Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần phát triển hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định tới các cơ quan, ban, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và tạo điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các cơ quan tư pháp các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến với cán bộ và nhân dân, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin & truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Công bố các thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Lập, công bố danh sách, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và khi có biến động.

- Hình thức thực hiện: Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Đăng ký hành nghề, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

+ Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

+ Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định;

+ Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền;

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

+ Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí bảo đảm cho thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy: HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Thanh tra tỉnh;
- CVP PCVP UBND tỉnh (Thìn);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong