Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Căn cứ Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52- KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết 27-NQ/TW).

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

a) Các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 52-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trong quý II năm 2020.

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW.

c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức

a) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể có trách nhiệm rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát triển, cống hiến và được tôn vinh; Rà soát cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố.

- Khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống; Phối hợp với các trường, các viện nghiên cứu hình thành mạng lưới trí thức.

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ các đơn vị nghiên cứu ra doanh nghiệp; Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Chủ trì phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp thành phố lồng ghép phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Lập kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ công chức, viên chức hàng năm.

- Tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công theo định hướng mới; Bố trí, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đối tượng thu hút và đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng; Điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tài năng trong học sinh phổ thông.

đ) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Định kỳ hàng năm lồng ghép tổ chức buổi gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

- Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn các vấn đề về thủ tục liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về hợp tác, nghiên cứu, làm việc tại thành phố.

3. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận số 52-KL/TW và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch.

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, đầu mối, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; Tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND thành phố và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP (để b/c);
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VHXH, SKHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh