Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Quyết định số 374/QĐ-TTg, ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Kế hoạch số 2607/KH-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tỉnh Cao Bằng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Củng cố mạng lưới chống lao ở 100% số huyện, xã; tỷ lệ dân số được bảo vệ: 100%.

Giảm số người mắc, số người chết do bệnh lao, giảm sự lây nhiễm lao, khống chế bệnh lao kháng đa thuốc để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu hết năm 2025:

- Giảm số người bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 60 người trên 100.000 người dân.

- Phát hiện ≥ 85% số bệnh nhân lao phổi mới có bằng chứng vi khuẩn học ước tính có trong cộng đồng.

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 6 người trên 100.000 người dân.

- Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc dưới 3% trong tổng số người bệnh lao được phát hiện.

- Duy trì tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị ≥ 95% số bệnh nhân được phát hiện.

3. Mục tiêu giai đoạn 2020 - 2030

Duy trì thành quả phòng, chống bệnh lao đã đạt được, tiếp tục giảm số người mắc, số người chết do bệnh lao qua từng năm. Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ phòng, chống bệnh lao

- Tăng cường phát hiện lao sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao:

+ Các cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế chuyên khoa lao và bệnh phổi các tuyến chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế đa khoa, chuyên khoa khác và y tế ngoài công lập bảo đảm hướng dẫn giám sát việc cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao có chất lượng cho toàn dân.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao có chất lượng. Huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội hỗ trợ cho người bệnh lao được sử dụng dịch vụ phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao thuận lợi.

+ Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp y tế cơ sở khám sàng lọc phát hiện chủ động bệnh nhân lao tại cộng đồng tại các: Trại tạm giam, Trung tâm giáo dục lao động xã hội… nhằm tăng cường phát hiện triệt để bệnh nhân lao.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, lao kháng thuốc:

+ Đưa các kỹ thuật mới được tổ chức y tế thế giới, Chương trình chống lao Quốc gia khuyến cáo như: Máy chụp X-quang kỹ thuật số, xét nghiệm Gen - Xpret sử dụng nhằm phổ cập dịch vụ khám phát hiện sớm chính xác phát hiện tối đa người bị bệnh lao và lao kháng thuốc trong cộng đồng. Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao toàn diện, sử dụng tối ưu các kỹ thuật truyền thống, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới và tiếp cận mới trong việc kiểm soát bệnh lao hướng đến can thiệp chủ động, hiệu quả , từng bước quản lý điều trị lao kháng thuốc tại tỉnh.

+ Triển khai thí điểm áp dụng các mô hình tiếp cận mới các dịch vụ phòng, chống bệnh lao cho người dân thông qua hệ thống y tế công lập và ngoài công lập, với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng. Thường xuyên rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình điểm hiệu quả nhằm tăng khả năng cung ứng dịch vụ cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám, chữa bệnh lao có chất lượng và hiệu quả.

2. Về cung ứng thuốc và hậu cần kỹ thuật phòng, chống bệnh lao

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý cung ứng thuốc, hậu cần kỹ thuật phù hợp cho công tác phòng, chống bệnh lao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả cao và bền vững.

- Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện tốt hơn về dinh dưỡng cho bệnh nhân lao.

- Củng cố và tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế làm công tác khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao.

- Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh cho người bệnh lao, lao kháng thuốc. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình kháng thuốc và phản ứng có hại của thuốc điều trị bệnh lao, lao kháng thuốc.

3. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe và huy động xã hội tham gia phòng, chống bệnh lao

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về phòng, chống bệnh lao.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tư vấn nâng cao kiến thức của người dân về bệnh lao để người dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động hiểu không mặc cảm, kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành y tế cung cấp.

- Huy động, khuyến khích tối đa sự tham gia của các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cộng đồng, tham gia vào các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và chủ động phòng, chống bệnh lao.

4. Bảo đảm nguồn tài chính cho công tác phòng, chống bệnh lao

- Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống bệnh lao.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống bệnh lao từ các nguồn vốn hợp pháp khác, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

5. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh lao:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên của Nhà nước về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ viên chức và người lao động làm công tác phòng, chống lao.

- Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền của tỉnh các chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương nhằm bảo đảm chất lượng và số lượng nhân lực thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao trong tình hình mới.

- Đa dạng hóa các dạng hình đào tạo chuyên khoa; cập nhật kiến thức phòng, chống bệnh lao cho các thầy thuốc đa khoa và chuyên khoa khác; kết hợp hình thức đào tạo tập trung, với đào tạo tại chức, đào tạo ngắn hạn và dài hạn; bồi dưỡng kiến thức phòng, chống bệnh lao liên tục thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp.

- Nâng cao năng lực quản lý về phòng, chống bệnh lao cho cán bộ quản lý các cấp thông qua các chương trình đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước.

- Lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnh lao với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và các hoạt động y tế dự phòng khác.

6. Về công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát

- Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện việc theo dõi, báo cáo để lượng giá, đánh giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ phòng, chống bệnh lao ở tất cả các cơ sở y tế bằng áp dụng công nghệ thông tin. Ứng dụng hiệu quả phần mềm VITIMES trong quản lý điều trị bệnh nhân lao trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực giám sát dịch tễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bệnh lao các tuyến thông qua các chương trình đào tạo, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

7. Về cơ chế, chính sách

- Bảo đảm các nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh lao phù hợp với diến biến tình hình bệnh lao, khả năng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đối với công tác phòng, chống bệnh lao.

- Duy trì, củng cố mạng lưới phòng, chống bệnh lao từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã phường, thị trấn thực hiện việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân lao; phối hợp, lồng ghép với các cơ sở y tế ngoài công lập để phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả cao cho người mắc bệnh lao trong cộng đồng.

- Triển khai đầy đủ các chính sách, pháp luật ưu đãi theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế làm công tác phòng, chống bệnh lao và người có thẻ bảo hiểm y tế được thuận lợi trong việc khám chữa bệnh lao.

- Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống bệnh lao.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao làm công tác phòng, chống lao, nhằm thu hút nhân lực để phát triển đội ngũ cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

8. Về hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống bệnh lao, đặc biệt với các tổ chức có mối quan hệ lâu dài và có kỹ thuật phòng, chống lao tiên tiến.

- Tích cực, chủ động vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho công tác phòng, chống bệnh lao.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn Ngân sách Trung ương, Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh lao tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh lao hằng năm; xây dựng, xác lập các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh lao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh cùng nguồn ngân sách Trung ương cấp theo kế hoạch hằng năm.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên phối hợp với Chương trình phòng, chống bệnh lao các cấp thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông phòng, chống bệnh lao.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan hướng dẫn phòng, chống bệnh lao cho người lao động tại nơi làm việc, lao động phụ nữ; nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương và các chính sách hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh lao.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ người mắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Lồng ghép các nội dung phòng, chống bệnh lao trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phong phú và hiệu quả.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống lao thông qua các tác phẩm và biểu diễn nghệ thuật để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện và chủ động phòng, chống bệnh lao.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo đảm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh lao được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao có chất lượng.

- Thanh quyết toán kịp thời chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế điều trị bệnh lao theo quy định.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định dự toán kinh phí; căn cứ khả năng cân đối Ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định hiện hành.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng, chống bệnh lao thông qua các chương trình hoặc kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, huy động vốn đầu tư phát triển cho hệ thống phòng, chống bệnh lao.

9. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người làm công tác phòng, chống bệnh lao.

- Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho phòng, chống bệnh lao, xây dựng trong chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao tại các đơn vị thuộc công an tỉnh quản lý, trong đó chú trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam.

- Phối hợp tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng, chống bệnh lao cho cán bộ chiến sĩ công an, phạm nhân, trại viên trong các đơn vị thuộc Công an tỉnh quản lý.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao trong các đơn vị lực lượng vũ trang phù hợp với đặc thù của ngành.

Phối hợp với Sở Y tế mở rộng mô hình quân dân y kết hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh lao; triển khai khám phát hiện, điều trị cho người dân tại các khu vực biên giới, những khu vực có điều kiện khó khăn.

12. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức đoàn thể tỉnh

Phối hợp với ngành Y tế và các cấp chính quyền tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2020 - 2030 của tỉnh.

13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh lao phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh lao; chú trọng đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe và huy động xã hội tham gia phòng, chống bệnh lao.

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các Sở, Ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa (b/c);
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; CV: TH; VX;
- Lưu: VT, VX(TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hải Hòa