Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN VÀ AN TOÀN, AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC KHU VỰC CÁCH LY DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Trên cơ sở kết quả cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona Quân khu 1 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Lạng Sơn ngày 04/02/2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng xử lý, điều trị kịp thời khi có trường hợp nghi hoặc mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các khu cách ly và khu vực xung quanh, góp phần phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Quản lý chặt chẽ số công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam tại 03 khu cách ly, khi không có lệnh của cấp có thẩm quyền tuyệt đối không để trường hợp nào đi ra khỏi khu vực cách ly; bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn hậu cần, ăn, ở cho các lực lượng tại các khu cách ly của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát người ra, vào, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các khu cách ly của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển; theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng xử lý, điều trị kịp thời khi có trường hợp nghi hoặc dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng trong khu vực cách ly và Nhân dân xung quanh khu cách ly có nhận thức đúng về tính chất của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để các đối tượng cách ly có ý thức và trách nhiệm thực hiện cách ly theo quy định.

3. Tổ chức công tác hậu cần, nơi ăn, ở và các điều kiện khác bảo đảm cho các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam và lực lượng phục vụ ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

4. Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các khu cách ly và khu vực xung quanh, góp phần phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Thời gian tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam bàn giao tại 03 khu cách ly trên địa bàn tỉnh từ ngày 03/02/2020.

2. Địa điểm

Tại 03 vị trí cách ly, cụ thể:

- Vị trí 1: Doanh trại Trung đoàn 123 (Địa chỉ: Mạc đĩnh Chi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).

- Vị trí 2: Trường Quân sự tỉnh (Địa chỉ: Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

- Vị trí 3: Doanh trại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 (Địa chỉ: Xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 và Công điện 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt, cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và các điều kiện khác bảo đảm cho các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh và lực lượng phục vụ; tổng hợp danh sách các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cách ly để đề xuất chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, quản lý các công dân Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam đến 03 khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại 03 khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Quân y của đơn vị phối hợp lực lượng y tế của tỉnh, huyện để theo dõi, sẵn sàng xử trí khi có trường hợp nghi hoặc mắc bệnh.

2. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ số công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam tại 03 khu cách ly, khi không có lệnh của cấp có thẩm quyền tuyệt đối không để trường hợp nào đi ra khỏi khu vực cách ly; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại 03 khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, chỉ đạo khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, phân loại tất cả các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn; khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh cần thực hiện ngay việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để vận chuyển đến các khu cách ly của tỉnh; tổ chức bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các lực lượng tại 03 khu cách ly của tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp hoặc nghi mắc bệnh để có biện pháp đưa vào khu cách ly của tỉnh, tránh để lây lan ra cộng đồng.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, thông tin về tình hình, biện pháp phòng, chống dịch cho cộng đồng, nhất là Nhân dân ở xung quanh 03 khu cách ly của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch ở tất cả các tuyến, 03 khu cách ly của tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, nhất là nơi có cửa khẩu, đường mòn, lối mở với Trung Quốc.

- Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động tại 03 khu cách ly của tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông tin về các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố để thu gom, vận chuyển công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam đến 03 khu cách ly theo yêu cầu của trên (trường hợp số lượng dưới 10 người phối hợp với UBND các huyện, thành phố để vận chuyển đến khu cách ly của tỉnh).

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chính xác, kịp thời; tuyên truyền vận động các đối tượng trong khu vực cách ly và nhân dân xung quanh khu cách ly có nhận thức đúng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona để các đối tượng cách ly có ý thức và trách nhiệm thực hiện cách ly theo quy định, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly và Nhân dân sinh sống xung quanh khu cách ly yên tâm sinh sống, không hoang mang, lo lắng.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thống kê, rà soát, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ Trung Quốc, đặc biệt là các vùng công bố dịch, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để vận chuyển công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam đến 03 khu cách ly theo yêu cầu của trên. Không tổ chức đưa lao động của Việt Nam sang Trung Quốc.

7. UBND huyện Chi Lăng và UBND thành phố Lạng Sơn

Thành lập 01 tổ công tác/01 khu cách ly của tỉnh (huyện Chi Lăng 02 tổ; thành phố Lạng Sơn 01 tổ) gồm: Lãnh đạo UBND huyện (thành phố), Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên và một số cán bộ đoàn thể khác, có nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ở khu cách ly đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và người dân được quản lý ở khu cách ly, nâng cao nhận thức, ý thức và tạo điều kiện cho các lực lượng công tác làm việc, sinh hoạt tại khu cách ly của tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng y tế, các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn nắm, phát hiện các trường hợp hoặc nghi mắc bệnh cần thực hiện ngay việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để vận chuyển đến các khu cách ly của tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với các sở, ngành, nhất là Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

9. Sở Tài chính

Làm đầu mối tổng hợp kinh phí từ Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan khác để tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly. Đồng thời theo dõi, quản lý việc sử dụng kinh phí chi cho các hoạt động tại khu vực cách ly.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Các Bộ: YT, NgG, QP, CA;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng