Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 05/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 phê duyệt Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020; số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Lào Cai năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình ATVSLĐ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2942/QĐ- UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động cho doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động, dự án được triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả;

- Bảo đảm thời gian, tiến độ đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

c) Nội dung hoạt động:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ;

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về công tác ATVSLĐ cho cán bộ quản lý, theo dõi công tác ATVSLĐ của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ xã, phường, thị trấn;

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; điều tra đánh giá công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Điều tra thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng; điều tra, thống kê số người dân của tỉnh Lào Cai bị chết do tai nạn lao động; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ATVSLĐ;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và tại các công trình thi công trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, huấn luyện ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp tham gia và phối hợp thực hiện các hoạt động, dự án của Chương trình;

- Triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Triển khai thí điểm hệ thống báo cáo, thống kê, tư vấn, hỗ trợ pháp luật về ATVSLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

2. Dự án 2: Nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Nội dung hoạt động:

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý, giám sát môi trường lao động, thống kê báo cáo về hoạt động bệnh nghề nghiệp tại các viện tuyến Trung ương;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3500 người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp trong môi trường lao động;

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 1000 người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cao về các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động; thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động;

- Tổ chức đánh giá, giám sát, quan trắc môi trường lao động tại 30 doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Dự án 3: Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

c) Các nội dung hoạt động

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền pháp luật lao động, Luật ATVSLĐ, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 theo Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương;

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 400 người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, chú trọng đến các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động như: Khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, thi công công trình xây dựng, luyện kim, hóa chất, điện, chế biến lâm sản và tại các dự án, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh;

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin cải thiện điều kiện lao động đến các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp đặc thù trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề khu vực nông thôn; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động cho 140 người lao động trong vùng, khu vực trọng điểm của tỉnh có nguy cơ cao xảy lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá;

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 200 người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

- Tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hiện hành;

- Nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- In ấn cấp phát sách, tài liệu, tranh áp phích, tờ rơi tuyên truyền về công tác ATVSLĐ - PCCN đến người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn qui phạm ATVSLĐ tới các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện;

2. Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động;

3. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;

4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình;

5. Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của Chương trình ATVSLĐ với các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các hoạt động, dự án bao gồm:

1. Nguồn ngân sách địa phương phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2020 của các sở, ngành theo quyết định của UBND tỉnh. Các đơn vị được giao thực hiện các dự án chủ động lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

2. Nguồn ngân sách Trung ương cấp theo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nguồn kinh phí được cấp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nội dung của Chương trình năm 2020.

2. Các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

3. Các đơn vị, doanh nghiệp:

- Chủ động triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, ATVSLĐ tại đơn vị, bảo đảm ATVSLĐ không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Những đơn vị được lựa chọn để triển khai thực hiện Dự án cần chủ động và phối hợp tích cực với cơ quan quản lý Dự án từ việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện nội dung dự án.

4. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dự án thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/7) và báo cáo năm (trước ngày 15/01 năm sau) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình an toàn vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai năm 2020, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT. UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH3, KT2, VX3.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh