Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2016, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò của khu vực đô thị trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), hướng tới môi trường đô thị xanh, bền vững;

- Đẩy mạnh các phong trào BVMT, đặc biệt, là khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 phải được diễn ra một cách đồng bộ và thu hút được sự quan tâm và tham gia, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng nhân dân trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại ý nghĩa và có tính thiết thực, tiết kiệm.

II. Nội dung

- Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đến cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân;

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở đưa tin, bài, ảnh về chủ đề hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 để các tầng lớp nhân dân biết và tham gia các hoạt động BVMT, đặc biệt là các hoạt động BVMT khu vực đô thị;

- Tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức hưởng ứng Chiến dịch bằng các hoạt động thiết thực như:

+ Treo băng zôn, pa nô, áp phích, tranh cổ động về môi trường tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng, đường phố, khu vực đông người.

+ Ra quân làm vệ sinh môi trường; phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống nước thải.

+ Phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon,…

+ Tổ chức hội thảo, sân khấu hóa, mít tinh, diễu hành…

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

III. Thời gian thực hiện

Từ tuần thứ 2 đến hết tuần thứ 3 tháng 9 năm 2016, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai các hoạt động như đã nêu trên để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

IV. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Báo Lao động và Xã hội, Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh.

4.2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 bằng các hoạt động cụ thể như: Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về môi trường tại trụ sở cơ quan, tại các vị trí thuận lợi nơi công cộng nhiều người qua lại; ra quân tổng vệ sinh môi trường trụ sở cơ quan…;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, đưa tin, bài thường xuyên và kịp thời, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016;

- Các đơn vị trong Chương trình phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững của tỉnh, căn cứ vào các nội dung chương trình phối hợp hành động về BVMT đã được phê duyệt, tổ chức lồng ghép các hoạt động BVMT hưởng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016; giao mỗi ngành phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố đã được phân công tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác BVMT, đặc biệt là tổ chức phân loại rác tại nguồn, thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở các khu vực đô thị, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường, khu vui chơi giải trí… để từng bước tiến tới một đô thị xanh, bền vững.

4.3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, như:

- Chỉ đạo cơ sở treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề BVMT năm nay tại công sở, trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi công cộng, các đường phố chính, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động BVMT.

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác BVMT khu vực đô thị; hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu vực mình sinh sống: thu gom, phân loại tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh; nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm để tránh phát sinh ruồi muỗi…

- Nâng cao độ che phủ cây xanh, trồng cây xanh dọc các tuyến phố, phát triển các thảm thực vật xanh tại các khu vực đô thị và vành đai xung quanh đô thị, tạo không gian xanh để BVMT.

- Chỉ đạo đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố, các phương tiện thông tin xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên và kịp thời, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

- Tùy theo điều kiện của từng địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành, cổ động hưởng ứng Chiến dịch tại các đô thị trên địa bàn; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thất thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt; nâng cao chất lượng nước tại ao, hồ, các đoạn sông đi qua khu vực đô thị bằng các hoạt động: nạo vét bùn, vớt bèo…

- Tổ chức mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu đô thị ở quy mô nhỏ nhằm quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt ở từng khu đô thị; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

- Phát hiện và biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác BVMT, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

4.4. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, như:

- Treo băng zôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị; ra quân làm vệ sinh toàn khu vực trong và ngoài của cơ quan, đơn vị mình; trồng cây xanh khu đất trống; xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

- Đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt báo cáo ĐTM, cam kết BVMT, yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong báo cáo ĐTM và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, cam kết BVMT.

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ yêu cầu xây dựng đầy đủ các công trình xử lý chất thải; có trách nhiệm phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường và thực hiện nghiêm các quy định về BVMT.

V. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố được lấy trong dự toán ngân sách năm 2016 của đơn vị.

Các ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố dựa trên kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 30/9/2016) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Kế hoạch này của các đơn vị./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền