Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 131-KH/TU NGÀY 18/11/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới với nội dung như sau (gọi tắt là Kế hoạch 131):

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, qua đó đẩy mạnh thực hiện pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động, nhất là các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên nhằm hạn chế các mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ lao động có nguy cơ dẫn đến tranh cấp lao động và đình công.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động; phát huy vai trò tham gia của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của các bên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; hạn chế tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai, phổ biến Chỉ thị số 37, Kế hoạch số 131 và các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động.

Đơn vị thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các cấp và các cơ quan truyền thông của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN.

Đơn vị thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của các cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Huy động nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể bảo đảm thực chất; thương lượng, thỏa thuận về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khuyến khích khác trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong khuôn khổ pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân, người lao động, quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động; không để những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

c) Tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

d) Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, quan hệ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, thủ tục tuyển chọn hòa giải viên lao động, giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động kéo dài, nguy cơ dẫn đến lãn công, đình công.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu, lộ trình thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biên Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế: Tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

5. Công an tỉnh: Chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng đình công để kích động, lôi kéo người lao động đình công bất hợp pháp; không để các phần tử xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động ngừng làm việc, đình công, gây rối an ninh trật tự. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp.

6. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh:

a) Tăng cường công tác quản lý hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động đối với các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, công nghiệp trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của UBND tỉnh.

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người lao động tại các Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.

7. Ủy ban nhân dân thành phế Huế, thị xã và các huyện

a) Tích cực phối hợp với công đoàn cùng cấp, các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến với người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân,... có sử dụng lao động tại địa bàn.

b) Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động dẫn đến đình công; chủ động giải quyết tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phối hợp với công đoàn cùng cấp vận động thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động (thành lập theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, mục đích theo quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các quy định liên quan đến quan hệ lao động; chủ động nắm bắt các vấn đề nảy sinh trong hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã có liên quan đến vấn đề quan hệ lao động; đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, những tồn tại, khó khăn trong thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

b) Thúc đẩy các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc và chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực nâng cao năng lực cho hiệp hội doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng đại diện người sử dụng lao động để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển quan hệ lao động.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhất là thực hiện chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tranh chấp lao động, đình công nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh gắn với việc thu hút người lao động vào hệ thống công đoàn trực thuộc. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng các mô hình đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với công nhân, người lao động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp; kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động.

d) Thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại Khoản 8 Điều 10 của Luật Công đoàn.

10. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tuyển lao động, hợp đồng lao động, trả lương, thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, trích nộp kinh phí công đoàn và thực hiện các chế độ, nghĩa vụ khác theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

b) Hỗ trợ tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại doanh nghiệp khi mới phát sinh theo đúng quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và các doanh nghiệp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế tại đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện thông qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội theo để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các nội dung của Kế hoạch; tham mưu tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 30/11.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu VT, NC, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ