Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản và Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn tổ chức và hoạt động về đấu giá tài sản tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và Đấu giá viên, góp phần đưa hoạt động đấu giá tài sản đi vào ổn định và có hiệu quả;

b) Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, Đấu giá viên, các tổ chức đấu giá tài sản và Nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu

a) Phát triển đội ngũ Đấu giá viên có trình độ chuyên nghiệp, đảm bảo về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật; đồng thời, đáp ứng được yêu cầu xã hội hóa lĩnh vực đấu giá tài sản;

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao;

c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Phát triển, rà soát, củng cố đội ngũ Đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản

a) Nội dung: Thường xuyên phát triển, rà soát, thống kê đội ngũ Đấu giá viên đang hành nghề và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Các tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và Đấu giá viên

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ Đấu giá viên trong xã hội;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3. Thực hiện việc đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định

a) Nội dung: Thực hiện việc đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản

a) Nội dung: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan và các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế của thành phố;

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ Đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền; đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố;

c) Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố có nhiều kinh nghiệm về quản lý, phát triển lĩnh vực đấu giá tài sản sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố;

d) Tổ chức đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định;

đ) Thực hiện việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên theo quy định;

e) Tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản theo quy định;

g) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở, ngành có liên quan khác

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch này;

b) Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của địa phương nhằm phổ biến các quy định pháp luật về đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam