Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BNV CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP

Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

- Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước;

- Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Yêu cầu

- Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị;

- Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội mang tính chất đặc thù thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương: Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

- Hình thức: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị; trao đổi học tập kinh nghiệm; trên Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh, truyền hình; khẩu hiệu, pano, áp phích...

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đặc thù và UBND các cấp.

- Thời gian tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP hoàn thành trong tháng 10 năm 2016.

2. Về tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP:

a) Đối với cơ quan, đơn vị:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Điều 4 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan;

- Hàng năm, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình phụ trách;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ - tổng kết việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ;

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, riêng UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo thêm các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, gửi về UBND cấp huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 20/12 hàng năm.

Trong công tác kiểm điểm đánh giá cuối năm, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá kết quả việc thực hiện phát huy dân chủ tại cơ quan, đơn vị mình, phát huy những việc làm tốt, cách làm hay, uốn nắn những lệch lạc, làm cho quyền dân chủ của nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động được tôn trọng, trở thành nề nếp, là việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động, giải quyết công việc.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế hoạt động của cơ quan; tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị phải công khai, dân chủ, phải được sự bàn bạc, đồng ý của tập thể và lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức ở cơ quan.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có năng lực, phẩm chất đạo đức, đề cao vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện nhiệm vụ phòng chống phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ.

Trong quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và trả lời thắc mắc của nhân dân, công chức, lao động tại cơ quan, đơn vị mình; nghiêm cấm mọi hành vi trù dập người khiếu nại, tố cáo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ với Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; chủ trì phối hợp với tổ chức công đoạn cùng cấp kiểm tra, giám sát thực hiện.

3. Các cơ quan hành chính, đơn vị căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình và hoàn thành trong tháng 10/2016 và báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ theo quy định.

4. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ngoài việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ- CP, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

5. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình cụ thể, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, treo pano, áp phích tại các trục đường trung tâm, thường tuyên truyền, phản ảnh tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

6. Sở Tài chính căn cứ vào nội dung Kế hoạch này hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu quả.

7. Sở Nội vụ phối hợp nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh tuyên truyền sâu rộng, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị mình và gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/9/2016 để theo dõi tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Ban TV Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ QCDC tỉnh (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo TT Huế;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao