Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ"

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 18-NQ/TW); Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương về việc xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Việc giám sát cần tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Công khai Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành (trừ những nội dung có độ mật theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước) để nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình theo quy định.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIÁM SÁT

1. Nội dung

- Giám sát việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW của UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; việc tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Hình thức

- Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố.

- Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân gửi tới UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã và thành phố Huế qua Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, của các sở ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã và thành phố Huế và hệ thống phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương;

- Tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

2. Sở Tư pháp

Làm đầu mối giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, rà soát trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

3. Sở Thông tin và Truyền thông và các Cơ quan thông tấn báo chí

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy để nhân dân biết, giám sát thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, để tập trung triển khai Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về việc vận động nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCS Đảng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TVTU;
- TTHĐND tỉnh;
- UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và tp Huế;
- Đài PTTH tỉnh;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung