Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỐ 36-CTR/TU NGÀY 13/12/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 03/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể và giải quyết tốt các tranh chấp lao động.

2. Yêu cầu

- Triển khai Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đạt kết quả cao, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường quản lý, điều hành của nhà nước về quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động

1.1. Nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động

- Các cấp chính quyền phải quan tâm triển khai xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hoà quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động.

- Thông tin, tuyên truyền pháp luật về lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quan hệ lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai và thực hiện; chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Tăng cường quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động phải bố trí công chức quản lý tổ chức đại diện người lao động, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động; đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động; tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế công đoàn, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

1.3. Thúc đẩy hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể

- Cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động phải quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể bảo đảm thực chất; thúc đẩy thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi, khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp; mở rộng đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể cấp ngành và nhóm doanh nghiệp.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp theo nguyên tắc: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

- Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng 2 yêu cầu trong tình hình mới; làm tốt chức năng đại diện trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn.

- Coi trọng tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

3. Giải quyết tốt tranh chấp lao động

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về lao động; phát huy vai trò của hoà giải viên lao động, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

- Rà soát, kiện toàn lại hội đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; có chế độ khuyến khích thu hút những người đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia làm hoà giải viên lao động, trọng tài viên lao động.

- Việc giải quyết tranh chấp lao động phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hoà lợi ích các bên và giữ vững an ninh, trật tự xã hội; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ vào tháng 12 hàng năm, tổng hợp tiến độ thực hiện, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này.

- Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả triển khai thực hiện liên quan đến nội dung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, những cách làm hay, mô hình mới hiệu quả để Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp và chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền về công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc; tuyên truyền các giải pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch này đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã.

3. Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh nêu cao vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; hướng dẫn công đoàn cơ sở cấp dưới tổ chức đối thoại, thương lượng, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới cho các thành viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

6. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, cụ thể hóa hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời phản hồi khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai định kỳ (trước ngày 30/11 hàng năm) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trước 30/12 hàng năm)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT. PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- CVP. PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: HCTC, TH (QC45a);
- Lưu: VT, KGVX (Ng-20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh