Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/KH-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện Công văn 2905/BTTTT-TTĐN ngày 04/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021, Công văn số 3890/BTTTT-TTĐN ngày 08/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện Quyết định 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ.TTĐN ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương về triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thành công đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; nâng cao vị thế, hình ảnh của địa phương; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2021, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với đất nước và địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Bình Dương, về Việt Nam ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đồng thời thông tin về tình hình thế giới vào Bình Dương một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Tập trung thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng các nội dung thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2021.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo tình hình trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Kịp thời xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền đối ngoại, định hướng dư luận nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh, sửa đổi văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trường hợp có xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại, dài hạn, trung hạn, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải lấy ý kiến thẩm định của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Phân công, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí cử cán bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại

Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, người phát ngôn với các nội dung trọng tâm sau: triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tình hình Biển Đông, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh,...

- Đối tượng: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác biên tập bản tin, website của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các văn phòng đại diện, cơ quan báo chí thường trú tại Bình Dương.

- Số lượng: dự kiến 250 người/hội nghị.

- Thời gian: thực hiện trong quý III/2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

4.1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nâng cao hình ảnh Bình Dương cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào; các sự kiện, hội nghị giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

4.2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hội chợ triển lãm hằng năm của tỉnh; tham gia chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư, giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hội thảo xúc tiến đầu tư trực tuyến phù hợp với tình hình mới.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Tổng Công ty Becamex IDC) và các đơn vị có liên quan.

4.3. Tổ chức các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và phong trào; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm dấu n địa phương - vùng đất có truyền thống lịch sử với nhiều di tích lịch sử văn hóa...

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC và các đơn vị có liên quan.

5. Theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình chính trị, xã hội trong nước và tình hình có liên quan đến thông tin đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ban, ngành có liên quan.

6. Tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng

6.1. Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan.

6.2. Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh trên mạng xã hội, internet.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

6.3. Hợp tác sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đối ngoại, chuyên mục thông tin đối ngoại: sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và bài viết để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Dương đăng phát trên các báo, kênh truyền hình địa phương và quốc gia: Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, VTC10, VTV4, VOV5...

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6.4. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương: tiếp tục thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Bình Dương phục vụ công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, tuyên truyền nội dung các văn bản về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo của Tổ quốc. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

6.5. Tổ chức giao ban báo chí về thông tin đối ngoại kết hợp với giao ban báo chí định kỳ hằng quý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan.

6.6. Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, vai trò của mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan.

7. Xây dựng tư liệu quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh

7.1. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Dương, kết quả Đề án Thành phố thông minh và Đặc san thông tin đối ngoại nhằm thông tin thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ kịp thời các chủ trương ngoại giao kinh tế của Đảng và Nhà nước, góp phần hỗ trợ Bình Dương trong công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu tiềm năng và vận động, kêu gọi xúc tiến đầu tư - thương mại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương của tỉnh với các nước trên thế giới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, các cơ quan báo chí trong tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

7.2. Xây dựng tư liệu quảng bá du lịch thông qua các sản phẩm tập sách ảnh, tập gấp, bản đồ, pano, cẩm nang, video bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ... giới thiệu về vùng đất - con người Bình Dương qua đặc trưng văn hóa ẩm thực, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

7.3. Xây dựng ấn phẩm, tư liệu giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh; tài liệu phục vụ hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương mở rộng thị trường.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

8. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

9. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị có liên quan liên hệ, phối hợp với các địa phương có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến hay được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại, để từ đó lựa chọn địa điểm cụ thể, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh xem xét, cử Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

10. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại

Tổ chức, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ dự toán của các đơn vị về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo thẩm quyền.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

- Phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, phản bác các thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin liên quan đến công tác đối ngoại của tỉnh và địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở cơ sở, địa phương.

- Thường xuyên, kịp thời trao đổi với Công an tỉnh những thông tin, tình hình trên lĩnh vực thông tin đối ngoại có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phối hợp tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp đối phó.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

4. Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin, bài thông tin quảng bá hình ảnh Bình Dương đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

- Phản ánh chính xác, kịp thời tình hành thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Tăng cường các bài viết với nội dung phong phú, hấp dẫn về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Dương ra thế giới; những cơ hội, tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/11/2021. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- VPCP; Bộ TTTT (b/c);
- TT.T
U; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban, ngành(19), đoàn thể(6) tỉnh;
- CA tỉnh;
- Tổng Cty Becamex IDC;
- Hội NB tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo BD
, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, Dg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lộc Hà