Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về di cư để triển khai hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế theo nội dung Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM).

- Tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế; nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến di cư quốc tế của từng địa bàn cụ thể. Tuyên truyền, vận động, đề ra các chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

- Nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của việc di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi di cư ra nước ngoài.

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước về di cư.

- Lồng ghép thực hiện Kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, sát với tình hình thực tiễn, lấy yếu tố con người làm trung tâm, trong đó lồng ghép yếu tố giới và phát triển bền vững.

Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận GCM cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đầy đủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên và đồng bộ giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn, di cư trái phép; mua bán người…) bằng các hình thức đa dạng.

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành liên quan các thông tin liên quan về di cư như: hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương, chính sách cấp thị thực; quyền của người di cư,...

- Nâng cao năng lực cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, các ngành, các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai Thỏa thuận GCM nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư, đặc biệt là nhóm đặc thù phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

2. Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam

- Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế như: lao động, học tập, kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Từng bước phối hợp triển khai việc cập nhật thông tin về di cư trái phép, mua bán người, người không quốc tịch, người di cư trở về địa phương.

- Tổng hợp, thu thập số liệu, thông tin về người Lạng Sơn ở nước ngoài làm cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Lạng Sơn ở nước ngoài.

- Nắm bắt thông tin công dân của tỉnh hiện đang sinh sống, học tập tại nước ngoài, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tổng hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại nước ngoài và nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến vấn đề di cư nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ công tác quản lý di cư quốc tế.

3. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành đồng bộ các giải pháp, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của Việt Nam (chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn với việc làm bền vững, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái) nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có quyết định đúng đắn về di cư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững.

4. Nghiên cứu, nắm bắt thông tin về tình hình, cơ chế, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư

- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin, cơ chế, chính sách có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động di cư và người di cư (bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh) để kịp thời đưa ra khuyến nghị, cảnh báo phù hợp.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế trên địa bàn; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình.

- Tiếp tục theo dõi tình hình người Lạng Sơn ở nước ngoài và người nước ngoài tại Lạng Sơn để kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Tích cực triển khai các nội dung liên quan đến di cư quốc tế

- Lồng ghép thực hiện Kế hoạch này với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

- Làm tốt công tác tuyên truyền thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, phòng, chống mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

- Triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao động như: hỗ trợ việc làm, vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, tư vấn, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động,...

- Tổ chức triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các cam kết quốc tế về di cư mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam.

- Thu hút, tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM để tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư cũng như thu hút đầu tư về quê hương.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Ngoại vụ

- Làm cơ quan đầu mối để triển khai nội dung của Kế hoạch theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao (Địa chỉ số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại: 02053 718605, Fax: 02053 718607).

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác đối ngoại, di cư; đưa ra các cảnh báo nhằm phòng ngừa những rủi ro khi xuất cảnh

trái phép; kịp thời đưa các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự; tuyên truyền, thực hiện tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến di cư quốc tế, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

- Theo dõi, nghiên cứu tình hình người Lạng Sơn ở nước ngoài và kiến nghị các chính sách phù hợp theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về người Lạng Sơn ở nước ngoài.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến di cư quốc tế.

- Tích cực vận động các nguồn lực quốc tế, các dự án phi chính phủ nước ngoài trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM tại địa phương.

- Tổng hợp, đánh giá, giám sát, báo cáo số liệu việc triển khai thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng, hằng năm gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Ngoại giao tổng hợp.

2. Công an tỉnh

- Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan hoạt động di cư tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê số liệu người Lạng Sơn di cư quốc tế liên quan đến các nội dung xuất nhập cảnh, di cư trái phép, số người bị buôn bán ra nước ngoài; thống kê số liệu người nước ngoài di cư vào địa bàn Lạng Sơn.

- Tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế, các điều ước quốc tế về công tác phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày

03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay".

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý biên giới, địa bàn, khu vực cửa khẩu, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động di cư trái phép và đưa người di cư trái phép, mua bán người qua biên giới.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch của người di cư, nhập cư, kết hôn và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động đưa lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, định hướng, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người lao động trước khi ra nước ngoài lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tác phong làm việc và ý thức tổ chức, kỷ luật cho người lao động trước khi ra nước ngoài.

- Triển khai thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về di cư lao động; đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế về di cư lao động để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về các vấn đề di cư quốc tế, di cư với phát triển bền vững, Thỏa thuận GCM và tình hình triển khai Thỏa thuận này trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý lưu học sinh đang học tập tại nước ngoài và lưu học sinh kết thúc học tập, đào tạo ở nước ngoài về nước; tăng cường quản lý hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

8. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về di cư quốc tế tại Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn căn cứ theo phân công tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

Định kỳ 6 tháng các đơn vị cung cấp số liệu theo biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này, số liệu 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05/7, số liệu 6 tháng cuối năm và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Ngoại vụ trước 05/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, đề án có liên quan; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Thỏa thuận GCM và các nội dung có liên quan đến Kế hoạch này.

Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng công tác vận động, đặc biệt là thế hệ trẻ, trí thức, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động tối đa từ các nguồn tài trợ, viện trợ, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục LS, Cục NgV - Bộ Ngoại giao;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC(PVD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên