Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/3/20219 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2018 - 2026, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phát triển thương mại biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào và các quy định của pháp luật về phát triển thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thương mại biên giới.

2. Yêu cầu

Các hoạt động phát triển thương mại biên giới phải được các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về thương mại biên gii

a) Tổ chức tuyên truyền các nội dung Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào; Luật Ngoại thương; Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào... và cập nhật các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, các huyện biên giới và bản tin Hội nhập của Sở Công Thương.

b) Tuyên truyền sâu rộng thế mạnh về kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch ở khu vực biên giới, đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh của A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung thông qua các hoạt động giao lưu, thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, trên cụm Pano tại khu vực biên giới,.... Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa nhân dân hai bên biên giới.

c) Tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị cho cán bộ, công chức quản lý hoạt động thương mại biên giới và các thương nhân, cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh về các nội dung của hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào và văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Xúc tiến thương mại và đầu tư hạ tầng

a) Duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại qua biên giới Việt Nam - Lào, phối hp với các tỉnh biên giới của Lào tổ chức các Hội chợ, phiên chợ, Hội nghị kết nối....

b) Thúc đẩy đưa sản phẩm hàng hóa tiếp cận và thâm nhập thị trường thông qua các cửa khẩu, lối mở biên giới Việt Nam - Lào.

c) Ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp một số loại hình hạ tầng thương mại biên giới có vai trò quan trọng trong phát triển giao thương tại khu vực biên giới.

d) Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại biên giới, góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

đ) Khuyến khích các địa phương biên giới thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới từ nguồn kinh phí của các cá nhân, tổ chức phù hp với quy định hiện hành.

3. Triển khai thực hiện các quy định về thương mại biên gii

a) Thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính tại cửa khẩu biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh người, phương tiện giao thông qua các cửa khẩu biên giới (theo Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền).

b) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền.

c) Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các cửa khẩu, lối mở biên giới.

d) Nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại với tỉnh có chung biên giới.

4. Quản lý hoạt động thương mại biên gii của thương nhân

a) Hướng dẫn thương nhân đăng ký hoạt động thương mại biên giới để được hưởng chính sách ưu đãi quy định tại Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào, chỉ đạo các lực lượng trực tiếp quản lý tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân trong hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

b) Thực hiện các thủ tục công bố thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào theo quy trình và quy định tại Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch này từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Hàng năm, các Sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

a) Là cơ quan đầu mối thực hiện, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

b) Chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xúc tiến thương mại, hợp tác, trao đổi thông tin giữa Thừa Thiên Huế với các tỉnh biên giới Lào về lĩnh vực hợp tác thương mại biên giới.

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và huyện biên giới hỗ trợ xây dựng phát triển điểm bán hàng Việt tại các huyện biên giới.

2. Các sở, ban, ngành và UBND huyện A Lưi

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, đạt chất lượng; báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Trên đây là Kế hoạch Phát triển thương mại biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện A Lưới;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung nhiệm vụ kế hoạch

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

I

Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các văn bản vthương mại biên giới

 

 

1

Đăng tải các nội dung Hiệp định và các văn bản có liên quan trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh, Sở, ngành, các huyện biên giới và bản tin Hội nhập của Sở Công Thương.

Sở Công Thương, Sở Thông tin & Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

2

Tổ chức tập hun, hội thảo, hội nghị cho các cán bộ, công chức quản lý hoạt động thương mại biên giới và các thương nhân, cư dân biên giới thực thi các chính sách thương mại biên giới

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

II

Xúc tiến thương mại và đu tư hạ tng

 

 

1

Xây dựng Điểm sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc vùng cao A Lưới (Chợ Vùng Cao - huyện A Lưới)

UBND huyện A Lưới

Các đơn vị liên quan

2021-2025

2

Xây dựng phát triển điểm bán hàng Việt tại các huyện biên giới.

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

2021-2025

3

Tham dự Hội nghị hợp tác về thương mại biên giới Việt Nam - Lào (luân phiên tại mỗi nước định kỳ 2 năm /lần)

Ủy ban nhân dân tỉnh

Các đơn vị liên quan

2021-2025

4

Phối hp với các tnh Salavan, Sê Kong của Lào tổ chức các Hội chợ, phiên chợ, Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa tại khu vực biên giới.

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

2021-2025

III

Trin khai thực hiện các quy định về thương mại biên giới

 

 

1

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về thương mại biên giới tại các cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào nhm kịp thời trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo và tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

- Thông báo các quy định về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động thương mại biên giới

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

2

Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các cửa khẩu, lối mở biên giới

BCH bộ đội biên phòng tỉnh, Cục quản lý thị trường, Cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

3

Nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa các tỉnh Salavan, Sê Kong của Lào với tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện A Lưới nói riêng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

2021-2025

IV

Quản lý hoạt động thương mại biên giới của thương nhân

1

Thực hiện các thủ tục công bố thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào theo quy trình và quy định tại Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của B Công Thương.

Thông báo nội dung quyết định, danh sách thương nhân đã được công bthực hiện hoạt động thương mại biên giới đến Cổng thông tin một cửa quốc gia; Bộ Công Thương; các tỉnh biên giới với Lào của Việt Nam, các tỉnh biên giới với Việt Nam của Lào

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

2

Hướng dẫn thương nhân sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S và mẫu D để tận dụng ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định giữa Việt Nam và Lào

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Hằng năm