Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020 về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 24/4/2020 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020; chỉ đạo triển khai thực hiện1, ban hành quyết định thành lập Hội đồng và quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

2. Công tác tổ chức thực hiện Chương trình OCOP

Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương tích cực triển khai Chương trình OCOP theo Kế hoạch; hỗ trợ cộng đồng tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP; thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong, ngoài tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn hóa, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm OCOP; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm OCOP; hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền; đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình OCOP; đào tạo nghề phục vụ phát triển Chương trình OCOP; hỗ trợ các chủ thể kinh tế tham gia chương trình OCOP xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

3. Các chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP

Để thực hiện Chương trình OCOP, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm OCOP, tỉnh đã lồng ghép thực hiện nhiều chính sách về phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm truyền thống; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực, cấp quốc gia; tham gia hội chợ triển lãm.

4. Kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình

4.1. Công tác truyền thông

Công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa Chương trình OCOP được quan tâm thực hiện. Ngoài chuyên mục OCOP được phát định kỳ trên Đài phát thanh truyền hình (05 phút/kỳ/tuần), còn các tin bài phát sóng và đăng tải trên website, fanpage, youtube của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Đồng Tháp (khoảng 100 tin, bài, hình ảnh, ghi nhận thông tin trên báo in và báo điện tử) tuyên truyền về nâng cao nhận thức Chương trình OCOP tỉnh.

Bên cạnh đó, đã xây dựng chuyên mục OCOP trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; sổ tay tuyên truyền (5.000 bản) và phát hành 2.400 quyển tài liệu hướng dẫn; cùng các pano tuyên truyền về Chương trình OCOP; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho các tổ chức, cá nhân đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập huấn tuyên truyền về Chương trình OCOP, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, người dân về ý nghĩa Chương trình OCOP, nâng cao năng lực ứng dụng và quản trị website thương mại điện tử; áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tăng doanh thu và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Tỉnh cũng đã giao ngành nông nghiệp tham dự lớp tập huấn Chương trình OCOP khu vực phía nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỉnh đã cử chuyên viên chuyên trách Chương trình OCOP tham gia lớp đào tạo, tập huấn do Trung ương tổ chức như khóa tập huấn về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 tại tỉnh Đồng Nai, lớp đào tạo phát triển sản phẩm OCOP sử dụng phương pháp “Học tập theo lộ trình” tại Bến Tre.

5.2. Triển khai thực hiện Chu trình OCOP

Các sở, ngành Tỉnh đã tập trung phối hợp với các địa phương, các chủ thể có sản phẩm OCOP tiềm năng triển khai thực hiện chu trình OCOP, nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, bao bì nhãn mác, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển các ý tưởng thành các sản phẩm mới.

Năm 2020, tỉnh đã chức đánh giá, xếp hạng 130 sản phẩm có 113 sản phẩm thi lần đầu và 17 sản phẩm dự thi nâng hạng (với 56 chủ thể). Kết quả, sau 02 vòng đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh có 99 sản phẩm (với 42 chủ thể) đạt từ 3 - 4 sao2 (34 sản phẩm đạt 4 sao, 65 sản phẩm đạt 3 sao và 04 sản phẩm OCOP đạt trên 90 điểm (gồm sản phẩm Hạt sen sấy, Mít sấy của Công ty TNHH Nam Huy, Bánh phồng chay cao cấp hạt sen của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Hậu và Xoài sấy dẻo của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức), phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xem xét đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao năm 2021.

Phần lớn các sản phẩm được cấp tiêu chuẩn chất lượng, mã số mã vạch; ngoài những kênh tiêu thụ truyền thống, các chủ thể có sản phẩm OCOP của tỉnh đã linh hoạt bán hàng trên các trang điện tử Tiki, Lazada, Shopee, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp, …

5.3. Phát triển sản phẩm

Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình3; thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ sử dụng nhãn hiệu4; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn5 và các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản6.

5.4. Củng cố, phát triển kinh tế

Năm 2020, tỉnh tập trung chuẩn hóa các sản phẩm đã có (sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng, chủ thể hoạt động ổn định trong 02 năm liền kề, có tiềm năng thị trường) để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết quả có 56 tổ chức, cá nhân tham gia. Trong đó có 43 chủ thể mới tham gia lần đầu và 13 tổ chức các nhân có sản phẩm được công nhận OCOP năm 2021 (tham gia nâng hạng và thi đánh giá sản phẩm mới). Kết quả, có 42 chủ thể có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (04 Hợp tác xã; 02 Doanh nghiệp tư nhân; 05 Công ty Cổ phần; 12 Công ty Trách nhiệm hữu hạn; 15 Cơ sở sản xuất kinh doanh và 04 Hộ kinh doanh cá thể).

5.5. Hoạt động xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP; tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối các sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trong nước7. Kết quả, đã kết nối được nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào hệ thống siêu thị8; vận hành, hoạt động hiệu quả điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành phố Sa Đéc; liên kết, phát triển thêm các điểm bán hàng, cửa hàng OCOP trên địa bàn tỉnh9. Tổ chức Tuần lễ Văn hoá Du lịch Đồng Tháp năm 2021 (Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm, sản phẩm OCOP các địa phương; quầy thông tin kết nối tour, tuyến với du khách). Song song với việc tham gia gian hàng chung, tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia10

Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa” của tỉnh, qua đó thu hút nhiều chủ thể, đơn vị có sản phẩm OCOP, tiền sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh đến tham gia Hội chợ11.

Bên cạnh đó, Tổ Thông tin và phân tích thị trường nông sản của Tỉnh đã thực hiện viết, cập nhật bản tin về thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến nông sản tỉnh Đồng Tháp (trong đó có sản phẩm tham gia OCOP), với số lượng 01 kỳ/tháng.

5.6. Hoạt động khác

Tỉnh đã hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch theo Nghị quyết 210/2018/NQ- HĐND cho 36 cơ sở về du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 14,3 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch khung chỉ đạo điểm Chương trình OCOP, tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xây dựng Đề án Làng văn hóa du lịch Sa Đéc và Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười trình Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn phê duyệt.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Chương trình được sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp và cộng đồng người dân địa phương. Công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các sở, ngành, đơn vị tỉnh ngày càng chặt chẽ.

Các địa phương quan tâm, khai thác các nguồn tài nguyên bản địa; hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP chuẩn hóa sản phẩm.

Công tác truyền thông về Chương trình OCOP được triển khai thực hiện tốt, ngày càng có nhiều người tiêu dùng biết và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm OCOP. Sản phẩm OCOP ngày càng có mặt nhiều trên các quầy, kệ hàng lưu niệm tại các cửa hàng đặc sản của Tỉnh, tại các khu, điểm du lịch.

2. Khó khăn, hạn chế

Hiện nay các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó về khâu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thiết kế website, hỗ trợ máy móc thiết bị nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định. Ngoài ra các chủ thể thiếu quan tâm đến việc ghi chép sổ sách, quản lý chứng từ, các hợp đồng mua bán… Mẫu mã bao bì đơn giản, hầu hết có mã số, mã vạch, tem QRcode nhưng chỉ tìm thấy những thông tin cơ bản, chưa truy xuất được quá trình hình thành và lưu thông sản phẩm. Tuy có ý tưởng sản phẩm nhưng câu chuyện sản phẩm không thể hiện được, chưa giới thiệu, quảng bá tốt, khách hàng chưa cảm nhận được những giá trị cốt lõi và giá trị tinh thần của sản phẩm. Ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất có nâng lên, có những hành động bảo vệ môi trường thiết thực, có tái chế, sử dụng lại phụ phẩm..., tuy nhiên, các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường hầu hết chưa được chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mua bán sản phẩm, áp dụng vào hệ thống kế toán còn hạn chế.

- Mặt khác các chủ thể tham gia Chương trình chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm nên chưa đáp ứng tốt các tiêu chí sản phẩm của Chương trình OCOP.

- Vùng nguyên liệu chưa đảm bảo, sản xuất chưa gắn với thị trường; khả năng xúc tiến thương mại còn hạn chế; các sản phẩm gắn với du lịch còn thiếu và yếu, việc phát triển làng nghề chưa thu hút nguồn lực để tạo ra sản phẩm làng nghề có khối lượng lớn đảm bảo sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh.

Các chính sách hỗ trợ các sản phẩm OCOP hiện nay chủ yếu là lồng ghép từ nhiều Chương trình, dự án, kế hoạch nên còn nhiều sự chồng chéo, chưa phát huy hết hiệu quả các chính sách.

Hầu hết các sản phẩm OCOP trên địa bàn đều bị ảnh hưởng đến doanh thu và sản lượng do dịch bệnh COVID-19.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp) nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm tiềm năng lợi thế của tỉnh đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và bảo tồn giá trị đặc sản của địa phương.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Triển khai, phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh trên cơ sở kết hợp vào không gian hỗ trợ cồng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh.

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp huyện được đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, triển khai thực hiện chương trình và 100% các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý, kinh doanh.

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP đã đạt chứng nhận OCOP năm 2019 và 2020 của tỉnh theo hướng: nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu; thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa,…; thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử; kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị,… Phấn đấu ít nhất có 20 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Đồng thời, tập trung chuẩn hoá 04 sản phẩm OCOP đạt trên 90 điểm (gồm sản phẩm Hạt sen sấy, Mít sấy của Công ty TNHH Nam Huy, Bánh phồng chay cao cấp hạt sen của Công ty CP XNK Nguyên Hậu và Xoài sấy dẻo của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức), hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xem xét đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao năm 2021.

- Phấn đấu trong năm 2021 có thêm ít nhất 49 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 02 mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh (sản phẩm từ sen huyện Tháp Mười và Dự án phát triển Làng văn hóa du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc).

(xem Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

3. Giải pháp

3.1. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP; nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước thực hiện Chương trình OCOP, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã.

3.2. Giữ vững và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP (sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên)

- Xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, trong năm 2021 có ít nhất 04 sản phẩm OCOP đạt chuẩn quốc gia 5 sao; đảm bảo 100% sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được công bố tiêu chuẩn theo quy định.

- Tăng cường rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia; đảm bảo các sản phẩm có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt.

3.3. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tuyên truyền về Chương trình OCOP

- Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ quản lý cấp xã, cán bộ chuyên môn cấp tỉnh, huyện hiểu rõ bản chất của chương trình; phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo chương trình, đặc biệt về các chủ trương phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở để phát triển các sản phẩm OCOP.

- Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch phát triển sản phẩm OCOP ở các vùng, các địa phương; phát triển các sản phẩm gắn với Làng Văn hoá Du lịch. Duy trì và nhân rộng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, quản lý việc hoạt động của các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

- Phát huy vai trò tuyên truyền vận động của các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,…) trong xây dựng và phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn phát triển các sản phẩm OCOP.

3.4. Lồng ghép hiệu quả Chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,… với Chương trình OCOP

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các sở, ngành Tỉnh, các đoàn thể trong phối hợp thực hiện Chương trình OCOP, lồng ghép thực hiện Chương trình OCOP với các chương trình khác, tránh sự dàn trãi, không đồng bộ trong hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực, nội dung mà các chủ thể, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP còn bị hạn chế (máy móc thiết bị, nhãn mác bao bì, xử lý môi trường,…).

- Thực hiện đồng bộ Chương trình OCOP với Chương trình xây dựng nông thôn mới: các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, có sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

3.5. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, như tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP); tiêu chuẩn hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP); quy trình quản lý chất lượng (ISO); công nghệ thân thiện với môi trường,…

3.6. Xúc tiến thương mại các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các Hội nghị, chương trình quảng bá phát triển sản phẩm, tham gia các Hội chợ OCOP trong tỉnh và ngoài tỉnh; hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP giới thiệu quảng bá và bán tại các Trung tâm do tỉnh thành lập (Trung tâm Giới thiệu, Trưng bày Đặc sản và Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội; Trung tâm Giới thiệu Ẩm thực - Đặc sản và Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại Phú Quốc; Trung tâm Giới thiệu và phân phối Đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh); liên kết với các tỉnh đưa các sản phẩm OCOP vào trưng bày, bán tại các cửa hàng OCOP của các tỉnh, thành trong cả nước; tổ chức Hội chợ OCOP Đồng Tháp năm 2021 với quy mô cấp vùng.

3.7. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 02 mô hình chỉ đạo điểm OCOP của Trung ương trên địa bàn Tỉnh (Dự án Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc và sản phẩm từ sen huyện Tháp Mười).

4. Giải pháp và tổ chức thực hiện (xem Phụ lục 3 kèm theo)

5. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

- Vốn lồng ghép từ các chương trình khác (sự nghiệp khoa học và công nghệ, chương trình khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngân sách các huyện, thành phố,...).

- Nguồn khác: vốn đầu tư của các chủ thể (doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh,...), vốn huy động từ cộng đồng, vốn tín dụng ngân hàng, vốn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành Tỉnh, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành; chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12 của đơn vị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam Tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Liên Minh HTX Tỉnh;
- Trường CĐCĐ Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPĐPNTM Tỉnh;
- Lưu VT, NC/KT.lgv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Tuấn

 

Phụ lục 01: Danh sách chuẩn hóa, nâng hạng sao sản phẩm OCOP (đã được chứng nhận năm 2019 và 2020)

(Kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT

Tên sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Đơn vị

Địa chỉ

Xếp hạng sản phẩm

Nội dung cần hoàn thiện để nâng hạng

Tổng điểm

Kết quả năm 2019

Kết quả năm 2020

Kế hoạch năm 2021

 

I

NÂNG HẠNG TỪ 4 SAO LÊN 5 SAO

 Nội dung chủ yếu: Năng lực sản xuất đáp ứng quy mô sản xuất lớn; chủ thể hoạt động hiệu quả (HTX xếp loại khá, các loại hình khác có 2 năm liền kề liên tiếp tăng trưởng dương); liên kết sản xuất có hợp đồng liên kết sản xuất; bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; bao bì nhãn mác theo quy định, có tem truy xuất nguồn gốc

1

Xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Việt Đức

xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp

92.9

 

Đủ điều kiện dự thi cấp Trung ương

5 sao

 - Hợp đồng thu mua nguyên liệu và xác nhận UBND xã; Báo cáo tài chính năm 2020; đưa câu chuyện lên weside;

2

Bánh phồng chay cao cấp hạt sen

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nguyên Hậu

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

92.2

4 sao

Đủ điều kiện dự thi cấp Trung ương

5 sao

 Báo cáo tài chính năm 2019-2020; Hợp đồng xuất khẩu nước ngoài và tờ khai hàng hóa xuất khẩu kèm theo & xác nhận khối lượng toàn bộ công te-nơ vận chuyển quốc tế hoặc danh sách tên và địa chỉ khách hàng xuất khẩu kèm theo năm 2020; Phiếu kết quả kiểm nghiệm; bản công bố chất lượng sản phẩm

3

Hạt sen sấy

Thực phẩm

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

Số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

92.6

4 sao

Đủ điều kiện dự thi cấp Trung ương

5 sao

 Hợp đồng xuất khẩu năm 2020; điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019-2020; Phiếu kết quả kiểm nghiệm; bản tự công bố theo tiêu chuẩn HACCP

4

Mít sấy

Thực phẩm

90.4

4 sao

Đủ điều kiện dự thi cấp Trung ương

5 sao

5

Trà Hoa Sen Khánh Thu

Đồ uống

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

76.4

4 sao

 

5 sao

 - Xây dựng câu chuyện sản phẩm;

- Hình thành vùng nguyên liệu;

- Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng về bảo vệ môi trường (tái chế phụ phẩm, chất thải);

- Quan tâm cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, kiểu dáng công nghiệp.

- Duy trì kiểm nghiệm ATTP theo định kỳ; kiểm nghiệm về chỉ tiêu tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu tươi, sống từ nông nghiệp.

- Sử dụng năng lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện, bền vững trong sản xuất'

6

Hoa sen sấy

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, Khóm 2, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

82,7

4 sao

 

5 sao

7

Trà sen Tháp Mười túi lọc

Đồ uống

Cơ sở Trà Sen Tháp Mười

số 555 Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp

72.8

4 sao

 

5 sao

 - Câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên website (dưới dạng hình ảnh, clip,...); phần mềm có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ; Có minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất

8

Trà sen Tháp Mười

Đồ uống

74

4 sao

 

5 sao

9

Trà sen Tháp Mười bông tươi

Đồ uống

70.8

4 sao

 

5 sao

II

NÂNG HẠNG TỪ 3 SAO LÊN 4 SAO

Nội dung chủ yếu: Xây dựng câu chuyện sản phẩm; Hình thành vùng nguyên liệu; truy xuất nguồn gốc; Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng về bảo vệ môi trường (tái chế phụ phẩm, chất thải); Quan tâm cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, kiểu dáng công nghiệp; cung cấp thông tin trên nhãn mác theo quy định. Duy trì kiểm nghiệm ATTP theo định kỳ; thực hiện kiểm nghiệm về chỉ tiêu tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu tươi, sống từ nông nghiệp; Khuyến khích sử dụng năng lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện, bền vững trong sản xuất; Kế hoạch kiểm soát nội bộ gắn với truy xuất nguồn gốc; kênh phân phối; có bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định.

10

Trà lá sen Hà Diệp Liên

Đồ uống

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

63.6

3 sao

 

4 sao

 Phát triển thông tin sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc.

11

Xoài Cao Lãnh

Thực phẩm

Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương

Số 637, Khu dân cư trung tâm, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

67,9

3 sao

 

4 sao

 - Hoàn thiện hồ sơ về: Hợp đồng kế toán; Danh sách lao động của HTX, kê khai báo cáo tài chính; Hình ảnh tham gia xúc tiến thương mại; xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Úc,.. - Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu dinh dưỡng;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP;

- Bảng tự công bố sản phẩm.

12

Xoài Cát Chu Cao Lãnh

Thực phẩm

67,7

3 sao

 

4 sao

13

Bì mắm Đông Nguyên

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất bì mắm Đông Nguyên

ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

62,8

3 sao

 

4 sao

 - Quan tâm, đầu tư thiết kế cải thiện bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng dây nhựa, bọc nhựa

14

Bánh mãng cầu cuộn

Thực phẩm

Công ty TNHH Tây Cát

Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

64,8

3 sao

 

4 sao

- Hình thành vùng nguyên liệu;

- Bổ sung hồ sơ về chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp; hoàn thiện bao bì thuận tiện khi tháo, mở sử dụng sản phẩm;

- Tham gia, đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISO; GMP; HACCP)

15

Cracky da cá sấy vị chà bông gà

Thực phẩm

Cơ sở Quang Hiền

số 399, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

62

3 sao

 

4 sao

 - Bổ sung minh chứng phần gia tăng giá trị sản phẩm tạo ra chất lượng cao hơn; năng lực sản xuất có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu;

- Tham gia đăng ký chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp; '- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp, bảo quản tốt sản phẩm.

- Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

16

Cracky da cá sấy vị trứng muối

Thực phẩm

62

3 sao

 

4 sao

17

Cracky da cá sấy vị mắm nhĩ

Thực phẩm

64,6

3 sao

 

4 sao

18

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị ớt hiểm

Thực phẩm

59,6

3 sao

 

4 sao

19

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị tiêu

Thực phẩm

61,4

3 sao

 

4 sao

20

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị sả

Thực phẩm

61,1

3 sao

 

4 sao

21

Bánh chuối phồng đậu phộng

Thực phẩm

Công ty TNHH Tây Cát

Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

61

3 sao

 

4 sao

 - Bổ sung hồ sơ: minh chứng nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; thanh lý hợp đồng/hóa đơn mua nguyên liệu; giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT UBND huyện xác nhận; cải tiến bao bì sản phẩm (tháo mở dễ dàng);

- Tham gia đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

22

Trà khổ qua rừng

Đồ uống

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hương Sen Việt

Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

64,9

3 sao

 

4 sao

 - Bổ sung hồ sơ: Chứng minh hợp đồng liên kết thu mua quy mô lớn; Đánh giá tác động môi trường; minh chứng có triển khai áp dụng trong quá trình sx; hình ảnh xúc tiến thương mại;

- Tham gia đăng ký chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp;

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, tạo đồng đều cho sản phẩm;

Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

23

Trà tim sen thượng hạng

Đồ uống

68,6

3 sao

 

4 sao

24

Trà lá sen

Đồ uống

68

3 sao

 

4 sao

25

Rượu Hồng Sen tửu đặc biệt

Đồ uống

Công ty CP Đầu tư Thương mai Du lịch Đồng Tháp Mười

Số 556/MH Ẩp 2, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

65.1

3 sao

 

4 sao

- Tiến hành đăng ký giấy chứng nhận nhãn hiệu rượu.

Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

26

Mít sấy

Thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất nông sản Hùng Tấn

616, Ấp 2, Xã Mỹ Hiêp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

60.5

3 sao

 

4 sao

- Hoàn thiện hồ sơ: hợp đồng, hóa đơn mua hàng, liên kết tiêu thụ;

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, tạo sự đồng đều cho sản phẩm cả về kích thước, màu sắc.

Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

27

Chuối sấy

Thực phẩm

60.1

3 sao

 

4 sao

 

28

Khoai lang sấy

Thực phẩm

60

3 sao

 

4 sao

 

29

Hạt sen sấy bơ

Thực phẩm

Công ty CP Đầu tư Thương mai Du lịch Đồng Tháp Mười

số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười, tính Đồng Tháp

61

3 sao

 

4 sao

- Tham gia đăng ký chứng nhận quản lý chất lương tiên tiến theo

(ISO; GMP; HACCP);

Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp.

- Bổ sung hồ sơ: Hình ảnh dây chuyền sản xuất tiên tiến; hợp đồng liên kết tiêu thụ;

- Tham gia xúc tiến thương mại ngoài nước.

30

Trà tim Sen

Đồ uống

 

 

59.4

3 sao

 

4 sao

 

31

Rượu Hồng Sen tửu

Đồ uống

 

 

59.8

3 sao

 

4 sao

 

32

Bột khóm Thái

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Bột Minh Tài

TL 853, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

60,4

3 sao

 

4 sao

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sân phẩm.

- Nhãn mác trên bao bì phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định, có mã vạch, truy xuất nguồn gốc, ghi rõ số lô sản xuất, mã code;

- Bổ sung hồ sơ công bố sản phẩm: bảng tự công bố, có tiêu chuẩn sản phẩm, Phiếu kiểm nghiệm mới nhất; Đăng ký chúng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

33

Bột bánh bò

Thực phẩm

61,2

3 sao

 

4sao

34

Bột gạo bánh bò

Thực phẩm

61,6

3 sao

 

4 sao

35

Quýt hồng Lai Vung

Thực phẩm

Hợp tác xã Quýt hồng Lai Vung

Ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

53,2

3 sao

 

4 sao

- Hoàn thiện bao bì sản phẩm;

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lương sản phẩm.

- Xây dựng website cơ sở; chúng nhận quản chất lương tiên tiến

36

Nước mắm cá linh

Thực phẩm

Cơ sở nước mắn cá linh Dì Mười

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

68

 

3 sao

4 sao

- Đăng ký Giấy chứng nhận hệ thống quân lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP

37

Tinh dầu Cam Châu Thành

Thảo dược

Công ty TNHH TM & SX tinh dầu Hương Đồng Tháp

Số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

71

 

3 sao

4 sao

- Đăng ký Giấy chứng nhận hệ thống quân lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP

38

Tinh dầu Hương Thảo Sa Đéc

Thảo dược

69.2

 

3 sao

4 sao

39

Tinh dầu gừng Hồng Ngự

Thảo dược

70.2

 

3 sao

4 sao

40

Tinh dầu Chanh Hồng Ngự

Thảo dược

69.8

 

3 sao

4 sao

41

Tinh dầu Sả Dịu Hồng Ngự

Thảo dược

70

 

3 sao

4 sao

42

Bún tươi Tú Trinh

Thực phẩm

Doanh nghiệp Tư Nhân Bùi Thanh Tú

ấp Long Hòa, huyện Hồng Ngự, ĐT

67.2

 

3 sao

4 sao

Khuyến khích nên thay đổi bao bì "sạch từ tâm nâng tầm bún việt"; hợp đồng lao động xác nhận UBND xã; Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đưa câu chuyện sản phẩm lên website; điều chỉnh thông tin trên bao bì và bảng tự công bố cho phù hợp; hợp đồng vào siêu thị

43

Bánh canh gạo Tú Trinh

Thực phẩm

66.5

 

3 sao

4 sao

 

44

Bột chuối chiên Tấn Sang

Thực phẩm

Cơ sở Kinh doanh bột thực phẩm Lê Hà

Tổ 5, Ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

64.5

 

3 sao

4 sao

Bổ sung giấy chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm

45

Bột bánh xèo bánh khọt Tấn Sang

Thực phẩm

65.3

 

3 sao

4 sao

46

Bột chiên giòn Tấn Sang

Thực phẩm

65.1

 

3 sao

4 sao

47

Bột nếp Thái Tấn Sang

Thực phẩm

65.1

 

3 sao

4 sao

48

Trà bưởi -dứa

Đố uống

Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Phụng

Số 756 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh

68.4

 

3 sao

4 sao

Hợp đồng xuất khẩu; ó minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất; có chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp; quyết định bổ nhiệm kế toán

49

Trà chanh sả gừng mật ong

Đố uống

67.7

 

3 sao

4 sao

50

Ống hút gạo Fuma

Thực phẩm

Công ty CP tinh bột xanh

số 91, khóm 2, TP Sa Đéc, ĐT

74.6

 

3 sao

4 sao

Bổ sung giấy chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm

III

TIẾP TỤC DUY TRÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

51

Sona - Mãng cầu tươi sấy dẻo vị truyền thống

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thực phẩm Thuận Thiên Thành

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

79,8

4 sao

 

Duy trì, nâng chất SP

- Xây dựng câu chuyện sản phẩm; - Hình thành vùng nguyên liệu;Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng về bảo vệ môi trường (tái chế phụ phẩm, chất thải);

- Quan tâm cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, kiểu dáng công nghiệp. Duy trì kiểm nghiệm ATTP theo định kỳ; kiểm nghiệm về chỉ tiêu tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu tươi, sống từ nông nghiệp.

52

Sona - mãng cầu tươi sấy dẻo - vị muối ớt đỏ

Thực phẩm

79,8

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

53

Soga - Trà trái cây mãng cầu xiêm

Đồ uống

79.2

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

54

Sona - Nước ép mãng cầu

Đồ uống

63,8

3 sao

 

duy trì, nâng chất SP

55

Hủ tiếu bột gạo lọc Sa Đéc

Thực phẩm

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng

Số 163, Quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

71,2

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

- Bổ sung hồ sơ các minh chứng: Hình ảnh chế biến có sử dụng năng lượng li tâm; danh sách người lao động (có xác nhận của chủ thể); Hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối tên địa chỉ hoặc hóa đơn bán hàng địa chỉ ngoài huyện để thêm điểm;

- Xây dựng website quảng bá sản phẩm;

- Tham gia xúc tiến thương mại ngoài nước.

56

Phở Bột gạo Sa Đéc

Thực phẩm

71,1

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

57

Bún bột gạo Sa Đéc

Thực phẩm

70,3

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

58

Bánh phồng tôm thượng hạng

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nguyên Hậu

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

72,3

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

59

Khô cá Lóc Tứ Quý

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Tứ Quý Đồng Tháp

Số 369, Ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

73.3

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Tham gia xúc tiến thương mại nước ngoài;

- Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

60

Khô cá Sặc rằn Tứ Quý

Thực phẩm

70.8

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

61

Tinh dầu Bưởi Cao Lãnh

Thảo dược

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất tinh dầu Hương Đồng Tháp

Số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng

74,8

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

- Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện tốt phương án bào vệ môi trường.

62

Tinh dầu Bạc Hà Sa Đéc

Thảo dược

74,5

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

63

Tinh dầu quýt Lai Vung

Thảo dược

75,8

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

64

Tinh dầu Sả Chanh Sa Đéc

Thảo dược

74,2

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

65

Tinh dầu Tràm Gió Tràm Chim

Thảo dược

74,6

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

66

Nón lá sen

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, Khóm 2, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

75,3

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

 - Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Tham gia xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

67

Bánh phồng xoài

Thực phẩm

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

75,9

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

 - Bổ sung hồ sơ minh chứng: hình ảnh có thêm công trình xử lý môi trường (hình ảnh kèm theo) như thu gom rác thải (hợp đồng thu gom), xử lý chất thải,…; Bổ sung Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ lắp đặt hệ thống điện mặt trời;

68

Bột gạo lứt lúa mạch hạt sen

Thực phẩm

76,5

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

69

Gừng sấy sữa ong chúa

Thực phẩm

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hương Sen Việt

Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

70,8

4 sao

 

duy trì, nâng chất SP

 - Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; - Tham gia xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

70

Vỏ quýt sấy

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh

Âp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

71.4

 

4 sao

duy trì, nâng chất SP

 Đưa câu chuyện lên website; bổ sung giấy kiểm nghiệm mới 2020; Đề xuất làm thủ tục lên cthành doanh nghiệp để có cơ sở minh chứng quy mô lớn

71

Nước ép quýt hồng cô đặc

Đồ uống

70.9

 

4 sao

duy trì, nâng chất SP

72

Hoa Cỏ khô

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh

xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp

73.9

 

4 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; phiếu kết quả kiểm nghiệm

73

Vỏ bưởi sấy dẻo

Thực phẩm

Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Phụng

Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

71.3

 

4 sao

duy trì, nâng chất SP

Hồ sơ minh chứng có triển khai áp dụng môi trường; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm đưa lên webside dưới dạng clip, hình ảnh sinh động; minh chứng có ứng công nghệ thông tin trong quản lý và bán hàng

74

Cam sấy dẻo

Thực phẩm

71.3

 

4 sao

duy trì, nâng chất SP

75

Chanh sấy dẻo

 Thực phẩm

 72.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

76

Tắc sấy dẻo

 Thực phẩm

 72.7

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

77

Bộ 3 giỏ OVAL lục Bình Hình Thuyền

Thủ công mỹ nghệ, gia dụng

Công ty cổ phần ARTEX Đồng Tháp

Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, ĐT

 74.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

Bao bì: bổ sung bìa sản phẩm có mã vạch có thể quét được thông tin; Hồ sơ công bố chất lượng: bô rsung các giấy tờ minh chứng kiểm nghiệm phù hợp điều kiện xuất khẩu hoặc minh chứng kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu nhập khẩu của thị trường xuất khẩu; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm

78

Bộ 3 sọt OVAL lục bình Đan Vặn

Thủ công mỹ nghệ, gia dụng

 74.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

79

Bộ 3 sọt chữ nhật lục bình Đan Mắt Na

Thủ công mỹ nghệ, gia dụng

 74.7

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

80

Bộ 3 sọt chữ nhật lục bình Đan Mắt Na Buộc Quai

Thủ công mỹ nghệ, gia dụng

 74.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

81

Bộ 3 sọt chữ nhật lục bình Đan Mắt Na

Thủ công mỹ nghệ, gia dụng

 75

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

82

Nem Cô Hoàn

 Thực phẩm

 Cơ sở chế biến thực phẩm Cô Hoàn

 ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, ĐT

 72

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

 Bảng liệt kê doanh thu 02 năm liền kề để minh chứng tăng trưởng (chủ thể ký xác nhận); Quy mô sản xuất: bảng liệt kê tất cả sản lượng sản phẩm/năm; số lượng cung cấp cho các đại lý (hợp đồng'hóa đơn mua bán) để minh chứng thêm năng lực phân phối lớn

83

Chả hoa Cô Hoàn

 Thực phẩm

 70.4

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

84

Chuối sấy

 Thực phẩm

Công ty TNHHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

180 ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp

 83.3

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Phiếu kiểm nghiệm, hợp đồng xuất khẩu; Hoàn thiện lại câu chuyện sản phẩm và đưa lên weside; phần mềm ứng dụng công nghệ trong việc quản lý bán hàng

85

Khoai môn sấy

 Thực phẩm

 80.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

86

Sa kê sấy

 Thực phẩm

 74.8

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

87

Đu đủ sấy

 Thực phẩm

 71.6

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

88

Khoai lang sấy

 Thực phẩm

 79.3

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

89

Trái cây sấy

 Thực phẩm

 78.1

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

90

Xoài sấy

 Thực phẩm

 75.3

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

91

Xoài sấy dẻo

 Thực phẩm

 74.2

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

92

Bánh phồng rau củ

 Thực phẩm

 Công ty CPXNK Nguyên Hậu

 839 ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp

 86.4

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

Hoàn thiện bao bì sản phẩm và câu chuyện sp;

93

Bánh phồng tôm đặc biệt

 Thực phẩm

 88.4

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

94

Kẹo gạo lứt đậu phộng

Thực phẩm

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

 

 77.8

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

Kích hoạt mã vạch trên bao bì; Bổ sung hợp đồng bộ phận phân phối công ty, kèm hợp đồng mua, quản lý bán hàng qua mạng; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì

95

Bột gạo lứt hạt sen

 Đồ uống

 

 76.5

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

96

Bún gạo nàng hương

 Thực phẩm

 75.1

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

97

Bánh phồng gạo lứt hạt sen

 Thực phẩm

 

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc

 75.2

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

98

ViNa Phở

 Thực phẩm

 74.8

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

99

Nui gạo lứt

 Thực phẩm

 75.7

 

 4 sao

duy trì, nâng chất SP

100

Nem chua Hoàng Khánh

 Thực phẩm

 Cơ sở sản xuất Nem Hoàng Khánh

 18E/Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 51,6

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

101

Nem Thanh Sơn

 Thực phẩm

 Cơ sở sản xuất Nem Thanh Sơn

 13/TK, ấp Tân Khánh,xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 52,8

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

102

Cá Thát Lát rút xương

 Thực phẩm

 Cơ sở Tuấn Cường

 Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 53,5

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

103

Khô Cá lóc

 Thực phẩm

 Cơ sở cá-khô Tiến Phương

 Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 53,5

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở;

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, hồ sơ lô sản xuất.

 - Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

104

Rượu sâm Bảo Thanh

 Thực phẩm

 Cơ sở Rượu sâm Bảo Thanh

 Ấp Phú Lợi A, xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 51,8

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

 - Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

105

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

 Đồ uống

 Công ty TNHH An An Đồng Tháp

 Số 177, Lê Lợi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh

 54,3

 3 sao

 

 duy trì, nâng chất SP

- Đầu tư cải thiện bao bì sản phẩm theo kiểu dáng công nghiệp.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

- Tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

106

Đột sữa hạt sen

Đồ uống

Công ty TNHH MTV Ba Tre

Số 151, Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông

53,4

3 sao

 

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sân xuất kinh doanh;

- Câi thiện bao bì sân phẩm thân thiện với môi trường/kiểu dáng công nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư quy trình sân xuất, tạo độ mịn tốt hơn cho sản phẩm

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quân lý tiên tiến phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

107

Bột ngũ cốc hạt sen

55.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất

Minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất; hoàn thiên câu chuyên sản phẩm in trên bao bì;

108

Sen Trà

51.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất

109

Trà Bồ Công Anh

Đồ uống

Chi nhánh công ty TNHH Phát triển P&K

Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

56.5

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Thay đổi thông tin bao bì khuyến cáo y tế chưa hợp lệ; Phiếu kiểm nghiệm định kỳ tại Đồng Tháp và bâng tự công bố; hoàn thiện lại câu chuyện sản phẩm; cần cải thiện công nghệ chế biến

110

Khô cá lóc rim me

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất khô Ba Khía

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

52.8

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Hợp đồng vào siêu thị; Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bâo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành; có minh chứng triển khai/áp dung; sở hữu trí tuệ

111

Giò thủ

Thực phẩm

Hộ kinh doanh Chả lụa Ngân Hà

Số 06, Sở Thượng, Khóm 2, Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

55

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Bảo hộ nhãn hiêu; hoàn thiên bao bì sản phẩm và câu chuyên sản phẩm in trên bao bì;

112

Chà lụa

Thực phẩm

55.7

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

113

Nước mắm cá linh Hồng Ngự

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất thực phẩm,thành phố Hồng Ngự

Ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

56.4

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Bổ sung minh chứng có triển khai áp dụng KH BVMT; nên chọn câu selogen cho câu chuyện sản phẩm và hoàn thiện câu chuyện sản phẩm

114

Gạo thơm Phương Minh

Thực phẩm

Công ty TNHH Phương Minh Đồng Tháp

Số 31, ấp hạ, xã Tân Qưới, huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp

58.8

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Chỉnh lại nội dung môi trường cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; hình ảnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong tỉnh và ngoài tỉnh

115

Muối sấy Ngọc Yến

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất chế biến Muối sấy Ngọc Yen

Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp

65.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Hoàn thiện câu chuyện sản phẩm, in trên bao bì; Khuyến khích hồ sơ minh chúng báo cáo tài chính và kế toán, ứng dung công nghệ trong quản lý bán hàng;

116

Bộ sản phẩm xơ mướp

Thủ công mỳ nghệ, gia dụng

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh

Xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

53

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đảng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; phiếu kết quả kiểm nghiệm

117

Nước mắm Cá Linh Thành Công 2

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất chế biến nước mắm và dưa kiệu Thành Công 2

Ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

55.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; điều chỉnh lại độ mặn cho phù hợp; minh chứng có triển khai dụng phụ phẩm trong quá trình sản xuất

118

Dưa kiệu

Thực phẩm

55.8

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

119

Nước mắm Nhĩ truyền thống Bích Tuyền

Thực phẩm

Cơ sở nước mắm nhĩ truyền thống Bích Tuyền

Ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

53.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Phần mặt sau của Sở hữu trí tuệ; có ghi hồ sơ lô sản xuất; bảng tự công bố; hợp đồng minh chứng sp vào siêu thị; báo cáo tăng trưởng ≥ 10% về doanh thu so với năm trước liền kề

120

Gạo huyết rồng

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Năm Đấu

Ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

51.7

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; minh chứng có triển khai dụng phụ phẩm trong quá trình sản xuất

121

Bột gạo lứt huyết rồng

Thực phẩm

53.7

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

122

Trà cam sả

Thực phẩm

Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Phụng

Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

65.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hồ sơ minh chứng có triển khai áp dụng môi trường; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm đưa lên webside dưới dạng clip, hình ảnh sinh động; minh chứng có ứng công nghệ thông tin trong quản lý và bán hàng

123

Cóc vị muối ớt

Thực phẩm

56.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

124

Trà tim sen Tâm An

Đồ uống

Hợp tác xã Sen Việt

Số 35, Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

55.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; minh chứng có triển khai dụng phụ phẩm trong quá trình sản xuất minh chứng có ứng công nghệ thông tin trong quản lý và bán hàng; trà cần có dây để đảm bảo vệ sinh;

125

Trà lá sen Thanh An

Đồ uống

55

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

126

Trà đinh lăng hoạt huyết An

Đồ uống

55.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

127

Gạo AKITA X

Thực phẩm

Hộ kinh doanh Tăng Thị Kim Xuyến

số 192, ấp Hòa Tân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

53.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Bao bì: đề nghị bỏ các cụm từ mô tả là thực phẩm chức năng; bỏ các chỉ tiêu dinh dưỡng trên bao bì hoặc phải ghi đúng với kết quả phiếu kiểm nghiệm; Khối lượng tịnh ghi đúng khối lượng, giữa số và chữ phải cách khoảng; Bổ sung bảng liệt kê báo cáo doanh thu 2 năm liền kề để minh chứng tăng trưởng (chủ thể ký nhận);

128

Khoai lang sấy

Thực phẩm

Công ty TNHH Quang Vinh Food

ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, ĐT

51

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Kích hoạt mã vạch trên bao bì; 4. Bao bì: đề nghị thêm dòng ghi chú thời hạn sử dụng sau khi mở nắp; Khối lượng tịnh ghi đúng khối lượng, giữa số và chữ phải cách khoảng; bổ sung sơ đồ tổ chức công ty, có bộ phận quản lý phân phối, kèm hợp đồng làm việc với phòng quản lý phân phối

129

Hạt sen sấy

Thực phẩm

54.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

130

Trái cây sấy

Thực phẩm

50.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

131

Khô cá sặc rằn

Thực phẩm

Cơ sở khô Dân Mập

ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, ĐT

50.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Bao bì: đổi lại tên sản phẩm là “Khô cá sặc rằn” để thống nhất với bản tự công bố và phiếu kiểm nghiệm; Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường; Doanh thu: bổ sung bản liệt kê doanh thu 02 năm liền kề gần nhất để minh chứng tăng trưởng (chủ thể ký xác nhận); Bổ sung thêm hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng ngoài ngoài huyện;

132

Khô cá sặc rằn

Thực phẩm

Cơ sở sx khô sặc rằn Hùng Hồng

ấp Mỹ Thạnh, Phú Điền, huyện Tháp Mười, ĐT

52

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Doanh thu: làm bảng liệt kê doanh thu 02 năm liền kề gần nhất để thể hiện rõ sự tăng trưởng kinh doanh của từng sản phẩm sặc rằn, cá loc, cá trê (chủ thế ký xác nhận);

3. Bổ sung hợp đồng, hóa đơn bán hàng ngoài huyện; 4. Đề nghị kích hoạt mã vạch

133

Hạt sen tươi

Thực phẩm

Chi nhánh công ty CPTP Sen Đại Việt

Khóm 1, thị trấn Mỹ An

57

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Bao bì: điều chỉnh địa chỉ sản xuất sản phẩm tại Chi nhánh Đồng Tháp;điều chỉnh thành phần trên bao bì (đúng với bản tự công bố), ghi rõ tỷ lệ % các thành phần; Bổ sung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc thông qua mã vạch, code; kích hoạt mã vạch trên bao bì; Doanh thu: Bổ sung báo cáo doanh thu 02 năm liền kề gần nhất của Chi nhánh Tháp Mười để minh chứng sự táng trưởn; Kế toán: bổ sung báo cáo thuế, hợp đồng kế toán, hóa đơn GTGT của chi nhánh; Bổ sung nhiều hình ảnh xúc tiến thương mại ngoài tỉnh, quốc tế; Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm chi nhánh Đồng Tháp; Hợp đồng xuất khẩu

134

Hạt sen sấy

Thực phẩm

55.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

135

Củ sen cắt lát

Thực phẩm

56.5

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

136

Bì mắm Cò Hoàn

Thực phẩm

Cơ sở chế biến thực phẩm Cô Hoàn

ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, ĐT

69.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 

137

Pate Cô Hoàn

Thực phẩm

68.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 

138

Châ lụa Cô Hoàn

Thực phẩm

68.7

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Bản liêt kê doanh thu 02 năm liền kề để minh chứng tăng trưởng (chủ thể ký xác nhận); Quy mô sản xuất: bảng liệt kê tất cả sản lượng sản phẳm/năm; số lượng cung cấp cho các đại lý (họp đồng hoa đơn mua bán) để minh chứng thêm năng lực phân phối lớn

139

Tré Cô Hoàn

Thực phẩm

68.4

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

140

Bì dai Cô Hoàn

Thực phẩm

68.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

141

Nem chua Huế Cô Hoàn

Thực phẩm

69.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

142

Nem nướng Cô Hoàn

Thực phẩm

67.4

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

143

Dưa đầu heo Cô Hoàn

Thực phẩm

68.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

144

Trà mãm cầu xiêm

Đồ uống

Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh

Ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

66.3

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Đưa câu chuyện lên website; bổ sung giấy kiểm nghiệm mới 2020; Đề xuất làm thủ tục lên cthành doanh nghiệp để có cơ sở minh chứng quy mô lớn

145

Khô Cá Tra phi lê

Thực phẩm

Cơ sở Ngọc Diệp

ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò

58.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Hoàn thiện thông tin trên bao bì sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; minh chứng có triển khai dụng phụ phẩm trong quá trình sản xuất

146

Gạo Ngọc đỏ hương dứa

Thực phẩm

HTX Nông nghiệp Định An

ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, ĐT

53.1

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Bao bì: hoàn thiện bao bì, bổ sung mã vạch; bản tự công bố Gạo Ngọc đỏ Hương dứa kèm phiếu kiểm nghiệm gạo năm 2020;

147

Bưởi non đường phèn sấy dẻo

Thực phẩm

Công ty TNHH Nông Trại 123

Xã Hòa Thành

57.8

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Bao bì: kích hoạt mã vạch trên bao bì; bản tự công bố; phiếu kiểm nghiệm sản phẩm năm 2020; bản liệt kê doanh thu 2 năm liền kề gần nhất của từng sản phẩm bưởi non đường phèn sấy dẻo;

148

Tắc chưng đường phèn sấy dẻo

Thực phẩm

57.5

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

149

Nem chua Thanh Xuân

Thực phẩm

Cơ sở SX Nem Thanh Xuân

Xã Tân Thành

57.8

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Kế hoạch BVMT; giấy xác nhận của UBND huyện về kế hoạch BVMT;giấy chứng nhận mã vạch;kích hoạt mã vạch; Bảng kê doanh thu 02 năm liền kề gần nhất (chủ thẻ ký nhận); Hóa đơn giá trị gia tăng; báo cáo thuế, hợp đồng kế toán; Hình ảnh quảng bá sản phẩm;

150

Trà túi lọc chùm ngây

Đồ uống

Cơ sở sản xuất xuân Thủy

ấp Bình Phú, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Đồng Tháp

52.4

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hoàn thiện lại bao bì (thông tin bao bì nêu quá nhiều công dụng giống sản phẩm chức năng là không phù hợp); hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì; Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.; hình ảnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mai trong tỉnh và ngoài tỉnh

151

Nhãn Châu Thành

Thực phẩm

HTX nông sản an toàn An Hòa

ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp

59.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Trích lục hồ sơ đầu tư kho chứa thuốc BVTV đối với HTX (liên hệ TTDVNN); Bổ sung hình ảnh xúc tiến thương mại.Bổ sung báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Hhoặc báo cáo tài chính) năm 2018, 2019 để chứng minh lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước tăng 10% (liên hệ xã hỗ trợ HTX thực hiện); Bổ sung công bố sản phẩm theo giấy chứng nhận VietGAP

152

Gạo thơm Nha Mân

Thực phẩm

HTX DV NN Nha Mân

ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp

52.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Hợp đồng kế toán hoặc quyết định bổ nhiệm kế toán.; báo cáo tài chính năm 2018 (lưu ý) năm 2019 doanh thu phải cao hơn năm 2018 là 10%.; Đăng ký HTX đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (kèm danh sách của Thành viên HTX) (Hiệp hướng dẫn HTX thực hiện nội dung này). Công bố sản phẩm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện attp; .Xét nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng gạo

153

Ống hút gạo

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất bột Minh Tài

TL 853, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

53.5

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Bảng tự công bố đối với 3 sản phẩm phù hợp với thông tin xét nghiệm và trên bao bì.Tên sản phẩm “bột bánh bò, da heo, đa dụng” không phù hợp, đề nghị chủ thể bỏ từ “da heo”; Đề nghị tiếp tục phân tích mẫu đối với các sản phẩm sắp hết hạn; Kế hoạch bảo vệ môi trường minh chứng có triển khai áp dụng

154

Bột chuối chiên

Thực phẩm

54.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

155

Bột bánh bò

Thực phẩm

52.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

156

Hủ tiếu Sa Đéc

Thực phẩm

Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồng Thái

số 42B, Đinh Hữu Thuật; khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc

57.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

Kích hoạt mã vạch trên bao bì; phiếu kiểm nghiệm sản phẩm;, Bổ sung hợp đồng bộ phận phân phối công ty, kèm hợp đồng mua, quản lý bán hàng qua mạng; hoàn thiện câu chuyện sản phẩm in trên bao bì

157

Bánh phở Sa Đéc

Thực phẩm

57.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

158

Gạo Ngọc đỏ hương dứa

Thực phẩm

CN Công ty TNHH MTV lương thực Hồng Tân

số 28, khóm Tân Thuận, phường An Hòa, Tp. Sa Đéc, ĐT

56.9

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Kích hoạt mã vạch truy xuất nguồn gốc trên bao bì'; danh sách lao động tại chi nhánh Đồng Tháp (kèm địa chỉ) có xác nhận của địa phương; Hợp đồng làm việc với bộ phận phân phối của Chí nhánh tại Đồng Tháp; hợp đồng mua và quản lý phần mềm quản lý bán hàng qua các trang điện tử;Ghi lô sản xuất của sản phẩm gại tại Chi nhánh Đồng Tháp;Hợp đồng xuất khẩu quốc tế

159

Khu vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy

Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch

Hộ kinh doanh cá thể Võ Ngọc Anh Thy

số 113C, đường hoa Sa Đéc, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, Tp Sa Đéc, ĐT

60.2

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Cơ chế quản lý: nội dung chưa thực sự đầy đủ, chưa thể hiện cụ thể việc quản lý; Liên kết chuỗi: cần có hợp đồng cụ thể với nhiều đối tác; việc liên kết thành viên Hội quán cần có xây dựng bảng thỏa thuận liên kết, ghi cụ thể việc liên kết tour tuyến; Các chỉ tiêu khác: đánh giá theo kết quả kiểm tra thực tế điểm du lịch.

160

Homestay Ngôi nhà Hoa Ếch (Flower & Frog Homestay)

Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch

Hộ kinh doanh cá thề Trần Thanh Hùng

số 43, Bùi Thị Xuân, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, ĐT

59.6

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Cơ chế quản lý: nội dung chưa thực sự đầy đủ, chưa thể hiện cụ thể việc quản lý; Liên kết chuỗi: cần có hợp đồng cụ thể với nhiều đối tác; việc liên kết thành viên Hội quán cần có xây dựng bảng thỏa thuận liên kết, ghi cụ thể việc liên kết tour tuyến; Các chỉ tiêu khác: đánh giá theo kết quả kiểm tra thực tế điểm du lịch.

161

Vườn kiểng Ngọc Lan

Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch

Hộ kinh doanh cá thể Trần Hữu Tài

số 01, đường hoa Sa Đéc, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc

50.7

 

3 sao

duy trì, nâng chất SP

 Cơ chế quản lý: nội dung chưa thực sự đầy đủ, chưa thể hiện cụ thể việc quản lý; Liên kết chuỗi: cần có hợp đồng cụ thể với nhiều đối tác; việc liên kết thành viên Hội quán cần có xây dựng bảng thỏa thuận liên kết, ghi cụ thể việc liên kết tour tuyến; Các chỉ tiêu khác: đánh giá theo kết quả kiểm tra thực tế điểm du lịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02: Danh sách sản phẩm tiềm năng tham gia phát triển sản phẩm OCOP năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:122 /KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT

TÊN SẢN PHẨM

PHÂN LOẠI THEO NGÀNH SẢN PHẨM

SỞ NGÀNH PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

GIẤY CHỨNG NHẬN (ATVSTP, VietGap, SP CNTB,...)

GHI CHÚ

I

HUYỆN HỒNG NGỰ

 

 

 

 

 

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

1

Rau an toàn Long Thuận

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX SX và TT rau an toàn Long Thuận

ấp Long Hòa - Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự

 

 

2

Dưa muồi cải

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX SX và TT rau an toàn Long Thuận

ấp Long Hòa - Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự

 

 

3

Củ cải muối

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX SX và TT rau an toàn Long Thuận

ấp Long Hòa - Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự

 

 

 

Nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

 

 

 

 

 

 

4

Bắp Sấy xốp

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Quốc Vinh

ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

 

 

5

Bún sấy dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN Bùi Thanh Tú,

ấp Long Hòa, xã Long Thuận

 

 

6

Bún hoa đậu biết sấy dẻo

Thực phẩm

SỞNN&PTNT

DNTN Bùi Thanh Tú,

ấp Long Hòa, xã Long Thuận

 

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

 8

 Khô, mắm Phú Cường

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở Khô, mắm Phú Cường

ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B

 

 

 

 Khô các sặc rằn

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở Khô Tiến Phương

ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B

 

 

 

 Khô tra cá phi lê

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở Khô Tiến Phương

ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B

 

 

 

 Chả hấp

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Công ty TNHH chế biến thủy sản Tuấn Cường

 ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B

 

 

 

 Chả ghẹ

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Công ty TNHH chế biến thủy sản Tuấn Cường

 ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B

 

 

 

Nhóm gia vị

 

 

 

 

 

 

 9

 Nước chấm Tân Hương

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

 DNTN Tân Hương

Số 376, ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự

 

 

 II

 HUYỆN TÂN HỒNG

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

 10

 Khô cá lóc

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

 Cơ sở sản xuất khô Ba Khía

 Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 11

 Khô cá chốt

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

 

 

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

 12

 Gạo Nghĩa Nhân

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

 Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nghĩa Nhân

170, ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng,

 

 

III

HUYỆN THANH BÌNH

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

13

Dưa lê

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

 Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

 

 

 14

 Dưa lưới

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

 Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

 

 

 15

 Sản phẩm từ ớt

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Chế biến nông sản Thanh Tân

 xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

 

 Sản phẩm khởi nghiệp

 16

 Chả giò chay

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất thực phẩm chay Bảy Lên

xã An Phong, huyện Thanh Bình

 

Sản phẩm khởi nghiệp

17

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

 18

 Trà lá sen

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất trà lá sen Hoàng Diệu

Ấp Nhứt, An Phong, Thanh Bình

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 19

 Trà hoa thiên lý

 Thực phẩm

 Sở NN & PTNT

Cơ sở sx-pp hoa thiên lý tươi và trà thiên lý

Ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ

 

 

 

 

 20

 Giỏ xách nhựa

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở SX dây đai, vỏ nhựa Ba Hưng

Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình

 

 Làng nghề

 21

 Sản phẩm đồ gỗ mây tre mỹ n

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

 nh doanh mây tre - gỗ Cường Thịnh

 SP CNTB 2020

 Làng nghề

 

 

NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG THÔN VA BÁN HÀNG

 

 

 

 

 

 

22

 Trang trại dưa lưới, dưa

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

 

 

IV

HUYỆN TAM NÔNG

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

23

 Mật ong hương tràm Hút Dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Hút Dẻo

ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông

 

 Sản phẩm khởi nghiệp

24

 Mật ong Ba Na

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm NNDVDL Ba Na

thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

 

 

25

 Mật ong Hoa tràm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh mật ong Mai Huyền

Số 161, ấp Cà Dâm, Tân Công Sính, Tam Nông

 

 

26

 Kẹo mạch nha

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất và mua bán kẹo mạch nha Út Triều

số 199, ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông

 

 

 

Nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

 

 

 

 

 

 

27

 Bánh cớm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cở sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

 

Sản phẩm khởi nghiệp

28

Cơm sấy hạt sen thập cẩm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cở sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

29

 Trà lá sen non

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cở sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

 

 

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

30

 Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cở sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 V

 THÀNH PHỐ CAO LÃNH

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

 31

 Xoài

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX DVNN Tịnh Thới

xã Tịnh Thới

 

 

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

 32

 Gạo Đồng An

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Gạo Đồng An

285 tổ 18, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm: thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

 33

 Mắm và Dưa Mắm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Tuyết Nhung

Số 459A, Mai Văn Khải, ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 34

Mứt hạnh (tắc) sên mật ong

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Như Lan

Số 02, Tắc thầy Cai, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

SP CNTB 2020

 

 35

 Bánh tráng xoài

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

xã Hòa An, TP Cao Lãnh

 

 

 36

Bánh tráng xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

 

 

 37

Xoài xanh sấy vị muối ớt

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

 

 

 38

 Kẹo xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

 

 

 39

 Mít sấy dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

 

 

40

 Sản phẩm chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Danh nghiệp tư nhân SX thực phẩm chay Bình Loan

xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

 

 

41

Nem xông khói, Khô heo BBQ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Bàu Hút

 

SP CNTB 2016

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

42

 Khô cá cơm Ba Cang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Ba Cang

Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm mới

43

 Sản phẩm tương, chao

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở SXKD Cô Duyên

Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh

 

 

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

44

 Rượu trái cây

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Cát Khánh

Phường 11, thành phố .Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

45

 Rượu Đinh Lăng

Đồ uống

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV TM Mộc Gia Phát

Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

46

 Rượu xoài

Đồ uống

Sở Công Thương

Sản xuất rượu xoài, rượu sung

Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

47

 Rượu sung

Đồ uống

Sở Công Thương

Sản xuất rượu xoài, rượu sung

Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

48

 Bột gạo lứt huyết rồng

Đồ uống

Sở Công Thương

Hộ kinh doanh Mỹ Duyên

phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

49

 Ngũ cốc

Đồ uống

Sở Công Thương

Hộ kinh doanh Mỹ Duyên

 

 

Sản phẩm khởi nghiệp

50

 Bột sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

HTX Sen Việt

Phường 1, thành phố Cao Lãnh

 

 

51

 Tắc mật ong

Đồ uống

Sở Công Thương

 

 

 

 

 

NGÀNH THẢO DƯỢC

 

 

 

 

 

 

52

 Nhang Sen Liên Tâm

Thảo Dược khác

Sở Công Thương

Cơ sở Liên Tâm

xã Mỹ Tân , thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ,

 

 

 

 

 

53

 Hoa giấy

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở Hoa giấy Handy House

Phường Mỹ Phú , thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

54

 Sổ tay lá sen

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công

Phường 4, thành phố Cao Lãnh

 

 

55

 Quạt lá sen

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công

 

 

 

56

Các sản phẩm đan từ lục bình

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở thủ công mỹ nghệ Sen Việt

xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

VI

HUYỆN CAO LÃNH

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

57

 Xoài tươi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cty TNHH Đạt Khoa Thành

xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

58

 Rau sạch trồng thủy canh

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH TM DV Công nghệ Xuân Minh

xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

59

 Nấm rơm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông nghiệp Phương Trà

xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

60

 Củ ấu tươi tách vỏ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần phát triển Vina Au-Senta

xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm: thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

61

 Mít sấy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cty TNHH Quang Vinh food

xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

62

 Chuối sấy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cty TNHH Quang Vinh food

 

 

 

63

 Khô cá Điêu hồng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất khô cá Điều hồng Hải Yến

189 Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

64

 Trà sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cỏ phần phát triển Vina Au-Senta

xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

65

 Trà lá sen non

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Sen Ta

ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

 

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ,

 

 

 

 

 

66

 Dệt chiếu

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

HTX số 2 Định An

Xã Định Yên, Định An - huyện Lấp Vò

 

Làng nghề truyền thống

 

NGÀNH VẢI, MAY MẶC

 

 

 

 

 

 

67

 Khăn rằn

Vải và may mặc

Sở Khoa học Công nghệ

Dự án sản xuất, kinh doanh khăn rằn

xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

68

 Hoa sen tửu

 

 

Hộ kinh doanh Sen Lê Bo

xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh

 

 

VII

HUYỆN THÁP MƯỜI

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

69

 Trứng vịt sạch

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Tổ hợp tác chăn nuôi vịt

Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

 

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

70

 Khô cá trê vàng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Hùng Hồng

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

71

 Khô cá lóc

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Hùng Hồng

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm: thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

72

 Ếch chà bông

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Bảy Nữa

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

SP CNTB 2017

 

73

 Chà bông cá lóc

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Bảy Nữa

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

SP CNTB 2017

 

 

Nhóm gia vị

 

 

 

 

 

 

74

 Muối sấy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở muối ớt Ngọc Phú

TT Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

75

 Trà tim sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Chi nhánh tại Đồng Tháp-Công ty cptp sen Đại Việt

thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

 

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

76

 Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Diễm Thúy 2

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

77

 Sữa bột sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Diễm Thúy 3

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

78

 Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Sen Giàu

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

79

 Rượu Hương Phù Sa

Đồ uống

Sở Công Thương

Công ty TNHH Rượu Vinh Quang

Mỹ Tây 2, Mỹ Qúi, Tháp Mười

 

Sản phẩm khởi nghiệp

80

 Nước mát Detox

Đồ uống

Sở Công Thương

y TNHH SX - TM - DV Khánh Thu

SP CNTB 2020

 

 

VIII

HUYỆN LẤP VÒ

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

81

Rau, cải (Hệ thống trồng rau thuỷ canh tuần hoàn kết hợp nuôi cá bằng Công nghệ Aquaponics)

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

82

 Nấm linh chi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Trại nấm Phong Nhã

Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

83

 Bì mắm Thanh Long

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở SX Thanh Long

xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, ĐT

 

 

84

 Bì sỏi Thanh Long

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở SX Thanh Long

xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, ĐT

 

 

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

85

 Trà tim sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN SX TM Sen Quê

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

86

 Trà lá Sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN SX TM Sen Quê

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

87

 Sữa hạt sen

Đồ uống

Sở Công Thương

DNTN SX TM Sen Quê

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

88

Trà sữa lá sen Senpromilk

Đồ uống

Sở Công Thương

DNTN SX TM Sen Quê

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

 

 

NGÀNH THẢO DƯỢC

 

 

 

 

 

 

89

 Tinh dầu quýt

Thảo Dược khác

Sở Công Thương

Cơ sở trà Phương Anh

xã Định Yên, Huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ

 

 

 

 

 

90

 Chổi lông gà

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

HTX Bình Thành

Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

 

Làng nghề

91

 Tranh lá sen

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Hộ kinh doanh Bảy Nghĩa

Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

 

 

92

 Giỏ đựng quà lưu niệm du lịc

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Làng nghề đan bội (Đại diện: Ông Nguyễn Thái Luật)

 

 

 

 

NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG THÔN VÀ BÁN

 

 

 

 

93

 Trang trại nông sản Đồng Tháp AQUA

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA

xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

 

IX

HUYỆN LAI VUNG

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

 94

 Cam soàn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX nông sản sạch

Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

 

 

 

Nhóm: thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

 95

Cốm gạo Thanh Thanh Thúy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Thanh Thanh Thúy

Xã Tân Thành Huyện Lai Vung

 

 

 96

Cớm gạo hạt điều Thanh Thanh Thúy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Thanh Thanh Thúy

 

 

 

 97

 Bánh xoài cuộn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Tây Cát

Xã Phong Hòa, Lai Vung

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

 

 

 

 

 

 

 98

Bột bánh xèo Hương sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sơ bột thực phẩm Hưng Lợi Phát

Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

 

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

 99

Trà đậu đen gạo lứt Linh chi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Quốc Anh

Xã Phong Hoà, huyện Lai Vung

 

 

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ

 

 

 

 

 

 100

 Hoa pha lê

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Hộ kinh doanh hoa pha lê Mỹ Tiên

Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

 

 101

Sản phẩm handmade tử hạt cườm

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Hộ kinh doanh hoa pha lê Mỹ Tiên

Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

 

 102

Xuồng, ghe thu nhỏ làm quà tặng

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Làng nghề đóng Xuồng, Ghe xã Long Hậu Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tốt

Xã Long Hậu, huyện Lai Vung

 

Làng nghề truyền thống

103

 Xuồng, ghe thu nhỏ làm quà tặng

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Làng nghề đóng Xuồng, Ghe xã Long Hậu Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hùng

Xã Long Hậu, huyện Lai Vung

 

Làng nghề truyền thống

104

 Đan lờ, lợp

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

 

Xã Hòa Long, huyện Lai Vung

 

Làng nghề

105

Hoa pha lê và sản phẩm handmade từ hạt cườm

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

kinh doanh hoa pha lê Mỹ Tiên

 

 

 

NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG THÔN VÀ BÁN HÀNG

 

 

 

 

106

 Khu Du lịch Sinh thái Cam Quýt Bá Chuốt

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Vườn quýt Bá Chuốt

Xã Tân Thành, huyện Lai Vung

 

 

X

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

107

 Nấm linh chi đỏ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ sản xuất

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

 

 

108

 Nem

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Tư Kiên

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

 

 

109

 Chao

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Viễn Hương

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

 

 

110

 Bột bánh xèo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Minh Tài

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

 

 

XI

THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

111

 Mật ong

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở mật ong Hùng Vinh

Phường 3, thành phố Sa Đéc

 

Sản phẩm khởi nghiệp

112

 Kẹo đậu phộng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Huỳnh Mai

Phường 1, thành phố Sa Đéc

 

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

 

 

 

 

 

 

113

 Bánh phồng Tàu hủ ky

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc

SP CNTB 2020

 

114

 Bánh phồng tôm Tíc Tắc,

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

115

Bánh phồng tôm chay khoai tây,

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

116

Bánh phồng tôm chay khoai lang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

117

Bánh phồng cá lăng, bánh phồng tôm xuân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

118

 Bánh phồng tôm xuân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

119

Bánh phồng tôm tíc tắc vị cay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

120

 Hủ tiếu chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc

 

 

121

 bún măng chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

 

122

 Cháo bí đỏ tôm cua;

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

SP CNTB 2017

 

123

 Bánh tráng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

SP CNTB 2018

 

124

 Bột bánh xèo cốt dừa

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

SP CNTB 2018

 

125

 Cháo yến thịt bằm,

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

SP CNTB 2019

 

126

 bột bánh xèo cốt dừa

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

SP CNTB 2020

 

127

Bánh hỏi đặc biệt Phú Khang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2

Khóm Hòa Tân, thành phố Sa Đéc

 

Sản phẩm khởi nghiệp

128

 Bánh phồng Tảo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Phường 2, thành phố Sa Đéc

SP CNTB 2016

 

129

 Miến khoai lang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

130

 Bột đậu xanh hạt sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

131

 Bánh phồng cá lăng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty thực phẩm Bích Chi

Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc

 

 

132

 Bánh phồng tôm xuân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty thực phẩm Bích Chi

Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc

 

 

 

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ,

 

 

 

 

 

133

 Hoa kiểng

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Làng hoa Sa Đéc

phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông thành phố Sa Đéc

 

 

 

NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG

 

 

 

 

 

134

 Khu du lịch cánh đồng

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

 

 

 

 

XII

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

 

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 Nhóm: thực phẩm chế biến, từ thuỷ hải sản

 

 

 

 

 

 

135

Khô cá Lóc ăn liền

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Tô Thị Hải Yến

Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

 

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

136

Dầu gấc Collagne Kim Liên

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

sở sản xuất Nguyễn Thị Kim

Xã An Bình B, thành phố Hồng Ngự

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

137

Chả lụa

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Bé Tư

Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

 

138

Mật ong rừng Tràm Chim

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Thiên Kim

Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

 

 

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

139

Cà phê Hạt sen

Đố uống

Sở Công Thương

ở sản xuất Cà phê Sen Đại Th

Xã An Bình A, thành phố Hồ

SP CN tiêu biểu 2020

 

 

NGÀNH THẢO DƯỢC

 

 

 

 

 

 

140

Bộ sản phẩm tinh dầu

Thảo dược

Sở Y tế

Công ty TNHH TM & SX tinh dầu Hương Đồng Tháp

Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

 

 

141

 Xà Bông hương sen

Thảo dược

Sở Y tế

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03: Giải pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT

Giải pháp

Chủ trì

Phối hợp

I

Thực hiện Kế hoạch hành động số 305/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động năm 2021 của Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn.

 

 

1

Quán triệt, thực hiện lồng ghép, đưa Chương trình OCOP vào nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị và địa phương

Các sở, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội; Văn phòng Điều phối tỉnh

2

Lồng ghép Chương trình OCOP với các chương trình khác để hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm tạo sự lan toả mạnh hơn; đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp & PTNT

3

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình OCOP.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành tỉnh có liên quan

4

Tham mưu UBND tỉnh bố trí, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

5

Rà soát các cơ chế chính sách và tham mưu đế xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT

Các sở, ngành tỉnh có liên quan

II

Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp để thực hiện Chương trình OCOP; nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước thực hiện Chương trình OCOP, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã.

 

 

1

Củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh trong tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình OCOP (giao lại nhiệm vụ cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; bố trí và phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo Chương trình OCOP ở các sở, ngành tỉnh liên quan là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội; các sở, ngành tỉnh có liên quan

2

 Chỉ đạo củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã trong thực hiện Chương trình OCOP; bố trí và phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo Chương trình OCOP

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối tỉnh

3

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là cán bộ cấp xã) phụ trách Chương trình để hiểu rõ bản chất của Chương trình, tham mưu tốt quá trình thực hiện và thành viên các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP để nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động.

Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối tỉnh

4

 Tổ chức học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP tại các tỉnh bạn đã và đang triển khai và các nước bạn đã phát triển Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội; các sở, ngành tỉnh có liên quan

III

Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông điệp truyền thông về Chương trình OCOP trên các phương tiện đại chúng, gắn kết chặt chẽ Chương trình OCOP với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

1

Đa dạng hóa các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về Chương trình, sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đồng Tháp

Các đơn vị liên quan

2

Phát triển đa dạng nguồn thông tin trên Chuyên mục về Chuông trình OCOP - Đồng Tháp của tỉnh; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài tuyên truyền về Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan

3

Tuyên truyền Chương trình thông qua sổ tay, tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm; báo cáo chuyên đề

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội; các sở, ngành tỉnh có liên quan

Sở Nông nghiệp & PTNT

IV

Triển khai thực hiện Chương trình OCOP nghiêm túc, hiệu quả với sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển và đánh giá các sản phẩm OCOP.

 

 

1

Tiếp nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm của các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP; có kế hoạch hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế, thực hiện tập huấn, đào tạo theo chu trình OCOP hàng năm của tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

2

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối tỉnh

3

Rà soát, lập hồ sơ sản phẩm OCOP 4 sao đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh có liên quan

4

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Công thương và các đơn vị liên quan

V

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn duy trì chất lượng, nâng hạng sao sản phẩm OCOP đã được chứng nhận; phát triển thêm sản phẩm OCOP trên cơ sở sản phẩm đã có, sản phẩm tiềm năng mang tính cộng đồng và chất lượng tốt để góp phần phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn những giá trị truyền thống, bản địa tốt đẹp của địa phương. (Chi tiết phụ lục 01, 02 kèm theo)

 

 

1

Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn duy trì chất lượng, nâng hạng sao sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Chuẩn hóa các sản phẩm đạt 4 sao OCOP (chứng nhận năm 2019, 2020) đủ điều kiện tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Văn phòng Điều phối tỉnh

Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

 Khảo sát thu thập dữ liệu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 Văn phòng Điều phối tỉnh

 Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 2

 Theo dõi, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện các nội dung, chỉ tiêu yêu cầu trong bộ tiêu chí sản phẩm OCOP để nâng hạng sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

 Các sở, ngành tỉnh có liên quan

 Văn phòng Điều phối tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 3

Tập huấn hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2021 (sản phẩm mới tham gia)

 Văn phòng Điều phối tỉnh

Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 4

Tổ chức tập huấn về nâng cao kiến thức thương mại điện tử hướng dẫn tạo Webiste cho các chủ thể là đối tượng tham gia Chương OCOP" và "Tập huấn về Chương trình OCOP và các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP. Hướng dẫn bao bì mẫu mã, hướng dẫn sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn và công bố chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá"

 Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh

 UBND các huyện, thị xã, thành phố

 5

 Rà soát, đánh giá chuỗi giá trị các sản phẩm tiềm năng để phân tích rõ điều kiện, khả năng phát triển của sản phẩm nhằm tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm

 Sở Nông nghiệp & PTNT, sở Khoa học và Công nghệ, sở Công thương, sở Văn hóa, Thể thao và DL (theo nhóm sản phẩm)

 Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 6

 Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân về quy trình sản xuất an toàn, về các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của người sản xuất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,...Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất và an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm; phối hợp kiểm tra giám sát điều kiện sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn đối với các vùng sản xuất tập trung, các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

 Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Y tế; các tổ chức chính trị XH

 Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố

7

 Tiếp tục phối hợp với các tổ chức/ đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (trong đó ưu tiên đến các công nghệ bảo quản, chế biến, đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm)”.

Sở Khoa học và Công nghệ

Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

8

 Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận OCOP Đồng Tháp

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

9

 Rà soát nhu cầu, đề xuất đặt hàng nội dung nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm của các tổ chức kinh tế OCOP

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Khoa hoạc và Công nghệ; Các đơn vị liên quan

10

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các qui định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm (theo phạm vi quản lý của từng ngành; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đánh giá các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành y tế

Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan

11

Hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công, lập kế hoạch và ngân sách hằng năm cho hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi Chương trình.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan

12

“Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP”

Sở Công Thương

 

13

 Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam, thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các dân tộc, vùng miền; hướng dẫn các địa phương, các chủ thể OCOP xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP; quảng bá, xúc tiến mở rộng các tour, tuyến du lịch kết nối với các trung tâm, các vùng sản xuất sản phẩm OCOP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị liên quan

14

 Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách tín dụng, trong đó chú trọng triển khai các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tập trung nguồn vốn cho vay đối với ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, HTX, THT, chủ hộ sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng của Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

15

 Giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các làng nghề, các khu du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan các khu vực này. Hướng dẫn tích cực cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP lập thủ tục hồ sơ bảo vệ môi trường và tổ chức thưc hiện đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan

16

 Khuyến khích phát triển các ngành nghề mới tại các địa phương có tiềm năng phát triển.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan

VI

 Phát triển sản phẩm vả củng cố, nâng cấp, tổ chức lại, hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của Chương trình

 

 

1

 Theo dõi thường xuyên, tích cực hỗ trợ các tổ chức OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; tư vấn tại chỗ về quản trị sản xuất kinh doanh; tập huấn, tư vấn tổ chức kinh doanh áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến

Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Trường Cao đẳng cộng đồng và các đơn vị liên quan

2

 Triển khai Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh trên cơ sở kết hợp vào không gian hỗ trợ cồng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan

3

 “Hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý: Chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, sức khỏe…;

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan

4

 Hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu OCOP

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan

VII

 Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm OCOP trong và ngoài nước.

 

 

1

 Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP tỉnh hoặc các sản phẩm tiềm năng OCOP tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh

Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh; Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

2

 Vận hành, hoạt động hiệu quả điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành phố Sa Đéc; liên kết, phát triển thêm các điểm bán hàng, cửa hàng OCOP trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND cấp huyện

3

 Đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP.

Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

4

Tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP (hội chợ, triển lãm,...)

Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

5

 Tổ chức “Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía nam tại Đồng Tháp năm 2021"

Trung tâm Xúc tiến thương mại Du lịch và Đầu tư tỉnh

Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

6

Cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP

Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương, Du lịch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

7

 Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển thị trường kết nối tiêu thụ sản phẩm; thông tin, hỗ trợ phát triển đối tác OCOP, các chủ thể tham gia các đợt hội chợ, triển lãm liên quan Chương trình OCOP

Trung tâm Xúc tiến thương mại Du lịch và Đầu tư tỉnh

Các đơn vị liên quan

VIII

 Triển khai các dự án thành phần của khung chỉ đạo điểm Chương trình OCOP

Sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện

Các tổ chức/cá nhân tham gia dự án thành phần của Chương trình OCOP và các đơn vị liên quan

1

 Tiếp tục hỗ trợ, xây dựng mô hình điểm OCOP "Sản phẩm từ sen Tháp Mười"

UBND huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh

Sở Công thương; các sở, ngành tỉnh có liên quan

2

 Tiếp tục hỗ trợ xây dựng, thực hiện Dự án Làng văn hóa du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc

UBND thành phố Sa Đéc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành tỉnh có liên quan

IX

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện ở các cấp; chú trọng kiểm tra việc tuân thủ cam kết về chất lượng sản phẩm của các chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP.

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các tổ chức/cá nhân tham gia dự án thành phần của Chương trình OCOP và các đơn vị liên quan

 

 1 Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình (OCOP); và Công văn số 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình (OCOP)

2 Trong đó: nhóm thực phẩm: 83 sản phẩm; nhóm đồ uống: 01 sản phẩm; nhóm thảo dược: 05 sản phẩm; nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí: 07 sản phẩm, du lịch nông thôn bán hàng: 03 sản phẩm và 22 sản phẩm (đạt 2 sao, có tiềm năng 03 sao);

3 Trong năm 2020, ngành Y tế đã tư vấn, tiếp nhận, 147 bản tự công bố sản phẩm thực phẩm; cấp 104 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 06 Giấy tiếp đăng ký nhận bản công bố sản phẩm;

4 Hỗ trợ 13 chủ thể về: đăng ký nhãn hiệu; HTQLCL; ISO 9001, 22000; HACCP; đăng ký mã số, mã vạch, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

5 Năm 2020, đã hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia về ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, kinh phí hỗ trợ 0,9 tỷ đồng; 20 đề án khuyến công địa phương về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 20 cơ sở công nghiệp nông thôn, kinh phí hỗ trợ 4,106 tỷ đồng; 03 đề án phát triển ngành cơ khí về ứng dụng thiết bị m áy móc tiên tiến vào sản xuất, với tổng kinh phí hỗ trợ ước khoảng 0,9 tỷ đồng; có 05 chủ thể đạt chứng nhận OCOP năm 2020 nhận hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công là 1.098,5 triệu đồng.

6 Theo dõi triển khai thực hiện 38 nhiệm vụ khoa học & công nghệ (đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm) các cấp có 30 nhiệm vụ chuyển tiếp và 08 nhiệm vụ góp phần phục vụ Chương trình OCOP như:hoa kiểng, khoai môn, rau an toàn Long Thuận, xoài, dưa kiệu, cam quýt…

7 Tham gia Hội chợ triển lãm: MM Mega Market Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ với Sở Công Thương Đồng Tháp về hợp tác tiêu thụ hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp.;

8 Cụ thể:

- Có 05 đơn vị của tỉnh được Siêu thị Tứ Sơn nhận sản phẩm đưa và kệ hàng của Siêu thị, 05 đơn vị kết nối đưa sản phẩm vào nhà phân phối bán lẻ của tỉnh An Giang;

- Kết quả, trong năm có trên 33 sản phẩm OCOP đã ký kết hợp đồng và cung ứng sản phẩm cho các Siêu thị như: Co.op Mart, Big C, Vin Mart, Bách Hóa Xanh, Tứ Sơn, Annam Gourmart Marke t, cửa hàng bán lẻ Vissan (sản phẩm của các đơn vị như: Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu, Cty CP XNK Nguyên Hậu, Cty SXTMDV Khởi Minh Thành Công, DNTN Sản xuất TM Nông sản Hùng Tấn Cty CP ĐTPT thực phẩm Thuận Thiên Thành, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng, Cty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, Cty CP TP Bích Chi, Cơ sở SX khô trâu Quang Hiển , Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt ,Cty CP Tứ Quý Đồng Tháp, DNTN Sản xuất TM Nông sản Hùng Tấn, Cơ sở Khô Tiến Phương, Công ty TNHH Tây Cát, Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Phụng, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất tinh dầu Hương Đồng Tháp, Công ty CP Đầu tư Thương mai Du lịch Đồng Tháp Mười, Cơ sở nước mắm cá linh Dì Mười, Công ty TNHH Ba Tre, Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh, Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh, Cơ sở kinh doanh bột thực phẩm Lê Hà).

9 Năm 2020, có 02 đơn vị quản lý và kinh doanh các sản phẩm OCOP là: Trung tâm Giới thiệu trưng bày đặc sản và Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội có 64 sản phẩm OCOP của 42 đơn vị và Cửa hàng OCOP Đồng Tháp tại Làng hoa Sa Đéc có 48 sản phẩm OCOP của 20 đơn vị; tại thị trường khu vực Hà Nội các sản phẩm OCOP (sen và sản phẩm từ sen, gạo và sản phẩm sau gạo) rất được người tiêu dùng ưa chuộng nên khả năng phát triển thị trường rất cao; Quảng bá du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sản của Tỉnh giới thiệu tại thị trường Hà Nội và khu vực phía Bắc. Song song đó, tổ chức “Tuần hàng cá Tra/Basa” tại Siêu thị Big C Thăng Long để quảng bá các sản phẩm từ cá tra/basa và các sản phẩm nông sản, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP... Hội chợ “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa”; tổ chức Hội thảo “Chắp cánh sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp”;

10 Các Hội nghị: Kết nối cung cầu Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2020, có 4 đơn vị tham gia trưng bày kết nối: Công ty CP XNK Khánh Thu; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; Cty TNHH MTV Ba Tre; Cơ Sở Nem Cô Hoàng; Cty TNHH SX và Thương mại Hòa Hưng đã kết nối với các đơn vị Tỉnh Sóc Trăng đưa sản phẩm vào các cửa hàng Đặc sản Sóc Trăng; Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh năm 2020 tại Hội nghị Trung tâm đã kết nối và làm việc với Công ty Cổ Phần Xây dựng & Thương mại Đại Dương - China, có trụ sở chính tại Khu phố 6, phố Hải Phúc, P. Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và có văn phòng đại diện tại Quảng Tây - Trung Quốc về các lĩnh vực: Thương mại, thương mại điện tử, thương mại số (Sàn giao dịch thương mại điện tử 89BAY.VN); vận chuyển hàng hóa; Showroom quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Quảng Ninh và tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc và tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020 (ngày 25/11/2020) tại Khách sạn Novotel Hà Nội, tổ chức cho 6 đơn vị tham gia kết nối: Công ty CP Thực phẩm Xanh; DNTN Sen Quê; Cty TNHH Nông Sản Chú Chín; Cty TNHH Phát Triển P &K; HTX Xoài Tịnh Thới; Trung tâm Giới thiệu Trưng Bày Đặc Sản & Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội, góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ, chủ thể sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh cùng chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và hợp tác trong quá trình sản. Tỉnh đã tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương quảng bá sản phẩm đặc thù, nổi tiếng của đơn vị thông qua việc đề cử Top Đặc sản Việt Nam 2020; Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường thông qua sự kiện "Gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc" và diễn đàn "Doanh nghiệp ASEAN + 3" tại Hà Nội;.

11 Với nhiều chuỗi sự kiện như hội thảo kết nối cung cầu nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư, kinh doanh và quảng bá thương hiệu sản phẩm, phục vụ nh u cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thế mạnh, sản phẩm an toàn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ; Hội chợ triển lãm năm nay ngoài các triển lãm về các Sản phẩm OCOP; khu triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; không gian triển lãm của các Hội quán và các Hợp tác xã cùng với khu sinh hoạt chung; kết hợp không gian Cà phê Doanh nghiệp.