Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 198/KH-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TRONG KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

Để triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước, quốc tế thực hiện việc đầu tư các dự án vào khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ nhiệm vụ chủ trì, nhiệm vụ phối hợp của các Sở ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp, trong Khu kinh tế.

3. Việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, Khung giá đất do Chính phủ quy định; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Khảo sát, tổng hợp kết quả xây dựng và ban hành bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế của một số tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2020 - 2024.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế.

3. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai khu vực xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế giai đoạn 2015-2019.

4. Xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế giai đoạn 2020 - 2024.

5. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến phản biện xã hội về bảng giá đất sửa đổi, bổ sung.

6. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định, UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo bảng giá đất sửa đổi, bổ sung.

7. Trình HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất sửa đổi, bổ sung.

8. UBND tỉnh ban hành bảng giá đất sửa đổi, bổ sung.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, chất lượng và đảm bảo thời hạn các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được phân công.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng bảng giá đất sửa đổi, bổ sung theo Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

4. Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

(có phụ lục kế hoạch thực hiện cụ thể kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế giai đoạn 2020 - 2024, UBND tỉnh ban hành để các Sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTC UBND tỉnh;
- Các sở ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, NN (X.Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TRONG KHU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2020 - 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp

Thời gian hoàn thành

1

Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng và ban hành bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế giai đoạn 2020 - 2024 của một số tỉnh, thành phố (ít nhất 10 tỉnh, thành phố đại diện các vùng miền, nhất là các tỉnh ven biển có Khu kinh tế). Tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (kèm theo phụ lục chi tiết Bảng giá đất khu công nghiệp trong KKT của các tỉnh, thành phố khảo sát)

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Các sở, ngành: TN& MT, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Trước 30/4/2020

2

Tổng hợp, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh (sau khi có số liệu khảo sát của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện nội dung 1)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, Ban QL KKT Đông Nam

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước 15/5/2020

3

UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về nội dung xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành: TN&MT, TC, XD, Cục Thuế, Ban QL KKT Đông Nam

UBND tỉnh

Trước 30/5/2020

4

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất (sau khi UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thống nhất)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

UBND tỉnh

Trước 15/6/2020

5

Lập dự án xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong KKT

Đơn vị tư vấn

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước 30/6/2020

6

Thẩm định, trình phê duyệt dự án xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế

- Sở Tài chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

Trước 15/7/2020

7

Tổ chức đấu thầu/đặt hàng xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Trước 30/8/2020

8

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai khu vực xây dựng bảng giá đất. Đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra

- Đơn vị tư vấn

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban Quản lý KKT Đông Nam

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước 15/9/2020

9

Xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi, bổ sung giai đoạn 2020 - 2024, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định

- Đơn vị tư vấn

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- S Tài chính

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện

Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Trước 30/9/2020

10

Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và phản biện xã hội về bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi, bổ sung

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, VCCI, các đơn vị liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước 15/10/2020

11

Trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và trình UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi, bổ sung

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ngành liên quan

UBND tỉnh

Trước 30/10/2020

12

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi bổ sung (kỳ họp cuối năm 2020)

Văn phòng UBND tỉnh

 

UBND tỉnh

Trước 30/11/2020

13

Trình UBND tỉnh ban hành bảng giá đất khu công nghiệp sửa đổi bổ sung (sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ngành liên quan

UBND tỉnh

Trước 31/12/2020