Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/KH-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 16/9/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

Thực hiện Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 20/11/2019 của HĐND tỉnh về báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện các quy định của Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Triển khai trọng tâm, có hiệu quả trong công tác xây dựng các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, đảm bảo mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

3. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động tổ chức thu, nộp và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí.

4. Đảm bảo việc thực hiện thu phí góp phần ổn định và gia tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước; đồng thời cắt giảm các khoản chi phí cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các quy định mới về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai thực hiện Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 20/11/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, kê khai, nộp các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định.

4. Thực hiện sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc xây dựng mức thu phí và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, cụ thể:

a) Ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên thay thế mức giá đã được quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh.

b) Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

c) Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

5. Thực hiện sửa đổi, điều chỉnh các quy định về mức thu, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí có tỷ lệ trích để lại cao, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí.

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp phí, lệ phí bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn công khai các khoản phí, lệ phí.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thu phí, lệ phí chi tiêu từng khoản phí và lệ phí đối với các đơn vị mở tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp và xây dựng các Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định hiện hành về mức thu, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí có tỷ lệ trích để lại cao, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Rà soát các khoản phí được chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết theo quy định.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên thay thế mức giá đã được quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động thực hiện rà soát, có ý kiến đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền; xây dựng các Nghị quyết mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo và đúng theo quy định của pháp luật. Thời gian gửi về Sở Tài chính trong tháng 02/2020

Đối với các khoản phí có tỷ lệ trích để lại cao: Chủ động thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2017 đến nay, đề xuất mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, dự thảo ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết hiện hành; đảm bảo tăng thu Ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Thời gian gửi về Sở Tài chính trong tháng 02/2020.

6. Các Sở, ngành có phát sinh phí, lệ phí thuộc lĩnh vực mình quản lý

Chủ động, kịp thời tham mưu bổ sung, điều chỉnh các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi có phát sinh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thuộc ngành quản lý, đảm bảo chỉ tiêu dự toán giao; Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả thu phí hàng năm, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn thu.

Chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN.

Thực hiện tốt công tác dự toán, kế toán, hạch toán, quyết toán. Thực hiện phân bổ dự toán thu phí, lệ phí chi tiết hàng năm; Mở tài khoản tạm gửi tại Kho Bạc Nhà nước để quản lý toàn bộ khoản phí, lệ phí thu được; Thực hiện nghiêm chứng từ biên lai thu, tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kịp thời tổ chức triển khai công tác thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh. Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các đối tượng nộp phí, lệ phí, niêm yết công khai tại địa điểm thu phí, lệ phí.

Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân sách đối với các phòng ban, các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân thuộc UBND huyện quản lý.

Chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN.

Thực hiện tốt công tác dự toán, kế toán, hạch toán, quyết toán. Thực hiện phân bổ dự toán thu phí, lệ phí chi tiết hàng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động có văn bản kiến nghị, đề xuất, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện/TP/TX;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T0, HgAKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Chí Hiến