Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP CỦA THÀNH PHỐ VÀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 12/6/2019 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương; thường xuyên nắm tình hình, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

3. Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố để xử lý các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo tại thủ đô Hà Nội nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội (thời gian thực hiện từ năm 2017 và các năm tiếp theo); trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn

Thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định;

Tăng cường hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố1, tăng cường đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố,... đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị của Thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND Thành phố (Ban Tiếp công dân Thành phố)

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Thành phố tham mưu Quyết định thành lập:

- Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội;

- Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

2. Thanh tra Thành phố

2.1. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan thuộc UBND Thành phố:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo;

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tiếp công dân, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; xây dựng lịch, cử công chức trực tiếp công dân các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, tết, trực ngoài giờ (kể cả ban đêm) trong các ngày diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Tham mưu giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; đặc biệt đối với các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.

2.2. Tăng cường hoạt động của các Tổ công tác, đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo.

3. Công an Thành phố

3.1. Chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp; xây dựng kế hoạch, phương án giải tỏa đối với công dân tập trung khiếu nại, tố cáo không đúng nơi quy định của pháp luật để đưa, hướng dẫn công dân về nơi tiếp công dân (Trụ sở tiếp công dân) theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố (Công an các tỉnh, thành phố) để tuyên truyền, vận động, đưa các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo tại thủ đô Hà Nội về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp theo quy định.

3.2. Xây dựng, đề xuất phương án xử lý kiên quyết đối với những hành vi người khiếu kiện gây mất trật tự công cộng, căng băng rôn, biểu ngữ, hô hoán, chặn, đón xe đại biểu dự Đại hội; đề xuất áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật khi có tình huống phức tạp xảy ra.

3.3. Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy để chủ động xử lý các tình huống.

4. Sở Y tế

Sở Y tế, Trung tâm cấp cứu 115 xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng thường trực, tiếp nhận cấp cứu kịp thời các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo bị ốm, bệnh.

5. Các sở, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã,

5.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo.

5.2. Rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân (nơi tiếp công dân) của cơ quan, đơn vị.

5.3. Xây dựng lịch, cử công chức trực tiếp công dân trong các ngày diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5.4. Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Giao Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; để b/c
- Thường trực Thành ủy; để b/c
- Thường trực HĐND TP; để b/c
- Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Thanh tra Thành phố;
- Các VP: Thành ủy, HĐND TP, UBND TP;
- Giám đốc các sở ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, BTCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 1 Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luật giải quyết tố cáo đó có hiệu lực pháp luật.