Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế vững chắc; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 17/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 525-QĐ/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2022”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 02/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ, năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị)

- Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ dân chủ trong hoạt động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện theo đúng quy định.

- Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức ít nhất 01 hội nghị gặp gỡ đối thoại về chính sách giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân địa phương (trong đó, quan tâm tới đối tượng thanh niên), kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và thanh niên; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng và ban hành các chính sách mới góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương với những cách làm thiết thực, hiệu quả. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15/4/2020 (qua Sở Nội vụ đ tổng hợp).

- Kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; quy định rõ trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công; chú trọng triển khai, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Định kỳ hàng quý người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm việc và nghe Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở báo cáo kết quả thực hiện và định hướng nội dung hoạt động trong thời gian tới.

- Tổ chức rà soát, bổ sung xây dựng hoàn thiện quy chế về dân chủ trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân như: Quy chế về quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản công; Quy chế trong tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn với cải cách hành chính và triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, ý thức chấp hành và gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các xã, phường, thị trấn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành theo pháp luật của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” ở các địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đến giao dịch, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

- Phát huy vai trò của Trưởng thôn, xóm, tổ trưởng dân phố trong thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện thông qua việc phát huy vai trò, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc của địa phương. Công khai thông tin đầy đủ cho nhân dân biết về các vấn đề nhân dân cần được bàn bạc và quyết định. Bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh, tự do, bình đẳng để người dân thể hiện ý chí của mình, không bị ép buộc, mua chuộc, lôi kéo, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hướng mạnh tới các hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở về cộng đồng dân cư thôn, bản, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện tốt chế độ tự quản đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết thực hàng ngày của nhân dân, như: Xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, làng, bản, khu phố văn hóa, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,...

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra những điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong tiếp xúc, trao đổi thông tin và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

5. Gắn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng, quản lý và thực hiện tốt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông nghiệp sang dịch vụ và công nghiệp, nâng cao dân trí, phát triển dân sinh, đảm bảo quyền làm chủ cho nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện vật chất phục vụ cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đầu tư ngân sách hỗ trợ xây dựng hệ thống bảng tin, hộp thư dân chủ ở các thôn, xóm, khu phố, trụ sở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, trường học trên địa bàn đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tự đầu tư xây dựng hệ thống bảng tin, hộp thư dân chủ ở đơn vị mình; đảm bảo duy trì tốt hoạt động hệ thống truyền thanh ở cơ sở đảm bảo quyền được biết của nhân dân trên địa bàn.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể tham gia trực tiếp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới,... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn, tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, tớc ngày 20/5/2020 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 05/11/2020 đối vớio cáo năm).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, theo quy định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng