Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua việc rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không quy định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian giải quyết, số lượng hồ sơ, cách thức thực hiện gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác rà soát, đánh giá TTHC là một trong những nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên và có trọng tâm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức rà soát, đánh giá TTHC.

- Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

- Kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

Trên cơ sở nội dung yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Chương trình hành động số 899/Ctr-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 của Chính phủ; chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường.

- Các đơn vị thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp đang được thực hiện; tập trung rà soát các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ; có liên quan trực tiếp đến người dân, hoạt động doanh nghiệp và có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính không phù hợp, có mâu thuẫn, chồng chéo, có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân.

- Rà soát các TTHC đã được công bố, chuẩn hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm đáp ứng, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ và yêu cầu số hóa, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đặc biệt là các nhóm TTHC quan trọng liên quan đến (1) Đầu tư; (2) Giao dịch thương mại qua biên giới; (3) Khởi sự doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; (4) Môi trường; (5) Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; (6) Đất đai; (7) Xây dựng; (8) Thuế và (9) Kiểm tra chuyên ngành.

(Trong quá trình rà soát, đánh giá, các đơn vị, địa phương có thể tham khảo thêm nội dung, thông tin tại Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 17 tháng 3 năm 2021 và được đăng tải tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn).

2. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC

- Thực hiện theo quy định tại Chương V về rà soát, đánh giá TTHC và các biểu mẫu rà soát, đánh giá, hướng dẫn trả lời tại Phụ lục VII, VIII của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Sau khi kết thúc rà soát, các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công) hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, báo cáo kiến nghị, đề xuất.

3. Kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước phân bố năm 2021 cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát cụ thể của đơn vị, địa phương; đồng thời gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) để tổng hợp, theo dõi; có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thường xuyên theo quy định, báo cáo, đề xuất phương án gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh.

- Thực hiện rà soát, tổng hợp và gửi kết quả rà soát, đánh giá TTHC về Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công) trước ngày 30 tháng 8 năm 2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát (nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi) và các biểu mẫu rà soát theo đúng quy định (có file mềm kèm theo).

- Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định hành chính, TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, các đơn vị đề xuất có trách nhiệm soạn thảo văn bản trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo đúng tiến độ; kiểm tra chất lượng kết quả rà soát TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương. Trường hợp biểu mẫu, bảng tổng hợp chưa đạt yêu cầu thì gửi trả lại và hướng dẫn đơn vị bổ sung hoặc chỉnh sửa đảm bảo theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá TTHC độc lập hoặc tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực, ngành rà soát, đánh giá.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các sở ngành, địa phương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, báo cáo gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan trước trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Trí Dũng