Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (Trung tâm), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Mục 5 Phần II của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC (5 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) nhằm góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

- Đẩy mạnh việc thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm.

2. Yêu cầu:

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành phải triển khai thực hiện với yêu cầu xác định rõ lộ trình thực hiện, số lượng các TTHC đưa vào giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo thực hiện đúng theo lộ trình đã đề ra.

- Rà soát các TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý để đưa vào thực hiện theo giai đoạn, đồng thời phân loại các TTHC có tần suất giao dịch cao để giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm.

- Đề xuất phân cấp, ủy quyền phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên, thực hiện phân cấp ủy quyền tối đa cho cấp dưới phê duyệt TTHC tại Trung tâm, bảo đảm giải quyết nhanh, thuận tiện, giảm thời gian tối đa thực hiện TTHC cho cá nhân và tổ chức.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và phê duyệt quy trình, trình tự giải quyết TTHC chi tiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” để tin học hóa các TTHC. Thực hiện việc luân chuyển, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, chủ động giải quyết TTHC theo hướng linh hoạt phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Công chức, viên chức tại Trung tâm chủ trì thẩm định có thể phối hợp với các phòng, ban chuyên môn hoặc bộ phận khác để thẩm định hồ sơ TTHC. Quá trình giải quyết TTHC được Trung tâm theo dõi, giám sát từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các TTHC và xây dựng quy trình giải quyết TTHC:

- Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm, các sở, ban, ngành rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo lộ trình: Giai đoạn 1 tối thiểu 30% TTHC theo ngành, lĩnh vực; Giai đoạn 2 tối thiểu 50% TTHC theo ngành, lĩnh vực; Giai đoạn 3 là 100% TTHC theo ngành, lĩnh vực cần giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm (trừ các TTHC do đặc thù không thể thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm, như: phải thành lập Hội đồng, kiểm tra, xác minh điều kiện thực tế; cấp trên chưa phân cấp, ủy quyền...).

Trong quá trình thực hiện các sở, ban, ngành tiếp tục phân loại TTHC theo tiêu chí:

+ TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

+ TTHC được tiếp nhận, thẩm định, đóng dấu, trả kết quả nhưng không phê duyệt tại chỗ.

- Việc rà soát, phân loại TTHC theo hướng tăng số lượng TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm, các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ chi tiết từng TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành, lĩnh vực được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”.

- Thời gian thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

+ Giai đoạn 2: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

+ Giai đoạn 3: Hoàn thành trước ngày 15/6/2022.

2. Phân cấp, ủy quyền giải quyết các TTHC tại Trung tâm:

- Các sở, ban, ngành đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp tối đa và ủy quyền phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền cho cấp dưới phê duyệt TTHC tại Trung tâm để tăng số lượng TTHC phê duyệt tại Trung tâm. Việc phân loại TTHC được phân cấp và ủy quyền theo các tiêu chí:

+ TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh ủy quyền cho sở, ban, ngành.

+ TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng sở, ban, ngành.

+ TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng các sở, ban, ngành ủy quyền cho cấp trưởng hoặc phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến, thẩm định quy định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt đối với từng TTHC bảo đảm đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Các sở, ban, ngành có trách nhiệm cung cấp căn cứ pháp lý, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định các đề xuất về phân cấp, ủy quyền của đơn vị và lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình UBND tỉnh việc phân cấp, ủy quyền thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp, thống nhất với Sở Tư pháp đối với việc phân cấp, ủy quyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định.

3. Khắc thêm con dấu để đóng dấu kết quả TTHC tại Trung tâm:

- Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quy trình khắc thêm con dấu, tổ chức bảo quản, sử dụng con dấu bảo đảm đúng pháp luật, hiệu quả.

- Trên cơ sở các TTHC được phê duyệt giải quyết “5 tại chỗ” tại Trung tâm, các sở, ban, ngành đăng ký với Công an tỉnh khắc thêm con dấu theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/6/2021.

4. Phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết TTHC:

- Các sở, ban, ngành rà soát bố trí công chức, viên chức (ưu tiên từ cấp Phó trưởng phòng và tương đương trở lên) có đủ năng lực, trình độ đến làm việc tại Trung tâm, để trực tiếp thẩm định và phê duyệt các TTHC bảo đảm yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện ký số đối với các TTHC đã được thẩm định tại Trung tâm trên hệ thống phần mềm. Trường hợp chưa phân cấp, ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm phê duyệt TTHC hoặc chưa áp dụng được chữ ký số để phê duyệt TTHC thì lãnh đạo sở, ban, ngành bố trí thời gian hợp lý hằng ngày đến Trung tâm để trực tiếp phê duyệt các TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì bố trí cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu công việc.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công với Hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh để thực hiện cấp số văn bản tự động cho các kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức mà cần phải ghi số; duy trì hoạt động tích hợp ký số trên Cổng Dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành công khai đầy đủ quy trình giải quyết các TTHC trên Cổng Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử để công khai, minh bạch; cá nhân, tổ chức thuận lợi cho quá trình tra cứu, khai thác thông tin.

6. Lưu trữ hồ sơ TTHC:

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh lưu trữ hồ sơ TTHC theo quy định hiện hành. Các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

2. Các sở, ban, ngành:

- Có trách nhiệm triển khai nội dung trong Kế hoạch bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; định kỳ hàng quý, năm báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng) về kết quả thực hiện cùng với Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Thường xuyên rà soát các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị để đề xuất điều chỉnh bổ sung các TTHC tiếp tục được phân cấp bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thẩm định quy định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt đối với từng TTHC theo đề nghị của các sở, ban, ngành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý kỹ thuật Cổng Dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử của tỉnh; duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử của tỉnh với các hệ thống thông tin khác; đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng phục vụ công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ khai thác thông tin của cá nhân, tổ chức.

5. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh kinh phí tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thanh quyết toán các khoản chi bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, đạt kết quả cao.

6. Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm là một trong những tiêu chí xét thi đua - khen thưởng, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường