao chất lượng công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị, cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy; tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện hiệu quả công tác cai nghiện và việc thực hiện chương trình điều trị thay thế cho người nghiện bằng thuốc Methadone để có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện ma túy có hiệu quả, đồng thời chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai; xây dựng và nhân rộng các mô hình cai nghiện tại cộng đồng và dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy; phòng, chống tái nghiện và phát sinh người nghiện mới.

5. Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng Công an. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đi qua và thẩm lậu vào địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn; phát hiện, triệt phá, xử lý các trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy.

6. Nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy mà Việt Nam đã ký kết với các nước. Phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức xuyên Quốc gia. Tranh thủ nguồn tài trợ về tài chính, thiết bị kỹ thuật công nghệ của các nước, tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

7. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Hàng name, tăng mức đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước, đồng thời tranh thủ sự huy động đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy. Có chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

8. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Chính phủ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Tổng hợp kết quả và đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy. Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với gia đình, người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hoạt động hiệu quả các tổ công tác đấu tranh, kiểm soát ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu và Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”, từng bước kiềm chế làm giảm địa bàn có tệ nạn ma túy và giảm người nghiện ma túy.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, cách nhận biết các chất ma túy và thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia và vận động gia đình, người thân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Quán bar, massage, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ...) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đồng thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

- Triển khai các phương án, kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh; triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn. Vận động đầu thú và tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy. Điều tra kết luận các vụ án về ma túy, đề nghị truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn các ngành, đoàn thể, khu dân cư xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy tại cơ sở; tổ chức cho các hộ dân, học sinh, sinh viên ký cam kết không mắc tệ nạn về ma túy. Tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy; kịp thời phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện; phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện; tổ chức dạy nghề tạo việc làm tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở cai nghiện. Chỉ đạo phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện; phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Y tế

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế cấp huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sỹ ở tuyến huyện và tuyến xã về kỹ năng điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy. Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần dùng vào mục đích y tế, khám chữa bệnh.

4. Sở Công Thương

Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Y tế triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất sử dụng trong công nghiệp, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo tổ chức thực hiện thay thế cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho người dân tại các địa bàn trước đây có trồng cây chứa chất ma tuý. Phối hợp các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy; rà soát phát hiện, triệt phá cây trồng có chứa chất ma túy tại các địa bàn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học phối hợp với Công an các huyện, thành phố ký cam kết thực hiện nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy. Ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập học đường.

7. Sở Tư pháp

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý không còn phù hợp và chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả tác hại của ma túy; các mô hình phòng, chống ma túy và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo và tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với việc triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Tăng cường thời lượng phát sóng đăng tải các phóng sự, tin, bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả tác hại của ma túy; các mô hình phòng, chống ma túy và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy trên các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình.

11. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các bến xe, bến tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng; tăng cường công tác quản lý đội ngũ lái xe, ngăn chặn và làm giảm tai nạn giao thông do lái xe nghiện ma túy gây ra.

12. Ban Dân tộc tỉnh

Chỉ đạo và tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào hoạt động phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

13. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở tình hình ngân sách của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn quản lý. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy theo nội dung của Kế hoạch này. Đầu tư kinh phí và huy động sự ủng hộ, đóng góp về kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Quán bar, massage, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ...) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đồng thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

- Chỉ đạo lực lượng công an triển khai các phương án, kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động đầu thú và tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, khu dân cư trên địa bàn xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy tại cơ sở; tổ chức cho các hộ dân, học sinh, sinh viên ký cam kết không mắc tệ nạn về ma túy. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống ma túy; không trồng cây chứa chất ma túy, kịp thời phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Tổ chức đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn; rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ đối với gia đình, người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy”, “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”.

16. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về ma túy trên địa bàn tỉnh; tổ chức lựa chọn các vụ án trọng điểm về ma túy để xét xử, tuyên truyền giáo dục pháp luật, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt việc xem xét hồ sơ, Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; đồng thời thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Công an tỉnh) theo kỳ hạn như sau:

- Báo cáo tháng, số liệu tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (gửi trước ngày 05 tháng sau).

- Báo cáo 6 tháng, số liệu tính từ ngày 01/11 của năm trước đến ngày 30/4 của năm làm báo cáo (gửi trước ngày 05/5).

- Báo cáo name, số liệu tính từ ngày 01/11 của năm trước đến ngày 31/10 của năm làm báo cáo (gửi trước ngày 05/11).

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực - Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh