Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC HÀ NHÌ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai;

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, toại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước;

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Khảo sát, đánh giá kết quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Hà Nhì với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương;

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Từ ngày 25 - 26/6/2020.

- Địa điểm triển khai: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Hỗ trợ các nhạc cụ, đạo cụ, vật tư (tổ chức lễ hội) phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 30/6 - 01/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

3. Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 01/7 - 02/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

4. Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành các nghi thức, nghi lễ, trò chơi... trong lễ hội Khô già già dân tộc Hà Nhì;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 03 - 07/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

5. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 29/6 - 03/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn, thanh quyết toán theo quy định.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Triển khai các nội dung xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy báo cáo);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- SVHTTDL tỉnh Lào Cai phi hp);
- Lưu: VT. VHDT. M(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC

Nguyễn Thị Hải Nhung