Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTg , NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Sau đây viết tắt là Chthị số 12), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 12 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân để chủ động phòng, chống có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; kiên quyết không để tồn tại các tổ chức, đường dây tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng để bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Kịp thời tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường, thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về các loại hình giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phòng, chống có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch điều tra cơ bản trên toàn tỉnh về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

- Siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở vi phạm.

- Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu, phường, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công, nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi để Nhân dân biết. Tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong Nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để Nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến ‘"tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

c) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP , ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp.

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

g) Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

i) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Trên cơ sở nguyên tắc tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và quy định của pháp luật phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan trong hoạt động tố tụng hình sự để kịp thời xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có tổ chức, phức tạp, thiệt hại về tài sản lớn và có tính chất “xã hội đen”, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa chuyên trách và Tòa án nhân dân cấp huyện trực thuộc kịp thời thụ lý và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án có liên quan đến các giao dịch về dân sự để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, bảo hộ quyền tài sản của cơ quan, tổ chức cá nhân.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản, gây ảnh hưởng đến thi hành chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước tại địa phương hoặc gây ra nhiều hệ lụy đối với xã hội, với cộng đồng nhằm xử lý người phạm tội theo quy định của pháp luật và răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thụ lý giải quyết các vụ án có liên quan đến các giao dịch dân sự, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giải quyết các tranh chấp về tài chính tiền tệ, tài sản thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

k) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác vẽ phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, họ, biêu, phường, lừa đảo thông qua huy động vốn, vận động Nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp. Hướng dẫn các Quỹ xã hội, các chương trình, dự án tài chính vi mô đăng ký hoạt động với Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg , ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các quy định về tổ chức tài chính vi mô; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tài chính vi mô, hoạt động của các Quỹ xã hội nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng, sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn nông thôn, miền núi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bản khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên. Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng Nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan đến “tín dụng đen”.

l) UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để Nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”; Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; Đề án “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn... vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất ANTT. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo chức, năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C02 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi;
- Các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP; các phòng nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv323.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng