Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy

Đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc chưa bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí 01 công chức phụ trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị. Từng bước kiện toàn, phát huy tính chủ động tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh

- Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng; tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương và Trung ương gửi đến lấy ý kiến; thực hiện các nhiệm vụ theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

- Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ- CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (lồng ghép với các hoạt động thanh tra, kiểm tra và hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị).

- Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Về các hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh

Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 tại cơ quan, đơn vị trước ngày 10 tháng 02 năm 2020 (gửi 01 bản cho Sở Tư pháp nắm, tổng hợp); tổ chức thực hiện tốt công tác pháp chế theo Kế hoạch đã ban hành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp kiện toàn tổ chức pháp chế theo Khoản 1 Mục II của Kế hoạch này.

3. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng và Hội nghị tổng kết năm 2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ CVĐCVXDPL-BTP;
- Cục công tác phía Nam-BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban pháp chế - HĐND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Các DNNN thuộc UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương