Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ. UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng phân bón cân đối, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ đến các tổ chức cá nhân sản xuất trên địa bàn tỉnh tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc tăng cường sử dụng, sản xuất phân bón hữu cơ là một nhiệm vụ quan trọng. Do đó, cần chỉ đạo quyết liệt hơn, thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.

- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các tổ chức cá nhân đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng mô hình sản xuất - sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón tới các tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón như Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP , Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón.

2. Tham mưu triển khai xây dựng ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó có chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

3. Ưu tiên triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm.

4. Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả triển khai Quyết định về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành phương án hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

5. Xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ cho các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng, giá trị đáp ứng nhu cầu tiêu tiêu thụ, xuất khẩu.

6. Tăng cường công tác quản lý phân bón, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón trên địa bàn, không để tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng lưu hành trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón tới các tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón như: Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ quy định quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP , Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón.

- Tăng cường công tác quản lý phân bón, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng, phân bón chưa được lưu hành gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tăng cường hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ tới các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu triển khai xây dựng Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy sản xuất bón hữu cơ cũng như chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ có hiệu quả để lan rộng áp dụng rộng rãi tại địa phương.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Đề xuất các đề tài, dự án khoa học công nghệ về nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

5. Sở Công Thương: Thực hiện việc quản lý các nhà máy, cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Sơn La về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ cho các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng, giá trị đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu

- Hướng dẫn, tăng cường chỉ đạo việc sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất tới các hộ dân để nâng chất lượng theo yêu cầu của thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

7. Chế độ báo cáo: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 20/5 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 20/12 đối với báo cáo năm. Sở Nông nghiệp tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Phú 15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng