Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2019/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN KHÔNG THU PHÍ TẠI CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỈNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Đán Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị nghiện ma túy và đa dạng hóa hình thức điều trị nghiện ma túy tự nguyện, góp phần làm giảm tỷ lệ tái nghiện ma túy, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ chi phí điều trị nghiện cho người nghiện ma túy tự nguyện, chia sẻ công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc.

3. Khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện tham gia điều trị nghiện ma túy; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy và gia đình tiếp cận các dịch vụ cai nghiện ma túy, giúp người nghiện có cơ hội từ bỏ ma túy.

4. Sử dụng một phần Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy làm cơ sở điều trị nghiện tự nguyện có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện ma túy.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm 2008; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân được biết, qua đó vận động toàn dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy, vận động người nghiện tham gia điu trị nghiện ma túy tự nguyện và tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai hòa nhập cộng đồng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống ma túy ở các cp, các ngành và toàn thnhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian thực hiện: trong quý IV năm 2019.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy để đáp ứng cho việc tổ chức tiếp nhận và điều trị nghiện ma túy theo Nghị quyết đã được phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2019.

3. Tổ chức tiếp nhận điều trị phục hồi, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy).

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu tiếp nhận học viên từ đầu tháng 10 năm 2019.

4. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về y tế, tư vấn, tâm lý xã hội phòng ngừa tái nghiện để phục vụ học viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

5. Theo dõi, đôn đc kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đán Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phi hp: Các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết s22/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 trên địa bàn tỉnh. Trước thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, xây dựng, tổng hp kế hoạch thực hiện Chương trình và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị tham gia trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, gửi Sở Tài chính để bố trí vào dự toán ngân sách theo quy định.

- Chỉ đạo Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy sắp xếp đội ngũ cán bộ, chun bị cơ sở vật cht và lập h sơ đ tiếp nhận học viên.

- Tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đán điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí trên địa bàn tỉnh 06 tháng và 01 năm.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào điều trị cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế: Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc; điều trị thay thế chất gây nghiện. Thực hiện việc quản lý nhà nước về chuyên môn y tế theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của S Tài chính: Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. S Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với SLao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

5. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu tuyên truyền nội dung Đán và các văn bản có liên quan đến đến đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

6. Trách nhiệm của Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an các cấp, bộ phận nghiệp vụ hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác bảo vệ tại Cơ sở cai nghiện. Hỗ trợ việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện.

7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét trình cấp có thẩm quyền kiện toàn bộ máy, nhân sự của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy phù hợp với tình hình hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố: Đẩy mnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và thân nhân gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng sử dụng ma túy và tự nguyện đăng ký các hình thức điu trị nghiện phù hợp; tích cực phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tchức xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dự phòng, điều trị nghiện ma túy và hỗ trợ giúp đỡ người bệnh trong quá trình cai nghiện; giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Đề án.

10. Trách nhiệm của Cơ sở Tư vấn và Điều tr nghin ma túy: Xây dng kế hoạch cụ thể tổ chức, tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện; mi quan hệ giữa gia đình học viên với cơ sở trong quá trình điều trị; quy chế hoạt động; dự toán kinh phí hoạt động hàng năm đtrình phê duyệt.

IV. Kinh phí tổ chức thực hiện Đ án

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và ngun đóng góp của gia đình người cai nghiện (nếu có) trên cơ sở định mức được UBND tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung trong Đề án đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đ án trong phạm vi, cơ quan, đơn vị mình và gửi vSở Lao động - Thương binh và Xã hội đtổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- TTr.TU. TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Ban HĐND t
nh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo và Website UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PTTH t
nh;
- S
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CVP.UBND t
nh;
- Lưu: VT, VX5
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn