Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16-CT/TU NGÀY 15/7/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC TẬP TRUNG, TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Trên cơ sở nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện, phân công các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, đánh giá sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

3. Qua việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục chỉ đạo, định hướng và xác định nông thôn mới là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững; xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích, để vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó lưu ý các nội dung như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng, nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để cùng chung sức thực hiện. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc huy động các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước nhưng không quá sức dân, để tập trung nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trong đó, chú trọng việc củng cố, hình thành các vùng nguyên liệu phù hợp với lợi thế sẵn có và quy hoạch của từng địa phương; phát triển công nghiệp chế biến nông sản và triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đảm bảo thực chất, hiệu quả theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu của các sản phẩm lợi thế trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp phù hợp, nhằm sớm đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ người dân khu vực nông thôn.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát việc triển khai thực hiện quy hoạch theo Đề án và Đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo hướng gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm vào sản xuất, đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm lợi thế của từng địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tạo điều kiện để người dân tham gia, đóng góp nhiều hơn trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo đúng Kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. Trong đó, chú ý rà soát nhu cầu, điều kiện thực tế và khả năng tìm được việc làm sau khi đào tạo, để bố trí đào tạo phù hợp.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp Ủy Đảng, chính quyền cơ sở và người dân khu vực nông thôn đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần quan trọng, tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Phải xem đây là công việc trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, cần rà soát, lựa chọn để tổ chức thí điểm một số mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Ngoài ra, chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, thu hút các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Công Thương

Tiếp tục rà soát Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 28/12/2015), để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Trong đó, lưu ý rà soát các xã đáp ứng các điều kiện xây dựng chợ; các xã có quy hoạch xây dựng chợ nhưng nhu cầu chưa thật sự cấp thiết, qua đó, định hình việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của tỉnh đến năm 2030, nhằm giảm thiểu tình trạng phát sinh các chợ nhóm trên địa bàn nông thôn, không phù hợp với quy định hoặc quy hoạch chợ nhưng không đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở đã được đầu tư xây dựng, trong đó thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng hiệu quả các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định, điều kiện ngân sách và tình hình thực tế ở cơ sở (lưu ý giải pháp vận động xã hội hóa đầu tư).

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát thực trạng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nhằm củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lưu ý gắn kết chặt chẽ các Hợp tác xã với vùng sản xuất tập trung; hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa, nhất là đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp hình thành và phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết hiệu quả.

11. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế theo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiếp tục có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh đối với đối tượng sử dụng Bảo hiểm y tế.

12. Công an tỉnh

Nắm chặt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng xã, qua đó tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa với tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng và bền vững, phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

13. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm, từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với các xã thuộc kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm; thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp phù hợp, nhằm củng cố, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

14. Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất và đúng quy định; không chạy theo thành tích và hạ thấp chất lượng các tiêu chí. Rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đảm bảo các điều kiện tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; kịp thời nhân rộng những mô hình, cách làm hay, có hiệu quả để các tổ chức, cá nhân áp dụng.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá đúng thực chất mức độ đạt của từng tiêu chí trên địa bàn các xã để có giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, tránh hình thức. Tập trung huy động các nguồn lực hợp pháp để xây dựng nông thôn mới, nhưng không quá sức dân; thực hiện lồng ghép, kết hợp các Chương trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn nông thôn; tạo điều kiện để thu hút đầu tư bằng các hình thức hợp tác công tư, xã hội hóa;... để hoàn thiện các nội dung, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp, tạo điều kiện để các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên địa bàn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên tất cả các lĩnh vực. Quá trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, không để xảy ra tình trạng nợ đọng, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác, nỗ lực, hăng hái tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó lưu ý lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện Chỉ thị số 16-CT-TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, lưu ý cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và có sự phân công trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, thời gian hoàn thành từng công việc để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành công việc này trước ngày 15/12/2019.

2. Giao Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng tháng; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Khối tổng hợp (VIC);
- Lưu: VT. Tr 52/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử