Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1822/KH-UBND

Kon Tum, ngày 10 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1108/SKHĐT-DN ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh để có cơ sở triển khai việc đánh giá năng lực điều hành của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh (tên gọi tiếng anh là Department & District Competitiveness Index, viết tắt là DDCI).

2. Yêu cầu

Xây dựng Bộ chỉ số phải đảm bảo phù hợp, có tính khả thi cao và triển khai thực hiện đạt kết quả; hoàn thành và bắt đầu thực hiện đánh giá từ năm 2018.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thực hiện

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số), bao gồm:

+ Xác định Bộ chỉ số đánh giá (trên cơ sở các chỉ số thành phần của PCI và điều kiện, thực tế của địa phương);

+ Mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát;

+ Phương án đánh giá và tiêu chí đánh giá;

+ Phương án tính điểm và xếp hạng;

+ Phương án triển khai thực hiện.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Bộ chỉ số. Hoàn chỉnh Bộ chỉ số và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số (hoàn thành trong tháng 9 năm 2018).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo (hoàn thành trong tháng 10 năm 2018).

- Tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh (hoàn thành chậm nhất trong tháng 01 của năm sau năm đánh giá).

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Sở, ban ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Các đơn vị khác có liên quan.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao nêu trên theo đúng thời gian quy định. Thông qua kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những hạn chế, yếu kém của các đơn vị, địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán kinh phí và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu, phục vụ công tác thu thập thông tin và có ý kiến góp ý (khi cơ quan chủ trì có văn bản lấy ý kiến góp ý) để xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP;
- Lưu VT, HTĐT, KT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn