Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020.

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2019-2021”; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

- Nội dung: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Nội dung Trang thông tin thực hiện theo quy định tại mục 1 phần I Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh. Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin PBGDPL trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

2. Thiết lập và nâng cấp Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và cấp huyện

2.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thiết lập, nâng cấp Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định tại mục 1 phần I, Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh.

2.2. Nội dung đăng tải:

a) Nhóm thông tin mang tính bắt buộc:

- Thông tin, giới thiệu, tin tức - sự kiện: bao gồm thông tin giới thiệu về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, đội ngũ người làm công tác PBGDPL; thông tin về công tác PBGDPL.

- Tài liệu PBGDPL: bao gồm các tài liệu, video, tiểu phẩm, tình huống pháp luật... nhằm giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương.

- Thông tin chỉ đạo, điều hành: bao gồm các loại văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL; thống kê số liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

- Hướng dẫn nghiệp vụ: bao gồm các thông tin, dữ liệu để hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thực hiện các hoạt động về PBGDPL như quy trình, cách thức, công văn, tài liệu, biểu mẫu...

- Hỏi đáp, tư vấn, đối thoại chính sách - pháp luật: cung cấp câu hỏi, tình huống và trả lời các vấn đề người dân quan tâm.

b) Nhóm thông tin chủ động xây dựng theo đặc thù, chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đặc thù của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các chuyên mục, ứng dụng, phần mềm, liên kết Website khác để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật rộng rãi trong nhân dân.

c) Số lượng:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đăng tải ít nhất 50 tin, bài viết hoặc chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến trong Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin như: facebook, youtube, zalo...và các mạng xã hội khác; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật. Xây dựng các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới loa truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép trong các buổi tập huấn, tuyên truyền điểm về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật...

- Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh cung cấp, đăng tải các văn bản, tài liệu chương trình phổ biến ...trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch này.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên giao diện của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật trong việc duy trì, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và cấp huyện.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang thông tin điện tử, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL theo Kế hoạch này.

- Bố trí nhân lực, nguồn tài chính từ kinh phí được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ kinh phí được cấp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hoạt động xã hội hóa khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (NC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo Văn phòng: CVP, PCVP (NC);
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng