Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3807/BTNMT-TCMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Ô-xtrây-li-a khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn kể từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 với các hoạt động chính: Lễ ra quân thu gom, xử lý rác thải đô thị; hội thảo, tập huấn; tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước..., quan tâm chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ, tầng lớp nhân dân.

2. Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như:

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người.

- Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường.

- Ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước.

- Phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...

3. Các cơ quan truyền thông, báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thời lượng phát sóng về môi trường, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường khu vực đô thị...

4. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng kế hoạch và phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2016 đảm bảo kết quả cao. Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 năm 2016 (theo các nội dung tại mẫu kèm theo).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; website: www.vea.gov.vn; điện thoại: 04.22415273; 0914.273006; thư điện tử: phantu.vea@gmail.com (gửi kèm theo Công văn đĩa CD về tài liệu, biểu mẫu thiết kế, logo Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2016 để tham khảo).

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCMT, TĐKTTT. T300.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

ĐƠN VỊ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /……………
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016

…………, ngày       tháng      năm 2016

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2016

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Tên người liên hệ:                               Email:                                Điện thoại:

Các nội dung chính của báo cáo:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: (Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên địa bàn triển khai Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các văn bản có liên quan).

2. Chi tiết hoạt động: (Báo cáo chi tiết về việc lựa chọn điểm nóng về rác thải tại khu vực đô thị; các hoạt động truyền thông, các hoạt động tại hiện trường; các hoạt động phát hiện, biểu dương…)

- Mô tả hoạt động

- Nơi diễn ra

- Mục đích

- Các vấn đề tập trung giải quyết

- Tác động với cộng đồng

- Các sáng kiến so với các năm trước

…..

3. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo):

- Số đơn vị tham gia (quận/huyện; công ty/doanh nghiệp; trường học.):

- Số người tham gia:

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):

- Tổng chiều dài rãnh được khơi thông (m):

- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được duy tu, bảo dưỡng…):

- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha…)

- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha):

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi..:

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…:

- Các hình thức khác…

4. Những đề xuất, kiến nghị…

5. Hình ảnh kèm theo:

Ghi chú: báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) xin gửi về địa chỉ email: phantu.vea@gmail.com

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN 2016

STT

Tên đơn vị
(quận, huyện, doanh nghiệp…)

Tổng số  người tham gia

Khơi thông cống rãnh
(m)

Tổng số rác thu gom, xử lý
(m3 hoặc tấn)

Vệ sinh giếng nước, công trình xử lý…
(chiếc)

Phát quang bụi rậm, đường giao thông…
(km)

Trồng và chăm sóc cây xanh
(cây hoặc ha)

Treo băng rôn, khẩu hiệu
(chiếc)

Phát thanh truyền hình
(buổi)

Hoạt động khác…

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng