Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THÌ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư) và Công văn số 1212-CV/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Cà Mau về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Quán triệt đầy đủ các nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Nâng cao vai trò lãnh đạo và gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với từng giai đoạn. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 07/01/2014 của Tỉnh ủy Cà Mau về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 07/01/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 23/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Trang Thông tin điện tử thành phần, nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể; định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng việc giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong các cơ sở giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học.

- Quản lý chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Đặc biệt, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; xây dựng xã hội học tập

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài được ban hành tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/4/2017 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời có các giải pháp phù hợp thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; trong đó, cần ưu tiên đầu tư phát triển đào tạo một số ngành, nghề quan trọng, nhất là đối với những ngành, nghề có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 05 tuổi trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan đến giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp mạng lưới các trường mầm non và phổ thông theo chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, theo hướng không tiếp tục phát triển mở rộng các cơ sở giáo dục công lập mà cần đầu tư có trọng điểm, dành ngân sách nhà nước cho các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc một số cơ sở giáo dục trọng điểm, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, chủ động phân luồng và định hướng cho phụ huynh và người học lựa chọn các mô hình trường không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Cà Mau; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2020”; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề và địa phương theo quy định; thực hiện đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, cũng như việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

- Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên, sinh viên, học sinh theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó cần đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nguồn kinh phí và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định hiện hành.

- Tăng cường đầu tư, xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó cần ưu tiên xây dựng các trường đạt chuẩn gắn với xây dựng nông thôn mới, các trường đã đạt chuẩn đến thời điểm công nhận lại.

5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, coi trọng quản lý chất lượng, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, đặc biệt chú trọng công tác quản trị nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo và các địa phương. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng cơ chế thuận lợi, minh bạch để khuyến khích các doanh nghiệp, xã hội và thu hút nguồn lực quốc tế đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, nhất là phát triển giáo dục và đào tạo chất lượng cao.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động giáo dục, đào tạo. Ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong việc thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm đúng thực chất, công bằng.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Nâng cao hiệu quả đầu tư đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh hợp tác với doanh nghiệp để sớm chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn theo quy định. Thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 23/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung trong Kế hoạch này để triển khai thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào to

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có các giải pháp phù hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, hàng năm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ đổi mới và phát triển giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý cho triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách, đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để phân bổ cho các địa phương, đơn vị và các cấp quản lý giáo dục đảm bảo điều kiện thực hiện Kế hoạch. Ưu tiên nguồn kinh phí cho giáo dục, bảo đảm kinh phí để tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, nhất là phát triển giáo dục và đào tạo chất lượng cao; cân đối đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan.

4. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và giao biên chế cho ngành giáo dục hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan có các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, ưu tiên đầu tư phát triển đào tạo một số ngành, nghề quan trọng, nhất là đối với những ngành, nghề có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề hàng năm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong từng giai đoạn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền, tư vấn nhằm phân luồng đào tạo học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và chất lượng đào tạo.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu ban hành một số thiết kế mẫu lớp học, phòng học bộ môn phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, loại hình trường và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; thẩm định thiết kế các công trình xây dựng theo thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

- Tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng để điều chỉnh bổ sung các công trình, thiết chế giáo dục và đào tạo phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý xây dựng cơ bản nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các công trình trường học theo tiêu chuẩn.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; nâng cao hiệu quả đầu tư đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện tốt việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phục vụ đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở giáo dục; từng bước gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiến hành rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến lĩnh vực đất đai xây dựng trường học.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau bố trí quỹ đất trong Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương để xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau theo quy định.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác do Sở quản lý chỉ đạo vào việc thực hiện kế hoạch này.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai các hoạt động giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục; thực hiện phát huy các giá trị di sản văn hóa trong dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Phối hợp với ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao chất lượng trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc đóng góp cũng như các kết quả đạt được của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối ngân sách, kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình phục vụ cho giáo dục và đào tạo; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn theo đúng quy định; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển.

- Tăng cường công tác xã hội hóa để huy động tốt nhất mọi nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục; thực hiện tốt chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan để có đầy đủ thông tin, tham mưu chế độ chính sách thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi địa phương; gắn với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các s, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị để tham gia và phối hợp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể; định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nam bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

- Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- Phòng KGVX (Đ-VIC);
- Lưu: VT, Đ17.Tr 47/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân