Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Công văn số 219/BTTTT-TTCS ngày 23/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2025 với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội về vị trí và vai trò quan trọng của thông tin cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

- Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện thông tin truyền thông để phục vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận cơ sở.

- Kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu cho nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội từ cơ sở.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đưa thông tin kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng tuyên truyền cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

- Hoạt động thông tin cơ sở phải gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế thông tin cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

- 100% các cơ quan báo chí của tỉnh có sản phẩm, nội dung thông tin phục vụ cơ sở.

- 100% cán bộ cấp xã được tiếp cận với các sản phẩm truyền thông do các cơ quan báo chí, truyền thông sản xuất.

- 100% cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn nghiệp vụ phát, thanh, thông tin cơ sở.

- 100% số xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm việc cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân thông qua các loại hình thông tin cơ sở.

- 60% Đài Truyền thanh cấp xã trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- 50% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có bảng tin điện tử; trang thông tin điện tử để cung cấp, cập nhật thông tin.

III. NỘI DUNG VÀ LOẠI HÌNH

1. Nội dung hoạt động thông tin cơ sở

- Cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chọn lọc những sự kiện quốc tế, trong nước đến với người dân ở địa phương, cơ sở.

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của người dân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền, bao gồm:

+ Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

+ Thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đời sống;

+ Thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;

+ Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương;

+ Thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực;

+ Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

- Chỉ đạo củng cố thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại cơ sở.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm nhằm đảm bảo hoạt động thông tin cơ sở.

2. Loại hình thông tin cơ sở

- Nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện.

- Củng cố, duy trì, đổi mới, cải thiện hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.

- Xuất bản bản tin, tài liệu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

- Xây dựng bảng tin điện tử.

- Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã.

- Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

3. Nhiệm vụ cụ thể

a) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đưa thông tin đến với người dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Sản xuất các sản phẩm, chương trình chuyên đề phục vụ tuyên truyền tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

d) Xây dựng, nâng cao chất lượng cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị có cổng/trang thông tin điện tử, các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

e) Xuất bản bản tin thông tin cơ sở; xây dựng bảng tin điện tử, nội dung chương trình tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên hệ thống truyền thanh huyện, xã.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp quản lý ngân sách. Hàng năm các đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sử dụng kinh phí lồng ghép từ các chương trình, dự án khác để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch.

- Từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về thông tin cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và yêu cầu của UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

Hàng năm tổng hợp dự toán kinh phí của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách để triển khai thực hiện kế hoạch này.

3. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Sản xuất các sản phẩm, chương trình chuyên đề phục vụ cho cơ sở theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền; nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Xây dựng, cải thiện chất lượng cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan đến lĩnh vực ngành để phục vụ công tác thông tin cơ sở.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đưa thông tin đến với người dân, đặc biệt là người dân các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho công tác thông tin cơ sở, lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

- Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê cho Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Xây dựng kế hoạch về hoạt động thông tin cơ sở ở cấp xã.

+ Tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên, quản lý thời lượng phát sóng, nội dung thông tin, âm lượng phát thanh, truyền thanh của Đài truyền thanh cấp xã phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; đảm bảo các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn.

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo để phục vụ công tác quản lý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện (qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: C,PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng