Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 27); tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các bộ, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 52-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hoàn thành trong quý II năm 2020.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu trong Nghị quyết 27.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức

a) Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

Rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:

- Rà soát, báo cáo Chính phủ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo nhằm bảo đảm lợi ích của trí thức đối với các sản phẩm sáng tạo do mình làm ra, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng, các nhà khoa học và công nghệ có trình độ cao có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng và phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo của trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút, tập hợp trí thức Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh triển khai và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ khối nghiên cứu ra doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát huy vai trò của các quỹ về phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý các khu công nghệ cao để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của trí thức trong và ngoài nước.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện đổi mới cơ chế đánh giá, xét duyệt các chức danh khoa học và danh hiệu tôn vinh trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:

- Hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và cơ chế đầu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy gắn kết trường đại học với doanh nghiệp.

- Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng, phát triển các trường đại học được xếp hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín; việc tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của các nước phát triển đầu tư mở cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; việc xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để phát triển đội ngũ trí thức.

d) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trí thức, đặc biệt đối với trí thức làm việc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trí thức là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, để trí thức được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình.

3. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện, các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức

a) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan xây dựng quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất để kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

c) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

5. Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030

a) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030.

b) Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các đề án, chương trình để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng đề án thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong quý I năm 2020, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, gắn với Kế hoạch thực hiện kết luận số 50/KL-TW và Kết luận số 51/KL-TW của Ban Bí thư.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của bộ, cơ quan, địa phương mình.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc Kế hoạch, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Thời gian hoàn thành

1

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2021

2

Đề án thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV năm 2021

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ, ngành, địa phương,

Quốc hội

Quý IV năm 2021

4

Đề án hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các Trường Đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV năm 2020

5

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trí thức, đặc biệt đối với trí thức làm việc ở vùng kinh tế, xã hội khó khăn, trí thức là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành, địa phương

Chính phủ

Quý IV năm 2021

6

Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Bộ Nội vụ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV năm 2020